2006-08-14 14:44:40

Protokół Nr XXXV/2006


Protokół Nr XXXV/2006

 

 

z przebiegu obrad XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, odbytej na posiedzeniu w dniu 09 marca 2006r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Jan Andrzejewski, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.

 

Radni nieobecni:

 1. Piotr Magierki
 2. Ewa Marcela
 3. Katarzyna Wilczyńska

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przew. Rady Miejskiej p. Jan Andrzejewski poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół    z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Radny p. Jeziorski wnioskuje o wycofanie pkt 7  porządku obrad dot. uchwalenia zasad czystości i porządku na terenie miasta. Uzasadnia to tym, że Dyr. MZK stwierdził, że nie trzeba się spieszyć. Komisje nie analizowały tego szczegółowo, a materia jest dość obszerna.

Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem wniosku i wniesieniem zmian do porządku obrad poprzez wycofanie pkt 7.

W głosowaniu 12 radnych jednogłośne głosowało „za”.

Radny p. Jeziorski wnioskuje o wycofanie z porządku obrad także pkt 9 dot. uchwalenia programu GKRPA na 2006r. Spowodowane jest to tym, że nie dostarczono planu wydatków GKRPA na 2006r. Z planem zapoznała się tylko Komisja Kultury, natomiast pozostałe Komisje nie zapoznały się.

Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem wniosku i wniesieniem zmian do porządku obrad poprzez wycofanie pkt 9.

W głosowaniu 11 radnych głosowało „za”, 1 wstrzymał się od głosu.

 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o działalności Burmistrza.
 3. Zapytania i interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 5. Informacja Burmistrza o dokonanych w 2005r. umorzeniach i ulgach w spłacaniu należności wynikających z realizacji Uchwały Nr VI/27/2003 RM w Łęknicy.
 6. Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Łęknicy za 2005r.
 7. Sprawozdanie i realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Łęknicy za 2005r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 296, położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Łęknica działek Skarbu Państwa (2 uchwały).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy odbudowy Mostu Angielskiego przez Nysę Łużycką w Parku Mużakowskim.
 11. Wnioski i informacje.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Do pkt 2

---------------------------------

 

Burmistrz p. Jan Bieniasz uzupełnił informację:

- w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu został wydany wyrok, Sąd oddalił apelację p. Chomonta o odszkodowanie za wzbogacenie się Gminy, nałożył na powoda koszty procesowe               w wys. 5.400zł,

- odbyło się spotkanie w sprawie realizacji wspólnych inwestycji po stronie niemieckiej          i polskiej,

- w dniu 04.03.2006r. odbyła się kontrola GDDP dot. otwierania pawilonów od strony                  ul. 1 Maja,

- w dni 06.03.2006r odbyła się kontrola GDDP dot. otwierania pawilonów od strony             ul. 1 Maja,

- w dniu 07.03.2006r. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie w GDDiA w sprawie budowy obwodnicy, rozpatrywano pismo Industry Bulding w sprawie możliwości zjazdu przy DZM. Nie jest to możliwe z uwagi na to, że dokumentacja jest już przygotowana i nie ma możliwości wniesienia zmian. Jest to droga szybkiego ruchu i nie może być zbyt dużej ilości zjazdów,

- odbyło się spotkanie z Dyrekcją Parku Krajobrazowego w sprawie ogrodów parkowych, odbędą się w tej sprawie seminaria, występy na terenie Parku po obu stronach Nysy w dniach 26-27.05.2006r.

Radny p. Olejniczak zapytuje o prace bezrobotnych, czego dotyczyło spotkanie w Oranżerii.

Burmistrz poinformował, że dotyczy to powołania nowej grupy do prac w parku, było            to spotkanie typowo organizacyjne.

Radna p. Szczechowiak prosi o informacje bieżące na temat modernizacji ul. Dworcowej.

Burmistrz poinformował, że przyszło oryginalne powiadomienie o przyznaniu środków. Przygotowujemy się do specyfikacji wyboru inżyniera kontraktu. Odbędzie się spotkanie       z Wojewodą dotyczące podpisania umowy. Wg złożonego wniosku brakuje nam ok. 500 tys. euro, czyli 2 mln zł.

Radna p. Szczechowiak zapytuje kiedy rozpocznie się procedura przetargowa.

Burmistrz poinformował, że po podpisaniu kontraktu z Wojewodą w ciągu 1 miesiąca.

Radna p. Szczechowiak stwierdziła, że została odebrana ul. Polna, czy zostały całkowicie wypłacone pieniążki za tą inwestycję.

Burmistrz poinformował, że zostało zapłacone za zadania wykonane, pozostała kwota za niewykonane prace nie została wypłacona.

Skarbnik Gminy p. Zajączkowska poinformowała, że jest zabezpieczone 20.000 zł na wykonanie usterek.

Radny p. Szczechowiak zapytuje czy stwierdzono usterki przy odbiorze.

Burmistrz poinformował, że tak były pewne usterki i zostały one zapisane.

 

Do pkt 3,4

-------------------------------------

 

Radny p. Szałęga zapytuje czym było podyktowane zamknięcie łącznika ul. Polnej                  z ul. Czerwoną.

Burmistrz wyjaśnił, że był to wniosek mieszkańców, zostało to zrobione na ich prośbę.

Przew. RM zapytuje czy inną ulicę też można zamknąć na wniosek mieszkańców, jest to pozbawienie dojazdu innych mieszkańców, a także, np. Pogotowia czy Straży Pożarnej.

Burmistrz poinformował, że łącznik był wykonywany przy założeniu, że będzie on użytkowany do ruchu rowerowego. Na dzień dzisiejszy jest zniszczony i wymaga remontu.

Przew. RM wnioskuje do Burmistrza o ponowne przeanalizowanie sprawy zamknięcia łącznika, gdyż ogranicza to jego prawa obywatelskie. Prosi o wyjaśnienie czy jest to ulica, czy łącznik.

 

Do pkt 5

-----------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali informację Burmistrza o dokonanych w 2005r. umorzeniach i ulgach w spłacaniu należności wynikających z realizacji Uchwały                        Nr VI/27/2003 RM w Łęknicy.

Przew. RM poinformował, że Komisje zapoznały się z informacją.

Radny p. Jeziorski zapytuje czy poprzez stwierdzenie, że zawarto ugodę z OKSiR, należy rozumieć zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, czy jest to pokłosie do zapłaty za remont siłowni. Czy jest to spłacane w ratach.

Burmistrz wyjaśnił, że tak jest to pokłosie remontu siłowni.

Dyr. OKSiR poinformował, że w ratach na bieżąco jest to spłacane.

Rada zapoznała się z informacją i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Do pkt 6

------------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali informację Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Łęknicy za 2005r.

Przew. RM poinformował, że Komisje zapoznały się z informacją.

Radny p. Starżyk zapytuje czy Posterunek jest zobowiązany obsługiwać tak obszerny teren jaki obsługiwał Komisariat. Czy kadry i teren są spójne, czy kadra jest wystarczająca. Czy nie ograniczyć działalności tylko do terenu Łęknicy, w związku z tym, że jest bazar, który wymaga dużej uwagi.

Z-ca Przew. RM i Kierownik Posterunku Policji w Łęknicy p. Rygiel poinformował, że nawet gdy Komisariat był lokalny też obejmował teren, który obsługuje w chwili obecnej, a nawet był jeszcze Przewóz. Stan etatowy nie może być większy niż 12 osób, łącznie                                 z Kierownikiem. Służby są pełnione wyłącznie na terenie Łęknicy. Uzupełniamy się nawzajem z jednostkami w gminach sąsiednich. Na terenie miasta główny nacisk kładę               na służby popołudniowo-nocne. Na patrolu zawsze jest 2 funkcjonariuszy.

Radny p. Starżyk stwierdził, że Przewóz stać jest utrzymywać Posterunek tylko dla Gminy Przewóz, a u nas nie jest to możliwe.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel stwierdził, że jeżeli ograniczylibyśmy działalność tylko do terenu Gminy to pozostałoby nam tylko 4 funkcjonariuszy.

Radny p. Pinkowski prosi o wyjaśnienie pojęć, mandatu kredytowego i gotówkowego.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel poinformował, że mandaty gotówkowe wystawiane są obcokrajowcom, natomiast kredytowe dla obywateli Polski.

Radny Powiatu p. Mazurkiewicz stwierdził, że jednostka Policji w Łęknicy jest jednostką podległą i nie ma innej możliwości, źle, że zlikwidowano Komisariat, lecz wielkiego znaczenia to nie ma.

Rada zapoznała się z informacją i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Do pkt 7

--------------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności GKRPA za 2005r.

Przew. RM poinformował, że Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem.

Z-ca Przew. RM i jednocześnie Przew. GKRPA p. Rygiel poinformował, że brał udział                w spotkaniu „Profil” i uczestniczyło w nim ok. 25 naszych mieszkańców.

Odnośnie nadwyżki budżetowej z ubiegłego roku, to zostanie ona przeznaczona                           na modernizację płyty boiska szkolnego i będzie to ok. 25.000 zł.

Radny p. Szałęga zapytuje czy p. Rygiel był obecny przy tworzeniu planu wydatków                   na 2006r.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel poinformował, że tak był obecny i wspólnie go ustalano                       na posiedzeniu Komisji.

 

Do pkt 8

-----------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 296, położonej               w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 2.

Przew. RM odczytał opinie Komisji (stanowią zał.).

Radny p. Olejniczak poinformował, że projekt uchwały był omawiany na 3 posiedzeniach Komisji Kultury, jednak Komisja nie ma wypracowanego zdania na ten temat.

Radny p. Pinkowski poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny p. Kawecki poinformował, że Komisja Rewizyjna zajmowała się projektem uchwały             i jest przeciwna.

Burmistrz stwierdził, że Rada już wszystko wie na temat projektu uchwały i Radni też wiedzą to co chcieli. Nie ma nic do dodania i nie będzie przekonywał w tę, czy inną stronę.

Radny p. Starżyk stwierdził, że dziwi go, że Dyr. OKSiR nie przedstawił wymaganych przez Komisję Kultury dokumentów. Komisja jest właściwa do wypowiedzenia się w tej sprawie.

Radny p. Jeziorski stwierdził, że jest to jeden z elementów zaleconych przez RIO, art. 202 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Zapytuje co zmieniłoby podjęcie uchwały, czy Dyr. mógłby w części zbywać mienie.

Dyr. OKSiR p. Beger poinformował, że Dyr. instytucji kultury nie może podejmować takich działań jak zbywanie mienia gminy. Jest nadzór z instytucji kultury i z ramienia gminy.

Radna p. Zajączkowska stwierdziła, że cały czas była mowa, że jeżeli podejmiemy taką uchwałę, to umożliwi to pozyskiwanie śr. na remont budynku OKSiR.

Dyr. OKSiR stwierdził, że jeżeli chciałby starać się o środki na remont budynku, to musiałby przedstawić prawo do władania budynkiem.

Sekretarz Gminy p. Filik poinformowała, że chcąc zbyć część nieruchomości należy dokonać podziału geodezyjnego, a o tym będzie decydował Burmistrz, gdyż sprawuje bezpośredni nadzór.

Radny p. Starżyk stwierdził, że Komisja Budżetu po wysłuchaniu wyjaśnień wyraziła zgodę na przekazanie. Dlaczego Dyr. OKSiR nie dostarczył odpowiednich dokumentów dla Komisji Kultury aby wydała opinię pozytywną do projektu uchwały. Nie może być rozdźwięku pomiędzy Komisjami.

Radny p. Jeziorski zapytuje czy jest przygotowany projekt dot. remontu budynku OKSiR.

Dyr. OKSiR poinformował, że dokumenty takowe przygotował i przedstawił na posiedzeniu Komisji, dot. to wymiany okien. Innych zapytań Komisja do niego nie zgłaszała.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że są obawy radnych dotyczące późniejszego gospodarowania tym budynkiem.

Radna p. Szczechowiak stwierdziła, że Komisja już wcześniej sygnalizowała potrzebę przedstawienia planu inwestycyjnego remontu budynku OKSiR. Mamy projekt wymiany okien ale to nie jest jedyna potrzeba remontowa w OKSiR. Jest tam więcej do zrobienia.

Radca Prawny p. Bartnik stwierdził, że Gmina tworząc jednostkę organizacyjną na swoim terenie wyposaża ją w majątek. Jest to ujęte w Statucie Gminy i w ustawach o samorządzie gminnym. W kompetencjach Dyrektora nie ma możliwości sprzedaży czy wyzbywania się majątku gminy. Powinni być to przekazane już na początku utworzenia zakładu.

Radny p. Kawecki stwierdził, że było to tyle razy omawiane na posiedzeniach Komisji,               że należ poddać to pod głosowanie.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXV/174/2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 296, położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 2.

Uchwała została podjęta 5 głosami „za”, 4 przeciw i 3 wstrzymujących się i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 9

--------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekty 2 uchwał w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Łęknica działek Skarbu Państwa.

Przew. RM odczytał opinie Komisje Kultury (stanowi załącznik do protokołu).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie pierwszą Uchwałę Nr XXXV/175/2006             w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Łęknica dziełek Skarbu Państwa.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie drugą Uchwałę Nr XXXV/176/2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Łęknica działek Skarbu Państwa.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 10

---------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie poparcia inicjatywy odbudowy Mostu Angielskiego przez Nysę Łużycką w Parku Mużakowskim.

Przew. RM odczytał opinie Komisji RM (stanowią zał.).

Przew. RM stwierdził, że Burmistrz informował o tym na ostatniej sesji. Wspólnie                         z Burmistrzem byli w tej sprawie na spotkaniu u Burmistrza Bad Muskau. Odbędzie się uroczysta sesja na ten temat, w dniu 24.03.2006r.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXV/177/2006 w sprawie poparcia inicjatywy odbudowy Mostu Angielskiego przez Nysę Łużycką w Parku Mużakowskim.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 11

--------------------------------------

 

Przew. RM odczytał:

1)      pismo z lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. wszczęcia postępowania nadzorczego w stosunku do Uchwały Nr XXXII/160/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie (stanowią zał.).

2)      pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. wszczęcia postępowania nadzorczego w stosunku do Uchwały Nr XXXIV/173/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie wystąpienia Gminy Łęknica ze Związku Gmin Ziemi Lubuskiej oraz rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie (stanowią zał.).

 

Sekretarz Gminy p. Filik poinformowała, że odnośnie Związku Gmin Ziemi Lubuskiej, odbyło się to tak, że Gminy podejmowały uchwały o przystąpieniu do Związku, wytypowano pewnych przedstawicieli. Nie dopełniono jednak obowiązku zarejestrowania Związku                    u Wojewody. Dzwoniła do nadzoru  w tej sprawie i Panie nie wiedziały co z tym zrobić. Gmina musiała podjąć uchwałę u wystąpieniu, gdyż wcześniej podjęła o wstąpieniu. Chciałam aby sprawa ta była uregulowana na poziomie gminy.

 

3)      Pismo p. Bujak (stanowi zał.).

 

Pani Bujak poinformowała, że materiały zbierała w szkole, mieście, w Niemczech. Jeżeli przydzielone zostanie pomieszczenie przekaże wszystkie materiały. Jednak musi być zapewnione bezpieczeństwo tych materiałów.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że mamy instytucję kultury czyli OKSiR i pomieszczenie powinno się znaleźć. Jest to nasza wspólna historia.

Radna p. Szczechowiak stwierdziła, że jest pomieszczenie po zakładzie fotograficznym.

Dyr. OKSiR p. Beger poinformował, że została naruszona konstrukcja budynku                               i pomieszczenie zamknięto. Wymaga ono gruntownego remontu. Zadeklarował, że znajdzie pomieszczenie na ekspozycję zbiorów.

Przew. RM stwierdził, że Komisja Kultury i Dyr. OKSiR wspólnie powinni zająć się tą sprawą.

Pani Bujak podziękowała Burmistrzowi i Dyr. OKSiR za pomoc w realizacji wystawy. Przedstawiła uzyskany certyfikat.

 

4)      pismo p. Urbaniak (stanowi zał.)

 

Przew. RM poinformował, że Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą i udzieliła odpowiedzi (stanowi zał.).

Dyr. MZK p. Kamiński poinformował, że wilgoć jest i będzie ze względu na to, że trzeba mieszkanie wietrzyć. Mieszkania są docieplone, są okna plastikowe i dlatego wymagają wietrzenia, bo inaczej wilgoć będzie się skraplać. To nie jest usterka.

Ogrzewanie jest z podkowy tylko na łazienkę i jest to zgodne z dokumentacją. Odpowie na te zarzuty na piśmie. Stwierdził, ze jest to mieszkanie socjalne, a pomimo tego standard jest wysoki, większy niż w mieszkaniach komunalnych. Kabin prysznicowych projekt nie przewidywał.

 

5)      wniosek mieszkańców dot. kosztów ogrzewania w budynkach komunalnych przy            ul. Wojska Polskiego 3 i 3a (stanowi zał.)

Przew. RM poinformował, że Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą i udzieliła odpowiedzi (stanowi zał.).

Dyr. MZK poinformował, że ustosunkowuje się do wniosków Komisji na piśmie. Poinformował, że podobnie rozliczani są mieszkańcy bloków przy ul. Polnej, była przeprowadzana ekspertyza rozliczeń i są one poprawne.

Przew. RM poinformował, że Komisja Rewizyjna w dniu 23.02.2006r. dokonała wizji lokalnej budynków socjalnych przy ul. Polnej 16 i stwierdziła pewne usterki. Dyr. MZK stwierdził, że usterki te zostaną usunięte.

Radny p. Starżyk zapytuje czy to postępowanie odnośnie pism, które wyszły z Komisji Rewizyjnej zostanie nadany od dzisiejszej sesji.

Przew. RM poinformował, że tak.

Radny p. Starzyk stwierdził, że Komisja Rewizyjna rozpatrując skargi dokonuje czynności kontrolnych. Są one uzgodnione ze stronami. Jeżeli stopujemy tą pracę to takie prawo ma Przew. Komisji i Przew. RM. Zapytuje jaka była przyczyna. Sprawy p. Urbaniak i p. Bień           to dwie różne sprawy, nie można ich łączyć.

Przew. RM poinformował, że Statut Gminy i Regulamin Komisji Rewizyjnej normują te sprawy. Opierając się na nich, po uzgodnieniu z Przew. Komisji Rewizyjnej zatrzymałem te pisma. Komisja jest Komisją Rady i nikt nie stopował pracy Komisji.

Radny p. Starżyk prosi o przybycie Przew. RM na posiedzenie Komisji Rewizyjnej                         i wyjaśnienie sprawy.

Radny p. Szałęga stwierdził, że w blokach przy ul. Białej gdy była kotłownia węglowa nie było żadnej wilgoci w mieszkaniach. Obecnie gdy jest kotłownia olejowa i okna plastikowe są problemy z wilgocią.

Radny p. Kawecki stwierdził, ze rozmawiał z Przew. RM w sprawie pism. Zastanawialiśmy się na posiedzeniu Komisji czy ma to iść na sesję, czy nie. Nie było jednak sesji w lutym, stąd taka sytuacja.

Radny Powiatu p. Mazurkiewicz zapytuje czy jest prawdą, że dzieci korzystały z wyjazdów na ferie, busem, który jeździł na oponach letnich.

Dyr. OKSiR poinformował, że nie jest to prawdą, bus miał opony zimowe.

Radny p. Mazurkiewicz zapytuje o sprawę motokrosu – chodzi o to, żeby sprzęt ciężki nie jeździł przez miasto. Należałoby się przyjżeć tej drodze.

Radny p. Jeziorski odczytał pismo mieszkanki p. Kolevy (stanowi zał.).

Burmistrz stwierdził, że zostanie dokonany podział geodezyjny i wtedy zostanie przeprowadzona dalsza procedura. Jeżeli dzierżawa na 10 lat to musi być zgoda Rady. Nie widzi podstaw aby być przeciwnym.

Przew. RM stwierdził, że sprawa zostanie wg właściwości przekazana Burmistrzowi.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że tory zostały rozebrane, czy nie można by wykonać utwardzonej ścieżki łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Kościuszki.

Burmistrz poinformował, że teren jest własnością PKP i nie przekazali nam go.

Dyr. Szkoły Podstawowej p. Marszałek poinformowała, że uczniowie SzP wraz z opiekunami uczestniczyli w konferencji, która odbyła się w Ministerstwie Nauki, gdzie prezentowali nasz dorobek współpracy międzynarodowej, m. in. Zlotów europejskich, konferencji Parku Mużakowskiego, projekt „Młodzi detektywi”. Z całej Polski zaproszone były 4 szkoły podstawowe.

Dyr. MZK p. Kamiński zapytuje czy Rada byłaby skłonna przedłużyć obowiązywanie dotychczasowych taryf za wodę i ścieki o 1 rok. Opracowując taryfy Dyr. MZK musiałby bazować na starym rozporządzeniu, gdyż jest już nowe i lada chwila wejdzie w życie. Rada uchwaliłaby taryfy i byłyby one nieważne, nieaktualne. Koszty Si ę nie zwiększają.

Radny p. Sokołowski zapytuje czy PKP płaci na bieżąco podatki.

Burmistrz poinformował, że tak płacą i obecnie na bieżąco.

Do pkt 12

------------------------------

 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p. Andrzejewski o godz. 11.40 zamknął obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji.

Obrady XXXV sesji uważam za zamknięte.

 

 

Protokolant                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Cielińska                                      Jan Andrzejewski  

 

 

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 14.08.2006 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2006 14:44
Liczba wyświetleń: 602

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI