2006-08-14 14:47:40

Protokół Nr XXXVII/2006


Protokół Nr XXXVII/2006

 

z przebiegu obrad XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, odbytej na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2006r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Jan Andrzejewski, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.

 

Radni nieobecni:

 1. Katarzyna Wilczyńska

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przew. Rady Miejskiej p. Jan Andrzejewski poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół   z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o działalności Burmistrza.
 3. Zapytania i interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 5. Uchwalenie zmian w budżecie.
 6. Przedłożenie sprawozdania z działalności OPS za 2005r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 7. Uchwalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Łęknicy.
 8. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki.
 11. Określenie zasad dokonywania oceny pracowników samorządowych mianowanych.
 12. Uchwalenie zmian Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
 13. Wnioski i informacje.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Do pkt 2

-------------------------------

 

Burmistrz p. Jan Bieniasz uzupełnił informację:

- w dniu 04.04.2006r. w Łęknicy odbyło się spotkanie z Nadleśnictwem Lipinki Łużyckie     w sprawie posadzenia dębu papieskiego. Dąb będzie posadzony w Parku Mużakowskim        w rejonie Mostu Podwójnego, w dniu 13.05.2006r.

- w dniu 06.04.2006r. odbyło się spotkanie z Burmistrzem Bad Muskau w sprawie utrzymania porządku przy tamie na Nysie Łużyckiej. Zajmą się tą sprawą gdyż chodzi tu o prywatnego przedsiębiorcę z Niemiec, który użytkuje elektrownię.

- w dniu 07.04.2006r. odbyło się spotkanie Regionu Brandenbursko-Lubuskiego dot. ogrodów i parków krajobrazowych. Jednym z celów jest zorganizowanie samorządów lokalnych.

- w dniu 10.04.2006r. odbyło się spotkanie z firmą ze strony niemieckiej, która jest odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji funkcjonowania przejść po otwarciu obwodnicy. Zaawansowane są prace związane z dokumentacją, w przyszłym roku uruchomiona zostanie budowa obwodnicy. Charakter przejść pozostanie ten sam. Uruchomione zostaną ścieżki rowerowe, m. in. na moście kolejowym. Wystąpiliśmy do PKP o przekazanie nam terenów po torowiskach.

Radny p. Olejniczak zapytuje co dalej z agencją PKO, czy zostanie uruchomiona.

Burmistrz poinformował, że wysłane zostało pismo do Komendy Wojewódzkiej o wyrażenie zgody na udostępnienie pomieszczenia na ajencję. Opinia Posterunku policji w Łęknicy jest pozytywna i Komendy Powiatowej też.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel poinformował, że Pani z Gorzowa, która zajmuje się infrastrukturą budynków Policji poinformowała go, że jest opinia pozytywna Komendy Wojewódzkiej.

Burmistrz poinformował, że będzie bankomat dostępny dla mieszkańców.

Radny p. Pinkowski zapytuje czy wyłączenie pasa drogi dotyczy ul. 1 Maja.

Burmistrz wyjaśnił, że tak, gdyż trzeci pas i tak nie spełnia swojej funkcji, więc należy wyłączyć go z ruchu i zrobić ciąg pieszy. Nie będzie problemu z parkowaniem i zatrzymywaniem się.

Radny p. Jeziorski zapytuje o spotkanie z grupą niemieckich przedsiębiorców.

Burmistrz poinformował, że są to 4 osoby, z którymi spotykamy się co pewien czas. Jest to inicjatywa zrzeszenia naszych przedsiębiorców i współpraca z przedsiębiorcami z Niemiec.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że odnośnie obwodnicy chciałby aby został zachowany ruch w obie strony na obydwu przejściach.

Burmistrz poinformował, że tak jest planowane i tak będzie.

Radny p. Jeziorski zapytuje o spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta, czy chodzi o Caritas.

Burmistrz poinformował, że nie, organizacjami pozarządowymi jest Stowarzyszenie Karate, Stowarzyszenie Łuk Mużakowa, Klub ŁKS, Straż Pożarna.

 

Do pkt 3,4

----------------------------------

 

Radny p. Magierki zapytuje o Plac Jana Pawła II, co będzie robione.

Burmistrz poinformował, że będą kontynuowane prace, zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Jest propozycja aby mieszkańcy mogli zakupować, np. drzewa, krzewy.

Dyr. MZK p. Kamiński stwierdził, że będą to dość duże pieniądze, wykonanie podbudowy będzie własnymi siłami. Zakupimy materiał i zatrudnimy fachowca do wyłożenia kostki.

Radny p. Szałęga zapytuje czy dąb papieski nie lepiej będzie posadzić na terenie Łęknicy.

Burmistrz wyjaśnił, że nie my o tym decydujemy, my jesteśmy stroną pomocną w organizacji. Lasy Państwowe chcą posadzić dąb na terenie miasta Łęknicy i wybrały Park.

Radny p. Szałęga poruszył sprawę przewróconych znaków na ul. Dworcowej i ul. XX-lecia. Nieładnie to wygląda.

Przew. RM stwierdził, że należy to do kompetencji Dyr. MZK, który zajmie się tym.

Radny p. Jeziorski zapytuje na jakim etapie jest procedura przetargowa na modernizację      ul. Dworcowej.

Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym odbył się przetarg na inżyniera nadzoru       i nie ma rozstrzygnięcia, jest oferta firmy CITR.

Radna p. Zajączkowska zapytuje czy będzie garb na drodze przy ul. Polnej.

Burmistrz poinformował, że owszem będzie ten garb ale należy skoncentrować się na walce z piratami drogowymi.

Radny p. Jeziorski zapytuje czy ostatecznie wyjaśniono sprawę łącznika ul. Polnej                  z ul. Czerwoną.

Burmistrz stwierdził, że jest to łącznik i taka jest wola mieszkańców całego rejonu, a poza tym osuwa się tam droga.

 

Do pkt 5

-------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian             w budżecie.

Przew. RM poinformował, że opinia Komisji RM jest pozytywna (stanowi zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/178/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 6

--------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności OPS za 2005r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Przew. RM poinformował, że Komisje zapoznały się z informacją.

Rada przyjęła sprawozdanie i stanowi ono załącznik do protokołu.

 

Do pkt 7

---------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali regulamin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Łęknicy.

Przew. RM poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna (stanowi zał.).

Radny p. Sokołowski zapytuje w jaki sposób mieszkańcy Łęknicy zostaną powiadomieni        o tym regulaminie. Jeżeli ktoś się nie dostosuje, jakie będą sankcje.

Dyr. MZK poinformował, że miasto nie ma możliwości ukarania, podlega to pod kodeks wykroczeń i będzie można egzekwować, np. przez Policję, jeżeli naruszone zostanie prawo.

Burmistrz stwierdził, że regulamin będzie wywieszony i opublikowany w Biuletynie Informacyjnym.

Radny p. Szałęga zapytuje o § 8 odnośnie odśnieżania, czy jest obowiązek odśnieżania przy posesjach prywatnych. Dopuszcza się odśnieżenie jednego chodnika, czyli można lecz nie trzeba.

Dyr. MZK stwierdził, że zapis ten gwarantuje, że jeden chodnik zostanie odśnieżony na pewno. Obowiązkiem właściciela jest odśnieżenie przy posesji prywatnej.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/179/2006 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Łęknicy.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach „za”, 2 przeciw i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

 

 

Do pkt 8

------------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Przew. RM odczytał opinie i wnioski Komisji RM (stanowi zał.).

Z-ca Przew. RM i jednocześnie Przew. GKRPA p. Rygiel stwierdził, że na posiedzeniach komisji zasugerowano aby z wydatków na 2006r. znaleźć pewną kwotę z przeznaczeniem na wykonanie boiska szkolnego. Wspólnie z Panią Pełnomocnik obcięliśmy pewne kwoty            i wygospodarowaliśmy dodatkowo kwotę 10.000 zł. Więcej już nie mogliśmy wygospodarować.

Przew. RM odczytał plan wydatków GKRPA po korekcie.

Radny p. Pinkowski jako Przew. Komisji Budżetu stwierdził, że Komisja podtrzymuje kwotę 50.000 zł, gdyż były deklaracje również i radnych, że z pewnych pozycji można całkowicie zrezygnować. A tu jak widać naniesiono tylko zmiany kosmetyczne, obcięto tu i tam. Jeżeli teraz nie wykonamy tego boiska, to nie wykonany go nigdy.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że należy zrobić coś konkretnego raz, a dobrze.

Kwota 70.000 zł powinna wystarczyć na działalność GKRPA.

Skarbnik Gminy p. Zajączkowska przypomniała, że program GKRPA nie jest do finansowania wykonania, np. boiska szkolnego itp. Czy dofinansowywania kogokolwiek. Ustawa reguluje na co powinny być przeznaczane środki, tzn. na walkę z alkoholizmem, narkomanią i profilaktykę z tym związaną.

Radny p. Pinkowski stwierdził, że w takim przypadku powinno być wykreślone wiele pozycji z planu wydatków.

Radna p. Szczechowiak stwierdziła, że profilaktyka jest realizowana w ramach działań           z młodzieżą, dziećmi. Boisko byłoby do tego wykorzystywane. Są jeszcze środki nie wykorzystane z zeszłego roku, ogólnie środków jest ok. 60.000 zł.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że na rozwijanie się narkomanii, czy alkoholizmu może mieć wpływ brak wypełnienia wolnego czasu. Budowa boiska będzie temu przeciwdziałać.

Radny p. Starzyk stwierdził, że zadania można było różnie realizować, trzeba tylko przygotować  napisać program. Komisja wcześniej też działała i to za mniejsze pieniądze, więc i w tym roku sobie poradzi.

Radny p. Szałęga zapytuje jaka jest różnica pomiędzy szkoleniem czł. Komisji w zeszłym roku, a w tym.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel poinformował, że w zeszłym roku zakupiono programy edukacyjne. Przepisy się zmieniają, więc jest potrzeba ciągłego doskonalenia się. Przyjeżdżają osoby przeszkolone i przeprowadzają zajęcia w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, PDDz..

Radny p. Starzyk wnioskuje o ponowne przeanalizowane wydatków GKRPA  przeniesienie tego punktu do uchwalenia na następnej sesji.

Radny p. Kawecki stwierdził, że 26.000 zł będzie ze środków ub. roku, a 50.000 zł w tym budżecie na 2006r.

Przew. RM stwierdził, że na boisko w programie GKRPA zaplanowanych jest 34.000 zł.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel stwierdził, że jeżeli Program nie zostanie uchwalony Gminna Komisja nie będzie pracować. Zostaną wstrzymane wszystkie działania.

Burmistrz poinformował, że do programu o dofinansowanie budowy boiska musi być wkład Gminy 25%. Koszt inwestycji ok. 200.000 zł.

Radny p. Jeziorski stwierdził, że do 50.000 zł brakuje 16.000 zł, w wydatkach tego roku.

Radny p. Sokołowski zapytuje czy zebrane środki zapewnia nasz wkład w to zadanie.

Burmistrz stwierdził, że trudno powiedzieć jaki będzie zakres tego zadania.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel poinformował, że można gdzieś te pieniądze uszczknąć, są jeszcze pewne możliwości. Musi skonsultować to z Pełnomocnik.

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/180/2006 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

 

W głosowaniu 9 radnych głosowało przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Uchwałę odrzucono.

 

Do pkt 9

----------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Przew. RM odczytał opinie Komisji RM (stanowią załącznik do protokołu).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/180/2006 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Uchwała została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 przeciw i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 10

------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki.

Przew. RM odczytał opinie Komisji RM (stanowią zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę NR XXXVII/181/2006 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 11

------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników samorządowych mianowanych.

Przew. RM odczytał opinie Komisji RM (stanowią zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/182/2006 w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników samorządowych mianowanych.

 

Uchwała została podjęta jednogłośne przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 12

--------------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

Przew. RM odczytał opinie Komisji RM (stanowią zał.).

Pan Rogóż omówił na czym polega zmiana studium. Poinformował, że spowodowana jest ona tym, że zmieniła się ustawa i rozporządzenie wykonawcze dotyczące sporządzania studium. Raz pod koniec kadencji Rady musi być dokonana ocena studium. Studium jest dokumentem, który uchwala Rada, w studium uwzględnia się zadania rządowe, strategię województwa, powiatu. Poinformował, że będzie realizowana funkcja uzdrowiskowa miasta, co wiąże się      z rozwojem turystyki. Intensywniejsze będzie również wykorzystanie zasobu terenów.

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/183/2006 w sprawie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 13

---------------------------------

 

Przew. RM odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej (stanowi zał.).

Poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem wniosku.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 14 głosach „za”.

 

Przew. RM odczytał:

1)      protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej (stanowi zał.),

2)      pismo do Burmistrza w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Policji            w Łęknicy (stanowi zał.).,  

Skierowano do pracy w Komisjach RM.

3)      Pismo Kierownika Posterunku Policji w Łęknicy w sprawie ankiet dla radnych (stanowi zał.). Składanie ankiet do 14.05.2006r.

 

Przew. RM poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej                w sprawie przekazania 50.000 zł ze środków GKRPA na modernizację boiska szkolnego.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 14 głosach „za”.

 

Radny p. Sokołowski stwierdził, że zmieniają się przepisy urzędowe, pewne sprawy będzie można załatwiać przez Internet. Jakie sprawy będzie można załatwić.

Sekretarz Gminy p. Filik poinformowała, że tak będzie taka możliwość, obecnie można złożyć podanie drogą elektroniczną.

Radny p. Olejniczak zgłosił sprawę psów stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

Dyr. MZK stwierdził, że należy takie przypadki zgłaszać na Policję.

Radny p. Starżyk stwierdził, że radny może również zgłosić na Policję w imieniu mieszkańca.

Pan A. Marszałek poinformował, że chciałby zabrać głos w sprawie p. Bujak. Wizyta             p. Bujak na sesji spowodowana była tym, że kilka tygodni wcześnie dyrekcja wysłała do       p. Bujak pismo o zwrot eksponatów do izby pamięci. Pani Bujak zbierała wspólnie z dziećmi eksponaty. W szkole nie małymi kosztami została zorganizowana izba pamięci i tam te eksponaty powinny trafić. Wcześniej w izbie patrona szkoły znajdowały się eksponaty dot. patrona i jego życiorysu, historii szkoły i kilka pocisków. Odpowiedzialnym za to była ówczesna z-ca dyr. i nauczyciel historii, czyli p. Bujak. Pani Bujak po zakończeniu pracy      w szkole wyniosła wszystkie eksponaty.

Dyr. Szkoły Podstawowej p. S. Marszałek poinformowała, że wyniesione eksponaty, to nie tylko pamiątki po K. Świerczewskim ale również pamiątki dot. historii szkoły i sztandary. Zbliża się 60 lecie szkoły i wystąpiła z pismem do p. Bujak o zwrot tych eksponatów            do przygotowanego wcześniej pomieszczenia. Pani Bujak złożyła oświadczenie                      w październiku 2003r., że zwróci eksponaty po zakończeniu przedsięwzięcia międzynarodowego. To przedsięwzięcie się  zakończyło, a eksponaty nie wróciły. Mam spis tych eksponatów. Chciałaby aby wróciły do szkoły.

Salę obrad opuściła radna p. Marcela. Stan radnych 13 na 15 radnych.

 

Radny p. Olejniczak poinformował, że było spotkanie na posiedzeniu Komisji Kultury              p. Bujak i Dyrektor Szkoły Podstawowej. Pewne sprawy zostały uzgodnione.

Przew. RM poinformował, że był w NFZ u Pana dyr. Robacza w sprawie usług pomocy doraźnej. W połowie tego roku ma wejść w życie ustawa o ratownictwie medycznym. Jest duża szansa dla nas abyśmy walczyli o prawa jakie nam się należą. Dyrektor zadeklarował, że poprze nasze starania o karetkę. Oczekuje z naszej strony aktu prawnego w tej sprawie.

 

Do pkt 14

--------------------------------

 

Radni jednogłośnie przy 13 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji.

 

Do pkt 15

--------------------------------

 

             W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p. Andrzejewski o godz. 12.05 zamknął obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łęknicy,  dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji.

Obrady XXXVI sesji uważam za zamknięte.

 

 

 

Protokolant                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Cielińska                                                 Jan Andrzejewski

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 14.08.2006 14:47
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2006 14:47
Liczba wyświetleń: 552

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI