2006-08-14 14:48:31

Protokół Nr XXXVIII/2006


Protokół Nr XXXVIII/2006

 

 

z przebiegu obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, odbytej na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2006r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Jan Andrzejewski, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.

 

Radni nieobecni:

 1. Ryszard Sratrżyk
 2. Katarzyna Wilczyńska

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przew. Rady miejskiej p. Jan Andrzejewski poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół   z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o działalności Burmistrza.
 3. Zapytania i interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 5. Uchwalenie zmian w budżecie.
 6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęknicy.
 8. Wnioski i informacje.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Radny p. Sokołowski poruszył sprawę pkt 5 porządku obrad, czyli zmian w budżecie. Stwierdził, że jedna uchwała zawiera dużo różnych zmian, które jego zdaniem powinny być rozdzielone na kilka odrębnych uchwał. Wcześniej był głosowany wniosek dot. takiego rozdzielenia ale nie jest on realizowany. Czł. Komisji Budżetu mieli podzielone zdania na ten temat.

Przew. RM p. Andrzejewski poinformował, że zmiany dotyczą jednej sprawy, czyli podziału nadwyżki, stąd jedna uchwała w tej sprawie. Nie było głosów ze strony radnych na ten temat. Można zgłosić wniosek w tej sprawie.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że należy zorganizować przerwę i dokonać rozdzielenia poszczególnych kwot lub wnioskuje o wycofanie uchwały z porządku obrad.

Burmistrz p. Bieniasz stwierdził, że na Komisjach nie było głosów przeciwnych, a jedynie wstrzymujące.

Przew. RM poddał pod glosowanie kto jest za wycofaniem pkt 5 z porządku obrad dzisiejszej sesji RM.

W głosowaniu 2 radnych głosowało „za”, 9 przeciw i 2 wstrzymało się od głosu.

Do pkt 2

---------------------------------

 

Burmistrz p. Jan Bieniasz przedstawił informację z działalności między sesjami:

- odbyło się spotkanie w Niemczech dot. regionów kulturowych – porozumienie zostanie przedstawione UE. Dotyczy promocji i poparcia przy pozyskiwaniu śr. z UE.

 

 

Do pkt 3,4

--------------------------------

 

Zapytań i interpelacji nie zgłoszono.

 

Do pkt 5

---------------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali 2 projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części                 ul. T. Kościuszki”.

 

Przew. RM poinformował, że opinie Komisji RM są pozytywne (stanowi zał.).

 

Radny p. Szałęga stwierdził, że kontrowersje budzi uchwała w sprawie zmian w budżecie gdzie przekazywane są środki na zakup samochodu dla Policji. Stwierdził, że kilkadziesiąt samochodów wyjechało z Łęknicy bo był rozkaz. Już wcześnie były podejmowane starania    o dofinansowanie zakupu samochodu, Rada nie wyraziła zgody. Jednak starania są dalej kontynuowane.

Przew. RM stwierdził, że samochodów było kilkanaście, a nie kilkadziesiąt. Jeszcze raz zwraca uwagę, że nie było wniosku w tej sprawie z Komisji.

Radny p. Kawecki stwierdził, że teraz jest już raczej za późno aby cokolwiek zmieniać.

Radny p. Sokołowski poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami na temat zakupu samochodu dla Policji i są oni temu przeciwni, żeby zakupować samochód za pieniądze Gminy.

Z-ca Przew. RM i również Kierownik Posterunku Policji w Łęknicy p. Rygiel stwierdził, że   7 samochodów przez 16 lat zakupiła Gmina, 4 samochody jeszcze jeżdżą, praktycznie 2 są sprawne. Były pewne zamiany samochodów, lecz zawsze były to nowe auta, a czasami nawet rocznikowo takie same.

Radny p. Kawecki poinformował, że Pan Kierownik Posterunku wiele razy uczestniczył        w posiedzeniach Komisji i wyjaśniał tą sprawę. Ma zostać podpisana umowa darowizny, która zabezpieczy to, że samochód nie zostanie z Łęknicy zabrany. Stwierdził, że na sondaże nie ma co patrzeć, gdyż uczciwość i podejście ludzi jest różne.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że chodzi o wykonywanie pewnych zadań przez Policję. Chciałby aby ten samochód zabezpieczył wykonywanie pewnych zadań, żeby było takie zapewnienie przez Kierownika Posterunku.

Radny p. Kawecki stwierdził, że takie zapewnienia Kier. Posterunku składał, bynajmniej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel stwierdził, że tak składał takie zapewnienia. Poinformował, że dużo wcześniej Komendantem był człowiek z Łęknicy, który dbał o to miasto. Później Komendantami byli ludzie spoza miasta i nie interesowali się żywo problemami w mieście. Obecnie jest Kierownikiem Posterunku i dba o nasze miasto, gdyż jest z Łęknicy i zależy mu na tym. Pozyskuje materiały biurowe, nie nadużywa budżetu Gminy. Stara się planować jak najwięcej służb na terenie miasta aby było zapewnione bezpieczeństwo. Wypożycza często urządzenie do pomiaru prędkości. Podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Radna p. Szczechowiak zapytuje o uchwałę w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska”. Nie ma tego ujętego              w porządku obrad.

Przew. RM poinformował, że jest to w pakiecie zmian w budżecie.

Radny p. Jeziorski stwierdził, że powinien być to osobny pkt w porządku obrad, podejmowany jako osobna uchwała.

Przew. RM poprosił aby sporną sprawę wyjaśnił mecenas.

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVIII/185/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie (dotyczy dofinansowania zakupu skrzyni biegów do samochodu Posterunku Policji w Łęknicy).

Uchwała została podjęta przy 12 głosach „za” i 1 wstrzymującym się i stanowi załącznik do protokołu.

 

Mecenas stwierdził, że jest dopuszczalne przegłosowanie tej uchwały, gdyż zmiany                w budżecie zawierają w sobie tą uchwałę i wszyscy radni zapoznali się z uchwałą.

Radny p. Jeziorski stwierdził, ze jest to precedens i dlatego uważa, że powinna być zwołana sesja nadzwyczajna w tym temacie. Jest to całkiem inna uchwała. Zmiany do porządku obrad powinny być zgłaszane na początku sesji.

Radny p. Kawecki stwierdził, że ma wątpliwości jak głosować.

Radna p. Szczechowiak stwierdziła, że jest to precedens. Który powinien być rozstrzygnięty na sesji nadzwyczajnej.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że nie chodzi tu o ul. Dworcową, tylko o to jak przygotowana została sesja.

Przew. RM zapytuje czy może tej uchwały nie głosować.

Mecenas stwierdził, że skoro tej uchwały nie ma w porządku obrad, więc nie musi być głosowana.

Przew. RM stwierdził, że kontrowersyjną uchwałę możemy przegłosować dzisiaj lub zwołać sesję nadzwyczajną.

Burmistrz stwierdził, że po podpisaniu dokumentów przez Wojewodę, uchwała ta będzie m potrzebna.

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVIII/186/2006 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki”. Uchwała została podjęta przy 11 głosach „za”  i 2 wstrzymujących się i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 6

-----------------------------

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Przew. RM poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna (stanowi zał.).

Radny p. Olejniczak poinformował, że opinia Komisji Kultury jest pozytywna, środki zostały zabezpieczone i o to chodziło.

Radny p. Kawecki poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała program w tej formie.

Radny p. Pinkowski stwierdził, że Komisja Budżetu przychyla się do opinii pozostałych Komisji.    

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVIII/187/2006 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 7

---------------------------------

 

Radni otrzymali w materiałach na sesję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.   i projekt uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy.

 

Przew. RM odczytał opinie Komisji Budżetu i Komisji Kultury (opinie stanowią załącznik do protokołu). Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.

 

Przew. RM p. Jan Andrzejewski odczytał:

1)      Uchwałę Nr 280/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 06 kwietnia 2006r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Łęknicy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005r. (Uchwała stanowi załącznik do protokołu).

2)      Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęknicy oraz uzasadnienie do wniosku (wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu).

3)      Uchwałę Nr 281/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskie w Łęknicy dotyczącym udzielenia absolutorium (Uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 

Dyskusja

 

Radny p. Kawecki zapytuje skąd wzięły się różnice w kwotach, prosi o wyjaśnienie zastrzeżeń RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r. Czego one dotyczą.

Skarbnik Gminy p. Zajączkowska poinformowała, że w pierwszym przypadku wystąpił błąd maszynowy. Ogólna kwota została wpisana dobrze, a źle została wpisana kwota w dziale. W przypadku wynagrodzeń i pochodnych jest różnica w kwotach o 6 zł i jest to błąd przy przepisywaniu. W części opisowej na str. 4 – są rozbite kwoty, m. in. na inkaso, które też wchodzi do wynagrodzeń, ale żeby było bardziej czytelne dla radnych rozbiłam to.

Przew. RM stwierdził, że tu zawsze będzie dylemat, gdyż radni proszą zawsze o szczegółowe rozbicie, a nadzór wymaga czego innego.

Radny p. Kawecki stwierdził, że świadczy to o tym, że RIO wnikliwie analizuje sprawozdanie i rzetelnie podchodzi do sprawy skoro wyłapuje tak nieistotne błędy.

Radny p. Olejniczak zapytuje o LZMO – postępowanie zostało zakończone, czy jest postanowienie Sądu w tej sprawie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że nic się nie zmieniło, jeżeli dostaniemy informację o zakończeniu postępowania sądowego to decyzją postanowimy co dalej z tą kwotą.

 

Przew. RM po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVIII/188/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 8

---------------------------------------

 

Przew. RM odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej (stanowi zał.).

Radny p. Kawecki poinformował, że p. Antczak była na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wielokrotnie. Komisja nie jest władna nic zrobić w tej kwestii, właściwym są Dyr. MZK         i Burmistrz.

 

Salę obrad opuścił radny p. Magierski. Stan radnych 12 na 15.

 

Burmistrz poinformował, że w zeszłym roku p. Antczak przybyła do UM z prośbą o większe mieszkanie. Poinformowałem, że jest takie mieszkanie pod warunkiem, że Pani wyremontuje je sobie na własny koszt, gdyż jest ono przeznaczone do sprzedaży. Pani Antczak obejrzała mieszkanie i powiedziała, że bierze i wyremontuje na własny koszt. Gdy wyremontuje zostanie naliczony czynsz. Pani Antczak przybyła po kilku tygodniach i powiedziała, że mieszkanie jest w bardzo złym stanie i remont nic nie dał. Odbyło się spotkanie mieszkańców i nadzoru budowlanego. Dyr. MZK znajdzie rzeczoznawcę, który określi co trzeba będzie zrobić. Stan tego budynku jest zły, wcześniej zamontowane zostały aparaty przeciw wilgoci.

Pani Antczak stwierdziła, że wiedziała w jakim mieszkanie jest stanie i chciała je remontować ale okazało się, że mieszkanie jest w fatalnym stanie. Poprosiła Dyr. MZK o wymianę drzwi wejściowych, bo była szczelina, lecz Dyr. powiedział, że nie może ich wymienić gdyż będzie musiał wymienić także innym, gdzie stan jest jeszcze gorszy. Lukę w ścianie kazano zalepić pianką. Pani Antczak pokazała zdjęcia mieszkania. Poinformowała, że doszło do tego, że prąd kopnął dziecko, obecnie stan mieszkania jest jeszcze gorszy. Stwierdziła, że nie wypiera się tego, że zgodziła się na remont tego mieszkania ale nie wiedziała, że nie przyniesie on żadnego efektu.

Burmistrz stwierdził, że czekają na opinię biegłego, obecnie nie ma mieszkania, które mógłby przydzielić. Są wolne lokale lecz zabezpieczone są na eksmisję.

Radny p. Kawecki stwierdził, że Burmistrz będzie czekał na ekspertyzę lecz Dyr. MZK powiedział, że za ekspertyzę zapłaci cała wspólnota. Inspektor w protokole z oględzin stwierdził, że jest 64% zużycia budynku. Pani Antczak wiedziała co brała ale nie jest ona budowlańcem, czy ekspertem. Wilgoć i grzyb wygląda brzydko. Stwierdził, że p. Antczak poinformowała, że kiedy powiadomiła Sanepid wywieziono z piwnicy 2 przyczepy śmieci. Stwierdził, że jest to wyrok na tę rodzinę i nie oni mają szansy z tej nory wyjść. Zapytuje do kogo mają przyjść Ci mieszkańcy. Nie przypuszcza aby była zła wola Burmistrza, czy Dyr. MZK w tej sprawie, lecz powinniśmy zastanowić się jak wybrnąć z tej sytuacji.

Burmistrz stwierdził, że sytuacja jest nieciekawa, gdyż jest tam wspólnota, a gmina ma tylko 30% udziałów. Gmina nie może realizować zadań wspólnoty. Największy udziałowiec zadeklarował, że przyłoży się do remontu budynku.

Przew. RM stwierdził, że problem jest przede wszystkim finansowy.

Dyr. MZK stwierdził, że przyjdą zalecenia z nadzoru budowlanego. Inspektor zalecił aby poczynić kroki o rzeczoznawcę, który zajmie się wyceną budynku. W przyszłym tygodniu będzie taka wycena dokonana. Decyzje otrzymają właściciele, a nie administrator wspólnoty. Od kiedy powstała wspólnota, największy udziałowiec nie pojawia się na zebraniach wspólnoty. Stwierdził, że opinia przyniesie pewne wnioski, wtedy należałoby się zebrać         i poczynić pewne kroki. Nie ma zagrożenia, że budynek się zawali, wcześniej założone były plomby i nie popękały do dzisiaj.

Radny p. Sokołowski stwierdził, że mieszkanie jest własnością Gminy i obowiązkiem właściciela jest je wyremontować, a remont całego budynku to całkiem inna sprawa. Tak jest robione, że gmina pozbywa się mieszkań, sprzedaje lokale w złym stanie technicznym, a później ludzie sami muszą je remontować.

Radny p. Kawecki stwierdził, że powinny zostać sprzedane wszystkie mieszkania w tym budynku, wtedy sytuacja byłaby jasna dla wszystkich. Państwo Antczak powinni być rzetelnie poinformowani o stanie tego mieszkania.

Dyr. MZK stwierdził, że takie sytuacje już miały miejsce, pewien Pan kupił mieszkanie przy ul. Żurawskiej w bardzo złym stanie ale wyremontował je i mieszka. Zapytuje na czym miałby polegać remont tego mieszkania, na wymianie tynków. Inne części to części wspólne     i zobowiązani do remontu zostaną wszyscy właściciele. Zdaje sobie sprawę, że remont tego mieszkania wymagał od p. Antczak wiele nakładów finansowych. Czy właściciele będą partycypowali w kosztach remontu budynku, nie wie.

Radny p. Jeziorski stwierdził, że rozebrane zostały budynki przy ul. XX-lecia, które były w lepszym stanie. W budynku przy ul. Polnej 2 nie należało sprzedawać lokali tylko budynek wyburzyć. Zapytuje co proponują Burmistrz i Dyr. MZK.

Pani Antczak poinformowała, że sufit opadł niżej, z dnia na dzień coraz gorzej się sypie, podłogi się zapadają.

Radny p. Jeziorski stwierdził, że p. Antczak płaci 138 zł czynszu miesięcznie, a to bardzo dużo.

Pani Antczak stwierdziła, że nie będzie płacić.

Przew. RM zapytuje co dalej z miastem, już wcześniej była mowa o wyburzeniu tego budynku.

Radny p. Kawecki stwierdził, że z tego co słyszy na dzień dzisiejszy to wszędzie są problemy ze stanem mieszkań, to nasuwa się pytanie gdzie my mieszkamy.

Burmistrz stwierdził, że jeżeli opróżni się mieszkanie na budynku rotacyjnym, to w pierwszej kolejności przydzieli je p. Antczak.

Radna p. Zajączkowska stwierdziła, że jeżeli Państwo Antczak chcieli kupić mieszkanie, to jeżeli będzie wolne przy ul. Wojska Polskiego 3 to mogliby kupić.

Radny p. Jeziorski poinformował, że Państwo myśleli o wykupie za 15% wartości, nie stać ich na kupno mieszkania, za np. 20.000zł.

Pani Antczak stwierdziła, że wyremontowała mieszkanie, wymieniła okna to dlaczego teraz ma iść na inne mieszkanie rotacyjne gdzie toalety są wspólne, a im chodziło o mieszkanie       z toaletą.

Radna p. Zajączkowska stwierdziła, że jeżeli Burmistrz proponuje mieszkanie w budynku rotacyjnym, to należy je przyjąć, są tam dobre warunki, wie, bo była tam  widziała. Nie można w takiej sytuacji wydziwiać.        

Burmistrz stwierdził, że będzie ciężko, jeżeli p. Antczak nie zechcą lokalu w budynku rotacyjnym, gdyż nie ma innej możliwości. Pozostaje tylko podjąć decyzję o przydzieleniu środków na remont budynku przy ul. Polnej 2.

Radny p. Kawecki stwierdził, że należy poczekać i zobaczyć jak to dalej będzie. Zostało powiedziane wszystko, jeżeli nie potrafimy rozwiązać sprawy jednego mieszkania to nie ma    o czym mówić.

Radna p. Szczechowiak poinformowała, że była w innym budynku, gdzie też sytuacja budynku jest bardzo zła. Budynków takich jest więcej, należy pomagać wszystkim.

Burmistrz stwierdził, że nic nie obiecuje, czekamy na ekspertyzę. Może zaoferować mieszkanie w budynku rotacyjnym. Jak będzie taka możliwość to przejdziemy z Panią Antczak i zobaczymy.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel poinformował odnośnie wydzielenia lokalu w budynku Posterunku Policji w Łęknicy na agencję PKO, że opinia Komendanta Woj. jest pozytywna. Komendant wyraził zgodę na udostępnienie pomieszczenia.

Z-ca Przew. RM podziękował Burmistrzowi i Radzie za przyznanie śr. na zakup samochodu dla Posterunku.

Radny p. Kawecki podziękował Radzie za przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium. Burmistrz podziękował Komisji Rewizyjnej za przychylny wniosek absolutoryjny i za pozytywne zakończenie roku 2005.

 

Do pkt 9

---------------------------------

 

Radni jednogłośnie przy 12 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji.

 

Do pkt 10

----------------------------------

 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p. Andrzejewski o godz. 11.25 zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji.

Obrady XXXVIII sesji uważam za zamknięte.

 

 

Protokolant                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

 Jolanta Cielińska                                          Jan Andrzejewski

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 14.08.2006 14:48
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2006 14:48
Liczba wyświetleń: 615

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI