2006-09-14 14:44:25

Przetarg ograniczony na dzierżawę działki


Łęknica dnia 12.09.2006r.

 

 

                                BURMISTRZ  ŁĘKNICY

 

        ogłasza pisemny przetarg ograniczony ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. Nr 207 z 2004r poz. 2108) na

Dzierżawę działki na czas określony 10 lat  położonej  przy ul. Wojska Polskiego  w Łęknicy  nr działki 294/11, KW 20143. 

       

W przetargu mogą uczestniczyć podmioty, które profesjonalnie zajmują się usługami  telekomunikacyjnymi.

  

        Przetargiem objęta jest następująca nieruchomość:

 

1.        Działka nr 294/11 o powierzchni 381 m2 położona przy ul Wojska Polskiego w Łęknicy(teren byłej Huty Szkła ). Cena wywoławcza za dzierżawę działki wynosi 3,28 zł za 1 m2 gruntu + 22 % Vat miesięcznie.

Działka przeznaczona jest pod zabudowę techniczno produkcyjną, na posadowienie wieży telefonii komórkowej.   

 

Ponadto dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością, podatku od nieruchomości. 

 

Wymagania oferentów w zakresie poprawności i kompletności oferty oraz oraz tryb działania komisji przetargowej jest zawarty w regulaminie przetargu.

Regulamin przetargu wraz ze wzorem (drukiem) oferty należy odebrać w pokoju nr 206 w budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej nr 1 ( tel. 068 3624709).         

 

Oferty w formie pisemnej sporządzone w języku polskim opatrzone nazwą lub imieniem i nazwiskiem oferenta w/g wzoru (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu przetargu) należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1 w pokoju nr 106, I piętro do dnia 13 października  2006r.  do godz. 14 oo.

Na kopercie należy umieścić napis „Przetarg na dzierżawę działki 294/11 ”Otwarcie ofert przez komisję z udziałem oferentów nastąpi w dniu

17 października 2006r. o godz. 10 oo w Urzędzie Miejskim w  Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1, w sali posiedzeń na parterze budynku.

Podmioty zainteresowane mogą uzyskać informacje w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1 pok. nr 206, osoba upoważniona do kontaktu p. Ewa Jaślanek ( tel. 068 3624709). Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 7 oo – 15 oo.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 250 zł w kasie Urzędu  Miasta w Łęknicy lub na konto PKO BP SA nr konta 59 1020 5460 0000 5002 0058 2130, które zostanie zaliczone na na poczet należności oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta. 

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 13 października  2006r. 

W przypadku uchylania się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia  

umowy w terminie określonym przez Burmistrza, wadium przepada na rzecz gminy Łęknica.

Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 14.09.2006 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2006 12:07
Liczba wyświetleń: 756

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg ograniczony na dzierżawę działki 14.09.2006 14:44 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI