2006-10-25 12:45:54

Protokół Nr XL/2006


Protokół Nr XL/2006

z przebiegu obrad XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy , odbytej na posiedzeniu w dniu 05 września 2006r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Otwarcia sesji o godz.9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p.Jan Andrzejewski, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.

Radni nieobecni:

1. Sylwester Olejniczak

2. Katarzyna Wilczyńska

2.     Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Przew. Rady Miejskiej p.Jan Andrzejewski poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

Na salę obrad przybył radny p.Olejniczak. Stan 14 na 15 radnych.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Informacja o działalności Burmistrza.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.

  4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  5. Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

  6. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za  I półrocze 2006 roku.

  7. Uchwalenie zmian w budżecie.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia o współpracy z Miastami Gubin, Lubsko, Gminą Brody oraz Miastami Guben, Forst, Neuzelle, w celu inicjowania, planowania i wykonania projektu „Europejskiego Regionu Ogrodniczo-Kulturalnego Odra-Nysa-Bóbr (ONB)”.

  9. Uchwalenie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/186/2006 dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul.Dworcowej i części ul.T.Kościuszki”.

10. Wnioski i informacje.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  12. Zamknięcie obrad sesji.       

Do pkt 2

_________________________

Przew. RM p.Andrzejewski poinformował, że Burmistrz nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej sesji z powodu pilnego wyjazdu do Warszawy.

Radny p.Kawecki stwierdził, że Burmistrz prosił go, aby przekazał, że ewentualne zapytania radni mogą zgłosić na następnej sesji.

Przew. RM stwierdził, że można również zgłosić dzisiaj, a Burmistrz odpowie na następnej sesji.

Do pkt 3, 4

_____________________

Radny p.Jeziorski zapytuje jak planowane są terminy sesji do końca kadencji, czy będzie jeszcze tylko jedna sesja podsumowująca kadencję, czy więcej.

Przew. RM poinformował, że będzie jeszcze jedna sesja we wrześniu, zgodnie z planem pracy Rady. Jeżeli jednak zajdzie konieczność i potrzeba zorganizowania jeszcze jednej sesji to ona się odbędzie. Planowane są nie więcej niż 2 sesje do końca kadencji.

Do pkt 5

_____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwał w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Uwag nie zgłoszono.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XL/195/2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 6

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za I półrocze 2006 roku.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały informację i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.). Poinformował, że do dnia dzisiejszego nie przesłano nam opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu.

Radny p.Sokołowski zapytuje czy mamy niewykonane dochody w wys. 400.000 zł, bo tak wynika ze sprawozdania. Czy są takie zaległości w płaceniu podatków i dlaczego tak niska ściągalność.

Skarbnik Gminy p.Zajączkowska stwierdziła, że rzutuje tu w znacznej mierze wykonanie opłaty targowej, które jest dużo, dużo mniejsze niż planowano.

Radny p.Sokołowski stwierdził, że opłata targowa to 260.000 zł, poza tym już na początku roku zwracaliśmy na to uwagę, że opłata może zostać nie wykonana. Czy w związku ze zmniejszeniem dochodów planuje się zmniejszenie również wydatków.

Skarbnik stwierdziła, że jeżeli będzie taka konieczność to będziemy zmniejszać wydatki. Być może wpłyną środki ze sprzedaży mieszkań lub nieruchomości wyrówna się to po stronie dochodów.

Radna p.Szczechowiak stwierdziła, że nie zgłoszono Komisjom, że taka zaległość istnieje i jest zagrożeniem w dochodach. Przez pół roku nie zgłaszano nam, że jest zagrożenie.

Radny p.Sokołowski stwierdził, że nie dotyczy to tylko opłat z targowiska ale i z innych podatków. Czy ktoś panuje nad udzielaniem zwolnień.

Radna p.Szczechowiak poinformowała, że na Komisjach RM było omawiane również zadłużenie w płatnościach czynszowych w MZK, a wynosi ono 278.000 zł.

Dyr. MZK p.Kamiński poinformował, że to zadłużenie dotyczy wszystkich należności na dany dzień, kilku miesięcznych, miesięcznych, czy nawet kilkudniowych. Są dłużnicy, którzy nie płacą przez wiele lat i są nieściągalni, jest to kwota 140.000 zł. Ludzie są eksmitowani z lokali ale zadłużenia zostają.

Radny p.Kawecki stwierdził, że zadłużenia wieloletnie należy anulować, bo i tak są to kwoty fikcyjne.

Radca Prawny p.Bartnik poinformował, że największe i najdłuższe, bo 8-letnie zadłużenie w MZK dotyczy Spółki „Makler” i jest ono nie do ściągnięcia. Sprawa zawisła w Sądzie. Jeżeli sprawa doprowadzona zostanie do końca i Komornik uzna bezskuteczność egzekucji, to wtedy Dyr. MZK będzie mógł zwrócić się do Rady o wycofanie długu. Jest to kwestia formalności.

Radny p.Starżyk chciałby zwrócić uwagę Panu Przew. RM, że nic i w niczym nie przeszkadza, że na dzisiejszej sesji nie ma Burmistrza. Należy zanotować pytania i Burmistrz odpowie na nie na następnej sesji. Bo inaczej to nie będziemy nad niczym dyskutować, tylko przegłosujemy wszystkie uchwały sztampowo.

Radny p.Sokołowski zapytuje czy jeżeli po półroczy dochody są mniejsze o 400.000 zł, to ma rozumieć, że po roku ich nie wykonanie wyniesie 800.000 zł. Czy ktoś nad tym panuje.

Skarbnik Gminy poinformowała, że oczywiście, że panuje, lecz nie można zagwarantować, że nie wyniosą one 800.000 zł.

Przew. RM zapytuje czy brak opinii RIO nie jest przeszkodą formalną do przyjęcia informacji o sprawozdaniu.

Radca Prawny stwierdził, że przy uchwalaniu budżetu musi być opinia RIO, ale przy informacji o sprawozdaniu nie jest ona wymagana. Dobrze jeżeli jest, bo jest pewną podstawą do dyskusji nad sprawozdaniem.

Radny p.Sokołowski stwierdził, że pewna nadwyżka została rozdysponowana jeszcze w I półroczu, a teraz jest taka sytuacja.

Sekretarz Gminy p.Filik stwierdziła, że budżet i jego realizacja jest monitorowany przez Burmistrza, pracowników i Dyr. jednostek przez cały rok. Opłata targowa latem zawsze jest mniejsza, a pod koniec roku zwiększa się.

Radny p.Szałęga zapytuje co będzie w przypadku jeżeli RIO wyda opinię pozytywną, a co z zaległościami. RIO nam nie dołoży brakujących środków.

Przew. RM stwierdził, że RIO interesuje przede wszystkim w jakim procencie budżet został wykonany. Zaległości i egzekucje są sprawą Gminy.

Radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za I półrocze 2006 roku.

Do pkt 7

___________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Uwag nie zgłoszono.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XL/196/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 8

__________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie porozumienia o współpracy z Miastami Gubin, Lubsko, Gminą Brody oraz Miastami Guben, Forst, Neuzelle, w celu inicjowania, planowania i wykonania projektu „Europejskiego Regionu Ogrodniczo-Kulturalnego Odra-Nysa-Bóbr (ONB)”.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Uwag nie zgłoszono.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XL/197/2006 w sprawie porozumienia o współpracy z Miastami Gubin, Lubsko, Gminą Brody oraz Miastami Guben, Forst, Neuzelle, w celu inicjowania, planowania i wykonania projektu „Europejskiego Regionu Ogrodniczo-Kulturalnego Odra-Nysa-Bóbr (ONB)”.

Uchwała została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 9

___________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/186/2006 dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul.Dworcowej i części ul.T.Kościuszki”.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (opinia stanowi zał.).

Uwag nie zgłoszono.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XL/198/2006 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/186/2006 dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul.Dworcowej i części ul.T.Kościuszki”.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 10

__________________

Przew. RM odczytał:

1)                 odpowiedź Dyr. MZK na wnioski Komisji Budżetu, przyjęte do realizacji na ostatniej sesji RM (stanowi zał.)

Przew. RM zapytuje czy wiadomo coś więcej na temat budowy obwodnicy.

Dyr. MZK poinformował, że do tej pory żadne informacje nie nadeszły, nie otrzymaliśmy również żadnej wiadomości na temat, czy zmiany przez nas proponowane zostały ujęte.

2)                 pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem Uchwały Nr XXXV/183/2006 z dnia 11 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych (stanowi zał.).

Przew. RM poprosił radnych o składanie oświadczeń majątkowych, gdyż nie złożenie oświadczenie spowoduje nie wypłacenie diety.

Do pkt 11

______________________

Radni jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji.

Do pkt 12

______________________

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p.Andrzejewski

o godz.10.10 zamknął obrady XL sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji .

Obrady XL sesji uważam za zamknięte.

Protokolant  Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Cielińska       Jan Andrzejewski

 

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 25.10.2006 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2006 12:53
Liczba wyświetleń: 508

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Protokół Nr XL/2006 25.10.2006 12:50 Zieliński
2 Protokół Nr XL/2006 25.10.2006 12:45 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI