2006-08-22 12:55:09

Protokół Nr XXXIX/2006


Protokół Nr XXXIX/2006

z przebiegu obrad XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy , odbytej na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2006r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Otwarcia sesji o godz.9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p.Jan Andrzejewski, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.

Radni nieobecni:

1.      Katarzyna Wilczyńska

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Przew. Rady Miejskiej p.Jan Andrzejewski poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji .

  2. Informacja o działalności Burmistrza.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.

  4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  5. Uchwalenie zmian do Uchwały Nr XXX/184/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z

      dnia 25.04.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie.

  6. Uchwalenie zmian do Uchwały z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwalenia

       budżetu Gminy Łęknica na 2006r.

  7. Uchwalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

       jednostki samorządu terytorialnego oraz informacji o przebiegu wykonania

       planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.

  8. Ustalenie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i  

       odprowadzania ścieków na terenie Łęknicy. 

  9. Uchwalenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy

       Łęknica.

10. Uchwalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie

      Gminy Łęknica.

11. Wnioski i informacje.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  13. Zamknięcie obrad sesji.       

Do pkt 2

__________________________

Burmistrz p.Jan Bieniasz uzupełnił informację z działalności między sesjami:

- w dniu 09.06.2006r. w Złotniku odbyło się spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Straży Pożarnych,

- w dniu 14.06.2006r. w Zielonej Górze odbyło się przejęcie działek od Agencji Nieruchomości Rolnej, dotyczy działek przy parku,

- w dniu 19.06.2006r. odbyła się konferencja Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, podsumowująca rok 2005 i przyjmująca założenia na najbliższe lata.

Z-ca Przew. RM p.Rygiel prosi o więcej informacji na temat koncepcji ruchu drogowego po stronie niemieckiej.

Burmistrz poinformował, że dotyczy to przygotowań strony niemieckiej do budowy obwodnicy. Są to tylko koncepcje, m.in. układu ruchu drogowego do przejścia granicznego Krauschwitz-Łęknica.

Radny p.Olejniczak zapytuje o spotkanie z Wojewodą Lubuskim, czego dotyczyło.

Burmistrz poinformował, że było to spotkanie z Wójtami i Burmistrzami powiatu żarskiego w sprawie zapoznania z problemami gmin powiatu.

Do pkt 3, 4

_______________________

Radny p.Kawecki zapytuje jak ma się na dzień dzisiejszy sytuacja z rozbiórką huty. Mówiono, że gruz zostanie częściowo wywieziony, a co z jego resztą, z całym bałaganem. Czy tak miało być. Nie wie jakie były założenia przetargu. Rozbiórka to uprzątnięcie terenu aby można było go wykorzystać.

Burmistrz poinformował, że do przetargu była tylko jedna oferta, która mogła być brana pod uwagę, w drugiej ofercie żądano 700.000 zł za rozbiórkę. Poinformował, że część gruzu będzie wykorzystana w Parku na utwardzenie dróg, wzmocnienie brzegu Nysy. Będzie rozmawiał z wykonawcą na ten temat.

Radny p.Kawecki stwierdził, że odbył się przetarg, rozebrano zakład, a później dopiero ustala się co kto będzie robił. Zapytuje jakie były zasady przetargu.

Burmistrz stwierdził, że założeniem przetargu było, że gruz zostaje.

Radna p.Szczechowiak poinformowała, że jest członkiem komisji przetargowej. Poinformowała, że warunkiem przetargu było zgruzowanie i pozostawienie gruzu.

Gruz miał być wykorzystany przez nas na drogi, itp.

Radna p.Szczechowiak poinformowała, że tylko jedna oferta spełniała wymogi. Dokumentację przetargową przedstawi w pkt 11 porządku obrad.

Do pkt 5

______________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwał w sprawie zmian do Uchwały Nr XXX/184/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25.04.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Radny p.Kawecki stwierdził, że radni p.Szałęga i p.Sokołowski na ostatniej sesji protestowali przeciwko przydzieleniu śr. na samochód dla Policji ze względu na szeroki zakres uchwały w sprawie zmian w budżecie. Odczytał odpowiedź Pani Skarbnik na wniosek Komisji w sprawie rozbijania uchwał w sprawie zmian w budżecie na mniejsze tematycznie.

Skarbnik Gminy p.Zajączkowska poinformowała, że w ostatniej uchwale były dzielone środki z rezerwy budżetowej, dotyczyło to jednej kwoty dlatego było to ujęte wszystko w jednej uchwale.

Radny p.Kawecki zapytuje czy była możliwość rozbicia tej uchwały. Czy postawa radnych była zasadna, czy nie zasadna.

Radny p.Pinkowski stwierdził, że mówimy obecnie o innej uchwale, niż ta, którą zawiera porządek obrad dzisiejszej sesji.

Radny p.Jeziorski zapytuje czy jest możliwe rozbicie nadwyżki zgodnie z wnioskami radnych.

Skarbnik poinformowała, że nie ma przepisu, który zakładałby, że musi być to w jednej uchwale. Jednak jej zdaniem była to jedna kwota, która dotyczyła nadwyżki i uznała, że powinno być to w jednej uchwale.

Radny p.Szałęga poinformował, że był przeciwny przekazywaniu środków na Policję, jednak był za przeznaczeniem środków na pozostałe cele. Dlatego nie głosował.

Skarbnik stwierdziła, że w miarę możliwości uchwały są rozbijane.

Radny p.Kawecki zapytuje dlaczego podejmujemy uchwałę do uchwały już podjętej.

Skarbnik poinformowała, że w związku z tym, że nie wiadomo było z kim będzie podpisana umowa na zakup samochodów dla Policji, na dzień dzisiejszy już jest wiadomo, dlatego zmienia się tylko rozdział.

Radny p.Kawecki stwierdził, że najpierw były Jednostki Terenowe Policji, a teraz jest Komenda Wojewódzka Policji. Zapytuje kogo będzie ten samochód.

Z-ca Przew. RM, a jednocześnie Kierownik Posterunku Policji w Łęknicy p.Rygiel wyjaśnił, że jednostką nadrzędną jest Jednostka Wojewódzka i to ona organizuje przetarg na zakup samochodów. W umowie jest zapisane: „Dotacja na zakup dwóch samochodów dla Posterunku Policji w Łęknicy”.

Radny p.Szałęga stwierdził, że Gmina daje środki na jeden radiowóz, a drugi dostaje gratis, zapytuje czy nic się nie zmieniło.

Z-ca Przew. RM p.Rygiel poinformował, że nic się nie zmieniło. Zakup jednego  samochodu finansuje samorząd, a zakup drugiego dofinansowuje Komenda Wojewódzka.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/189/2006 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXX/184/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25.04.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 6

_____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian do Uchwały z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęknica na 2006r.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/190/2006 w sprawie zmian do Uchwały z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęknica na 2006r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 7

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/191/2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 8

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Łęknicy.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/192/2006 w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Łęknicy.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach „za” i 2 „przeciw” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 9

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łęknica.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Radny p.Jeziorski stwierdził, że w uchwale nie ma zapisu o finansowaniu kosztów przeprowadzania konsultacji. Czy zawsze będzie te koszty ponosiła Gmina.

Sekretarz Gminy p.Filik poinformowała, że konsultacje dotyczyć będą mieszkańców i obszaru Gminy Łęknica. Stąd koszty będzie ponosiła Gmina. Gmina będzie się skupiać na zebraniach konsultacyjnych.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/193/2006 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łęknica.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 10

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Radny p.Sokołowski zapytuje kto zapewni wykonalność tego regulaminu, czy jakby go nie było to coś by się stało.

Burmistrz stwierdził, że wykonalność regulaminu należy do Miejskiego Zakładu Komunalnego.

Przew. RM stwierdził, że regulamin muszą posiadać wszystkie gminy, a jego wykonalność to całkiem inna sprawa.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/194/2006 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica.

Uchwała została podjęta przy 11 głosach „za” i 3n „wstrzymujących się” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 11

________________________

Radny p.Kawecki poinformował, że sprawą dotyczącą rozbiórki Huty zajmie się Komisja Rewizyjna na najbliższym posiedzeniu.

Przew. RM odczytał wnioski Komisji Budżetu:

1.    Uporządkować place zabaw na terenie miasta (konserwacja i zachowanie

bezpieczeństwa).

Radny Powiatu p.Mazurkiewicz poinformował, że plac zabaw przy ul.Wiejskiej posiada niebezpieczne elementy.

Rada przyjęła wniosek do realizacji jednogłośnie przy 14 głosach „za”.

2.    Komisja stwierdziła brak koszenia trawy na terenie całego miasta (proponuje

wykorzystać do tych prac osoby bezrobotne).

Burmistrz stwierdził, że Dyr. MZK wykorzystuje osoby bezrobotne do wykaszania trawy.

- 7 –

Rada przyjęła wniosek do realizacji jednogłośnie przy 14 głosach „za”.

3.    Zamontować próg ograniczający prędkość na drodze przy ul.Polnej.

Radna p.Zajączkowska poinformowała, że jest duży ruch przy ul.Polnej, samochody przekraczają prędkość. Przez ulicę jest przejście na plac zabaw dla dzieci, stwarza to pewne zagrożenie.

Przew. RM zastanawia się czy jest to zasadne, wcześniej był zamontowany próg ograniczający prędkość, ale droga ta była zamknięta. Można było zakwalifikować ją jako drogę osiedlową, ale obecnie jest status zmienił się.

Radny p.Kawecki stwierdził, że należy rozeznać czy można zamontować tam próg, czy nie można.

Burmistrz stwierdził, że zarządcą tej drogi jest gmina.

Radny p.Jeziorski stwierdził, że skoro jest to droga gminna to możemy te progi zamontować i uznaje to za zasadne.

Radny p.Sokołowski stwierdził, że sprawa progów powinna zostać rozwiązana kompleksowo na terenie całego miasta.

W głosowaniu 5 radnych głosowało „za” przyjęciem wniosku, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymało się” od głosu.

Rada wniosek odrzuciła.

4.    Rozeznać stan elewacji zewnętrznych, budynków na terenie miasta.

Radna p.Szczechowiak poinformowała, że dotyczy to budynków komunalnych i wspólnot gdzie udziały ma MZK.

Przew. RM stwierdził, że wniosek nie jest dokładnie sprecyzowany.

Radny p.Pinkowski jako Przew. Komisji Budżetu, w imieniu wszystkich członków Komisji wycofał wniosek do korekty na posiedzeniu Komisji.

5.    Uzupełnić płytami drogę na wysypisko.

Burmistrz poinformował, że będzie to realizowane przy budowie obwodnicy.

Rada przyjęła wniosek do realizacji przy 13 głosach „za” i 1 „przeciw”.

6.    Zobowiązać inspektora UM odpowiedzialnego za inwestycję przy ul.Polnej do

wyegzekwowania uporządkowania terenu przylegającego do ul.Polnej po wykonanej inwestycji.

Rada przyjęła wniosek do realizacji przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.

Przew. RM odczytał:

1)    pismo Wojewody (stanowi zał.),

2) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXVII/179/2006  Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica (stanowi zał.),

Przew. RM poinformował, że Rada w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę po dokonanej korekcie.

2)    Uchwałę Nr 107/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, podjętą w dniu 23 maja 2006r., dotyczącą uchwał z dnia 25 kwietnia 2006r. o numerach XXXVIII/184/2006 i XXXVIII/185/2006.

4) pismo p.Rembowskiej – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w sprawie przedstawienia oferty pomocy osobom niepełnosprawnym i omówienia i rozpropagowania idei rodzicielstwa zastępczego.

Pani Rembowska poinformowała, że uczestniczy w spotkaniach z Burmistrzami, Wójtami, Sołtysami aby rozpropagować ideę rodzicielstwa zastępczego. Powiatowe Centrum realizuje zadania pomocy społecznej w ramach powiatu. Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze nie spokrewnione z dzieckiem. Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują dwa Pogotowia Rodzinne, w których pobyt jest na czas określony, maksymalnie 12 miesięcy. W tym czasie poszukujemy rodziny adopcyjnej lub rodziny zastępczej. Kandydaci na rodzinę zastępczą kierowani są na szkolenie do Ośrodka Adopcyjnego.

Pani (pracownik PCPR) poinformowała, że Powiatowe Centrum od 1990r. realizuje zadania związane z pomocą dla osób niepełnosprawnych. W powiecie żarskim jest 18.000 osób niepełnosprawnych i liczba ta się zwiększa.

Pomoc skierowana jest na cele:

- dofinansowanie do turnusu na leczenie rehabilitacyjne,

- pomoc w zakupie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,

- pomoc w likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych (80% wartości

  kosztorysowych prac, np. dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby

  niepełnosprawnej),

- likwidacja barier w komunikowaniu (osoby niewidome, nie słyszące, z wadami

  wymowy).

Udzielana jest pomoc dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Radny p.Sokołowski stwierdził, że rodziny podejmujące się opieki nad dziećmi mają duże problemy w pozyskaniu środków. Jaka jest wysokość przysługujących rodzinie środków i do którego roku życia ta pomoc jest refundowana.

Pani Rembowska poinformowała, że rodzina nie spokrewniona z dzieckiem otrzymuje pomoc w zależności od wieku dziecka:

- 972 zł na dziecko do 7rż. miesięcznie + jednorazowa pomoc na zagospodarowanie,

- 1.621 zł na dziecko powyżej 7 rż.,

- jeżeli dziecko osiąga pełnoletniość i się uczy, może otrzymywać środki w wys.

  487 zł, aż do ukończenia szkoły,

- pomoc na usamodzielnienie 300% podstawy 1.621 zł,

- wyprawka,

- mieszkania chronione dla osób, które po ukończeniu pełnoletności nie mają gdzie

  wrócić, przebywają tam do czasu otrzymania mieszkania od gminy. W Żarach jest

  takie mieszkanie dla 4 osób, powiat dopłaca do utrzymania tego mieszkania.

Poinformowała, że nie zdarzyło się aby Powiat nie wypłacił przysługującej rodzinie pomocy.

Burmistrz stwierdził, że dowiedział się o zamierzeniach likwidacji PDDz w Łęknicy. Dla miasta jest to istotna sprawa, gdyż jest to jeden z większych zakładów pracy.

Pani Rembowska stwierdziła, że PDDz w Łęknicy nie spełnia standardów, jest molochem, a nie domem dziecka. Dzieci nie powinno być więcej niż 30. Są zobowiązani, oprócz ustaw i rozporządzeń, do realizowania strategii pomocy społecznej w powiecie. Zobowiązani są także do dostosowania placówek do pewnych wymogów. Wiele dzieci z PDDz w Łęknicy wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej. Dom wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Wystosowała wniosek do Zarządu o przeniesienie tego domu. Decyzja jednak należy do radnych.

Radny p.Jeziorski stwierdził, że skoro w Łęknicy są tak złe warunki, to czy takie dobre warunki będą w nowym miejscu, do którego zostaną przeniesione dzieci.

Pani Rembowska stwierdziła, że jest to dopiero wniosek, który zostanie poprzedzony ekspertyzami, spotkaniami. Nie wie gdzie dzieci zostałyby przeniesione, jest to temat na przyszłość.

Radny p.Kawecki stwierdził, że mówimy o spełnianiu standardów, czy inne ośrodki spełniają te standardy. Mówi się, że zawsze brane jest pod uwagę w pierwszej kolejności dobro dziecka, ma obawy czy tak jest naprawdę. Jest to trochę zafałszowane.

Salę obrad sesji opuścił radny p.Olejniczak. Stan radnych 13 na 15 radnych.

Radna p.Szczechowiak stwierdziła, że chciałaby zabrać głos w odniesieniu do Starostwa. Łęknica ma jednego lekarza, choć prosiliśmy Starostwo o specjalistów, a także o bankomat. Żadnej pomocy ze strony Starostwa nie uzyskaliśmy. Dzieci z Łęknicy też muszą dojeżdżać do szkół do Żar i nikt się tym nie przejmuje. Koszty ponoszą rodzice i są to duże koszty. Gmina Łęknica dużo pomaga, m.in.. utrzymuje basen przy PDDz.

Przew. RM stwierdził, że z tą pomocą jest różnie. Stypendia unijne na wyrównywanie szans rozwoju miały być przeznaczone dla uczniów gmin wiejskich, a podzielono na wszystkich uczniów.

Radny Powiatu p.Mazurkiewicz stwierdził, że z informacji z prac Zarządu Powiatu nie dowiedział się o propozycji likwidacji PDDz w Łęknicy. Dowiedział się dopiero na sesji. Stwierdził, że celowo zwalnia się ludzi z Łęknicy, a zatrudnia z Żar. Warunki w domu dziecka w tej chwili są bardzo dobre, przez 20 lat nie było takich warunków jak teraz.

Radny p.Kawecki prosi aby sprawdzić, co będzie w budynku po PDDz w Łęknicy, gdyż budynek jest Starostwa i jest atrakcyjny.

Radny p.Magierski stwierdził, że mówimy o dobru dziecka, a dzieci trafiają do domów dziecka po to aby odizolować ich od środowiska, w którym mieszkały, a później dzieci z Żar trafią do Żar.

Pani Rembowska stwierdziła, że dzieci w placówce są z różnych miejscowości i nie sposób ich wszystkich odizolować. Zarząd Powiatu jeszcze nie zajmował się tą sprawą.

Radny p.Starżyk poinformował, że przepracował w tej placówce ponad 11 lat i wie na czym polega funkcjonowanie tych placówek. Stwierdził, że Powiat problemów finansowych nie ma żadnych, a brak jest śr. na funkcjonowanie PDDz w Łęknicy. Powiat swoją działalność ogranicza tylko do miasta Żary. Takie traktowanie Łęknicy jest złe i nie poprawne. Dwa lata temu ukazał się artykuł w gazecie, że lepiej funkcjonującej placówki jak PDDz w Łęknicy nie ma w okolicy.

Burmistrz poinformował, że Spółdzielnia mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa przy ul.Białej zwróciła się z propozycją zamiany działek. Garaże przy ul.Białej w zamian za teren pomiędzy szeregowcami.

Przew. RM stwierdził, że na terenie pomiędzy szeregowcami jest śmietnisko, zamiana tak ale po uprzednim uprzątnięciu tego terenu.

Pan Bojsza, pracownik PDDz w Łęknicy zapytuje czy Rada może wystosować takie pismo, wyrażające niepokój o likwidację PDDz.

Radna p.Szczechowiak stwierdziła, że najlepiej byłoby gdyby delegacja radnych z Łęknicy wzięła udział w sesji Rady Powiatu i tam przedstawiła swoje stanowisko w sprawie.

Przew. RM stwierdził, że jeżeli otrzyma zaproszenie na sesję Rady Powiatu powiadomi o jej terminie radnych.

Do pkt 12

________________________

Radni jednogłośnie przy 13 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji.

Do pkt 13

________________________

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p.Andrzejewski

o godz.11.45 zamknął obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji .

Obrady XXXIX sesji uważam za zamknięte.

Protokolant                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Cielińska                                               Jan Andrzejewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 22.08.2006 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2006 12:56
Liczba wyświetleń: 698

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 wersja archiwalna 22.08.2006 12:55 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI