2006-06-01 10:59:34

Przetarg nieograniczony na modernizację ulicy Dworcowej w Łęknicy


 

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane      

Dostawy                      

Usługi                           

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

 

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

 

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa

 

 

GMINA  MIEJSKA  W  ŁĘKNICY

 

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 

 

Erwin Henke

Adres

ul. Żurawska 1

 

Kod pocztowy

68-208

Miejscowość

Łęknica

 

Województwo

LUBUSKIE

Telefon

0683624700

Faks

0683624701

Poczta elektroniczna (e-mail)

umleknica@wp.pl

Adres internetowy (URL)

http://www.leknica.samorzady.pl

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1                                                       Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych  warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1                                                       Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1                                                       Jeśli inny, wykorzystać Załącznik ASEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. Kościuszki w Łęknicy

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie w ciągu ulicy Dworcowej i części ulicy Kościuszki w Łęknicy robót sanitarnych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz innych niezbędnych robót, w tym drogowych i elektrycznych.

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  usług lub miejsce dostaw

Łęknica, ul. Dworcowa i ul. Kościuszki

 

 

II.1.5) Nomenklatura

 

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

Główny przedmiot

45.23.24.00-6

 

Dodatkowe przedmioty

 

45.23.21.30-2

45.23.21.50-8

45.23.32.00-1

...-

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE             TAK    

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE             TAK   

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

Podstawowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót :

·         Kolektory kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 ÷ Ø 315                       - 1795,50m

·         Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 ÷ Ø 250                       - 1808,00m

·         Kolektory kanalizacji deszczowej PVC Ø 315 ÷ Ø 400                    - 1817,00m

·         Przyłącza kanalizacji deszczowej PVC Ø 160 ÷ Ø 250                    -   588,00m

·         Kolektor wodociągu magistralnego PVC Ø 200                              - 1838,00m

·         Przyłącza wodociągowe PE Ø 32 ÷ Ø 63                                       - 1446,00m

·         Modernizacja ulic miejskich                                                - 1635,00m

·         Linie zasilające oświetlenia ulicznego                                              - 2716,00m

·         Latarnie uliczne                                                                            - 49 szt.

·         Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, urządzeń drogowych, terenów zielonych (trawnik, użytki ogrodowe i rolne), zagospodarowanie terenów działek w pasie roboczym budowy uzbrojenia terenu.

 

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

           Okres w miesiącach  14  i/ lub w dniach   (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium

 

180.000,00 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy zł)

 

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

Warunki udziału w postępowaniu:

a)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 19/2004, poz. 177 z p. zm.)

b)      Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ostatnim roku obrotowym obrotu w wysokości minimum 15 mln zł.

c)      Wykonawca musi posiadać w banku środki finansowe o wartości minimum
1,2 mln zł  lub posiadać zdolność kredytową o wartości minimum 1,2 mln zł.

d)      Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

e)      Wykonawca musi dysponować wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym do obsadzenia: stanowiska kierownika budowy w branży sanitarnej oraz stanowisk kierowników robót drogowych i elektrycznych. Osoby te muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego i muszą  posiadać wymagane prawem budowlanym uprawnienia,

f)       Wykonawca musi wykazać się udokumentowanym  wykonaniem w ciągu ostatnich
5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg lub ulic. Muszą to  być dwie roboty, z których każda będzie miała wartość nie mniejszą niż 6 mln zł. Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się  zakończenie roboty w tym okresie (protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat licząc od daty upływu terminu składania ofert).

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez podmioty występujące wspólnie warunki określone w pkt VI 3b, VI 3c, VI 3e, VI3f mogą być spełnione łącznie przez te podmioty.

 

Ocena spełniania przez Wykonawców wszystkich warunków będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: spełnia – nie spełnia. Wszystkie warunki muszą zostać spełnione.

Dokumenty wymagane w ofercie i załączniki które należy dołączyć do oferty :

                  1.     Wypełniony formularz OFERTA (załącznik nr 1 Specyfikacji).

                  2.     Wypełniony formularz WYKAZ  CEN (załącznik nr 2 Specyfikacji)

                  3.     Dowód wpłacenia/wniesienia wadium.

                  4.     O ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo .

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo winno być udzielone przez  wszystkich tych Wykonawców. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną winno zawierać:

a)                  wyszczególnienie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną (nazwy, adresy, Regon i NIP),

b)                   wskazanie pełnomocnika,

c)                  dokładne określenie postępowania dla którego udzielane jest pełnomocnictwo,

d)                  określenie czasu trwania pełnomocnictwa (jeśli okres udzielenia pełnomocnictwa jest krótszy niż do dnia upływu okresu odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji  oraz usunięcia usterek pogwarancyjnych to pełnomocnictwo to będzie musiało być następnie wydłużone do tego okresu np. w umowie jaką zawrą podmioty po wyborze ich oferty).

e)                  zakres pełnomocnictwa: pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 

                  5.      Wypełniony formularz   OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY (załącznik nr 3 Specyfikacji),  
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

                  6.      Aktualny  odpis z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (
wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert)
.

                  7.      Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

                  8.      Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Piersiak
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 01.06.2006 10:59
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2006 10:59
Liczba wyświetleń: 2070

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGŁOSZENIE.doc Przetarg nieograniczony na modernizację ulicy Dworcowej w Łęknicy. 2006-06-01 11:14:25 Zieliński

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI