2006-08-14 14:41:49

Protokół Nr XXXIV/2006


Protokół Nr XXXIV/2006

 

 

z przebiegu obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, odbytej na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2006r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Jan Andrzejewski, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.

 

Radni nieobecni:

 1. Wiesław Sokołowski
 2. Katarzyna Wilczyńska

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przew. Rady Miejskiej p. Jan Andrzejewski poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół       z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o działalności Burmistrza.
 3. Zapytania i interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 5. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.
 6. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej i przyjęcie planów pracy pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej.
 7. Złożenie sprawozdań rocznych z działalności w 2005r. Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady Miejskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łęknica z Euroregionu Nysa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łęknica ze Związku Gmin Ziemi Łużyckiej.
 10. Wnioski i informacje.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Do pkt 2

------------------------------------

 

Burmistrz p. Jan Bieniasz uzupełnił informację:

- w dniu 27.01.2006r. w Bad Muskau odbyło się spotkanie z przedstawicielami Saksonii          i Brandenburgii na temat rozwoju regionu, promocji wartości przyrodniczych oraz uruchomienia dodatkowych przejść, m. in. mostu angielskiego w Parku Mużakowskim.

Radny p. Szałęga zapytuje o naukę j. niemieckiego – dla kogo i na czym polega.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to w ramach programu realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski. Gmina składała akces w 2004r. do udziału w takim programie. Obecnie uczestniczy w nim 8 osób zgłoszonych przez zakłady i instytucje. Informacja o naborze była umieszczona w BIP i na terenie miasta. Program jest całkowicie finansowany przez Unię Europejską. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, po godzinach pracy.

Radna p. Szczechowiak zapytuje o spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Woj. Polskiego 3 i 3a. W budżecie na 2006r. nie były przewidziane śr. na docieplenie tych budynków.

Burmistrz poinformował, że spotkanie nie dotyczyło śr. finansowych, tylko rozliczenia ciepła w mieszkaniach. Ocieplenie musiałoby dotyczyć obu budynków.

Radny p. Olejniczak zapytuje o temat terenu byłej huty, obecnie dokonywana jest rozbiórka.

Burmistrz poinformował, ze rozbiórki dokonuje firma wyłoniona w drodze przetargu, ma zrealizować rozbiórkę do 30.04.2006r.

Radna p. Szczechowiak poinformowała, że komisja przetargowa rozmawiała z wykonawcami rozbiórki i termin ma być liczony od momentu wyrażenia stanowiska przez konserwatora, dlatego na pewno nie będzie to 30.04.2006r., termin trochę się wydłuży.

Radny p. Olejniczak zapytuje czy była możliwość zatrudnienia bezrobotnych do tych prac.

Burmistrz stwierdził, że są to prace zbyt niebezpieczne, dlatego nie wie. Bezrobotni często odmawiają podjęcia jakiejkolwiek pracy.

Radna p. Szczechowiak poinformowała, że Pan z firmy, która wygrała przetarg zobowiązał się na przetargu do rozważenia możliwości zatrudnienia do rozbiórki osób z Łęknicy. Kilka osób zgłosiło się do właściciela firmy i pracują, lecz nie wszyscy chcieli.

Radny p. Starzyk zapytuje o sytuację rodziny Nejmanów, prawdopodobnie budynek jest nie opalany.

Burmistrz poinformował, że wspólnie z OPS udzielana jest pomoc i wsparcie dla tej rodziny. Pomagamy w sprzątaniu itp. lecz bez rezultatu. Zastanawiamy się nad przeniesieniem tej rodziny do innego lokalu.

Radna p. Marcela stwierdziła, że mieszkanie jest ogrzewane, opał jest lecz mieszkanie jest zawilgocone i okna są nieszczelne. Dzieci są ubrane czysto, matce nie można ograniczyć praw rodzicielskich. Dzieci jedzą w szkole obiady, a starsze rodzeństwo przygotowuje posiłki rano i wieczorem.

Radny p. Kawecki stwierdził, że z Panią Nejman coś się dzieje, zaczepia ludzi, prosi o papierosy, jest wystraszona.

Radna p. Marcela poinformowała, że Pani Nejman była w szpitalu gdzie stwierdzono, że nie może być ubezwłasnowolniona i nie jest chora psychicznie.

Radna p. Szczechowiak stwierdziła, że miał być wykonany jeszcze w ub. roku dach na budynku przy ul. Wojska Polskiego 18, miały zostać zabezpieczone kable energetyczne, czy zostało to wykonane.

Dyr. MZK p. Kamiński poinformował, że dach nie został zrobiony w ub. roku.

Radna p. Marcela poinformowała, że kable zabezpieczono.

Dyr. MZK p. Kamiński stwierdził, że środki zostały nie wykorzystane.

Radny p. Jeziorski zapytuje czy w soboty i niedziele są wykonywane iniekcje i zastrzyki w ramach funduszu zdrowia.

Burmistrz poinformował, że nie.

Radny Powiatu p. Mazurkiewicz poinformował, że nikt nie zgłaszał takiego problemu.

Burmistrz poinformował, że w innych gminach jest to realizowane w ramach opieki zdrowotnej, tylko u nas musieliśmy płacić dodatkowo.

 

Do pkt 3,4

----------------------------------

 

Radny p. Magierski zapytuje Dyr. OKSiR, czy doszło do porozumienia między Dyr., Zarządem ŁKS i trenerami piłki nożnej.

Dyr. OKSiR p. Beger poinformował, że ustalone zostały zasady współpracy, są przeznaczone środki na poszczególne działania  w tym zakresie musi się obracać.

Burmistrz stwierdził, że środki budżetu gminy nie mogą w całości pokrywać działalności Klubu ŁKS. Klub powinien pozyskiwać środki na swoją działalność z innych funduszy.

 

Do pkt 5

----------------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.

Radny p. Starżyk stwierdził, że nie wie dlaczego nie został uwzględniony do planu pracy Rady wniosek Komisji Rewizyjnej. Poza tym dlaczego do obrad dzisiejszej sesji nie została ujęta uchwała w sprawie przekazania budynku OKSiR. Została wycofana z ostatniej sesji i przesunięta do rozpatrzenia na następnej sesji, czyli na obecnej. Jednak w porządku obrad Przew. RM tego punktu nie uwzględnił.

Przew. RM stwierdził, że było to przeoczenie, uwzględnimy to w porządku obrad następnej sesji.

Radny p. Jeziorski stwierdził, że plany pracy komisji RM nie współgrają z planem pracy Rady.

Sekretarz Gminy p. Filik poinformowała, że Komisje pracują pod plan pracy Rady, są organem doradczym Rady. Termin udzielenia informacji Burmistrza o umorzeniach i ulgach uchwaliła Rada i musimy go zachować.

Radny p. Starżyk stwierdził, że najpierw powinien być tworzony plan pracy Rady, a następnie plany pracy Komisji. Przew. RM powinien zapoznać się z pracami Komisji i uwzględnić wnioski.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIV/170/2006 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.

Uchwała została podjęta przy 10 głosach „za” i 3 wstrzymujących się i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 6

------------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i przedłożenia planów pracy pozostałych Komisji stałych Rady na 2006r.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowane Uchwałę Nr XXXIV/171/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i przedłożenia planów pracy pozostałych Komisji stałych Rady na 2006r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 7

---------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Komisji RM za 2005r.  

Radny p. Kawecki – Przew. Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2005r.

Radny p. Pinkowski – Przew. Komisji Budżetu odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu w 2005r.

Radny p. Olejniczak – Przew. Komisji Kultury odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Kultury w 2005r.

Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.

Do pkt 8

-----------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łęknica z Euroregionu Nysa.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIV/172/2006 w sprawie wystąpienia Gminy Łęknica z Euroregionu Nysa.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 9

--------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łęknica ze Związku Gmin Ziemi Łużyckiej.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIV/173/2006 w sprawie wystąpienia Gminy Łęknica ze Związku Gmin Ziemi Łużyckiej.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach „za” i 1 wstrzymującym się i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 10

----------------------------------

 

Przew. RM odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skarg p. Gucmy         i p. Gilewicza na działalność Burmistrza (stanowią zał.).

Komisja Rewizyjna po dokonaniu analizy skarg stwierdziła, że nie są one zasadne.

Rada przychyliła się do przedstawionych opinii i nie wniosła uwag.

Przew. RM odczytał”

1)      zaproszenie na IV Lubuski Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Samorządów Miast, Gmin i Powiatów o Puchar Wojewody Lubuskiego (stanowi zał.),

2)      pismo p. Lewandowskich o sprzedaż działki budowlanej (stanowi zał.),

Burmistrz poinformował, że rzecz dotyczy dwóch działek przy ul. 1 Maja, których przez pewnie czas dzierżawcą był p. Bojsza. Państwo Lewandowscy starali się o wykup tych działek, jednak w związku z obowiązującym prawem nie ma możliwości sprzedaży bezprzetargowej. Gdy nastąpi całkowity podział geodezyjny ogłoszony zostanie przetarg, jeżeli p. Lewandowscy nadal będą zainteresowani będą mogli nabyć tę działkę.

Radny p. Szałęga poinformował, że był u Burmistrza i zasięgał opinii w tej sprawie, a następnie poinformował p. Lewandowskich o sytuacji prawnej.

Radny Powiatu p. Mazurkiewicz stwierdził, że również informował tych Państwa, że będą mogli nabyć tę działkę w drodze przetargu.

3)      Ofertę szkolenia dla Komisji Rewizyjnej i pozostałych radnych.

Sekretarz Gminy poinformowała, że od styczna funkcjonuje nowa ustawa o finansach publicznych, dlatego RIO wystąpiło z cyklem szkoleń. Warto się tym zainteresować.

Przew. RM poinformował, że uczestniczył w sesji powiatu, gdzie zapadła decyzja w formie uchwały o likwidacji SP ZOZ, pozostał tylko szpital na wyspie.

Radny p. Olejniczak poinformował, że odnośnie działalności i współpracy pomiędzy OKSiR, a Klubem ŁKS, to zostało to uzgodnione i są śr. na to przeznaczone.

Burmistrz poruszył sprawę utworzenia przejść granicznych, czyli mostów, głównie chodzi o most angielski. Bad Muskau podjęło w tej sprawie uchwałę. Musi być wyrażona wspólna deklaracja Rad Miejskich Bad Muskau i Łęknicy. W związku z tym zostanie zorganizowane wspólne spotkanie obu miast.

Radny p. Szałęga zapytuje radnego powiatu, czy wypowiedź, która ukazała się w Gazecie Regionalnej była autoryzowana. Jeżeli jest możliwość uruchomienia oddziału banku lub bankomatu w ciągu 1 tygodnia, to proszę nam radnym doradzić jak to zrobić.

Radny Powiatu p. Mazurkiewicz stwierdził, że tekstu tego nie autoryzował, powiedział tylko, że cyt.: sprawy urzędowe są załatwiane w ciągu 1 miesiąca i ta sprawa też powinna być załatwiona w tym czasie na tak lub nie. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które nie posiada fili banku.

Przew. RM poinformował, że również dzwonił do różnych banków w tej sprawie i uzyskał informację, że jest to działanie biznesowe i tylko biznesowe.

 

Do pkt 11

----------------------------------------

 

Radni przy 11 głosach „za” i 2 wstrzymujących się przyjęli protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji.

 

Do pkt 12

---------------------------------------

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p. Andrzejewski o godz. 10.50 zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji.

Obrady XXXIV sesji uważam za zamknięte.

 

 

 

Protokolant                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Cielińska                                               Jan Andrzejewski

 

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 14.08.2006 14:41
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2006 14:41
Liczba wyświetleń: 642

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI