2006-08-08 14:41:17

Informacje nieudostępnione w BIP


Na mocy ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami.) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji jest także realizowany poprzez uprawnienie:

- wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru (sesje rad, posiedzenia komisji...),

- możliwości wglądu do dokumentów urzędowych (uchwał, zarządzeń, protokołów organów wybieralnych, planów, programów...),

-udostępnianie informacji na wniosek .

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

2) Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

3) Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (formularz wniosku).

4) Informacja, o której mowa w punkcie 3, udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.1).

5) Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca winien być w ciągu 14 dni powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o wolnym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

6) Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą elektorniczną lub przeniesienie informacji na dyskietkę 3,5 cala (w postaci plików w powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system operacyjny MS Windows).

7) W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art. 15 ust. 1 i 2). Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty  może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku lub go wycofać.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

1) Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatyzacji, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, ochrona przedsiębiorcy, i inne).

2) Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek, do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.

3) Odmowa następuje w forme decyzji admnistracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt 1).

4) W przypadku niektórych rodzajów nformacj publicznych, np. dotyczących zasobu kartograficznego i geodezyjnego, informacji i środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma znaczenia (art. 1 ust. 2).

Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie nie podlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właścwym sposobie załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się np. na ochronę danych osobowych, przysługuje w świetle art. 22 ustawy prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Żarach o udostępnienie takiej informacji. 

W załączniku znajduje się wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 08.08.2006 14:41
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2006 14:41
Liczba wyświetleń: 584

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosekoudostępnienieinformacjipublicznej.pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2009-10-22 14:30:24 Śliwiński Dawid
załącznik Wniosekoudostępnienieinformacjipublicznej.rtf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - format RTF (do edycji) 2009-10-22 14:33:17 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI