2006-10-25 13:07:30

Protokół Nr XLI/2006


                            Protokół Nr XLI/2006

 

z przebiegu obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy odbytej na posiedzeniu w dniu 24 października 2006r w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz.9.00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Andrzejewski, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.

 

Radni nieobecni:

1.Bożena Szczechowiak

2.Katarzyna Wilczyńska

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p .Jan Andrzejewski poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Przewodniczący Rady poddał głosowaniu porządek obrad sesji proponując wykreślenie z porządku obrad p-tu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie umowy pn. Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul.Dworcowej i części ul.T.Kościuszki.

 

Głos zabrała Skarbnik Gminy p.Zajączkowska Barbara, która poinformowała Radnych, że z podjęciem tej uchwały można jeszcze zaczekać, ponieważ jak ją Poinformowano na szkoleniu w RIO ,że z Interreg III  wystawiane częściowo faktury z wykonywanego zadania będzie pokrywał Wojewoda bezpośrednio do banku na spłatę zaciągniętego kredytu. Wycofanie z porządku obrad p-tu 6 poddano głosowaniu „za” 13 radnych.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.Otwarcie sesji.

2.Informacja o działalności Burmistrza.

3.Zapytania i interpelacje radnych.

4.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

5.Uchwalenie zmian w budżecie.

6.Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej w Łęknicy.

7.Wnioski i informacje.

8.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9.Zamknięcie obrad sesji.

 

Na salę obrad przybyła radna Katarzyna Wilczyńska – stan radnych 14.

 

Do pkt 2

------------------------------   

 

Informacja o działalności Burmistrza.

Pan Burmistrz poinformowała radnych o spotkaniach jakie odbyły się w m-cu IX i X)06r.

Przewodniczący Rady zapytał co to oznacza refundowanie młodocianych.

Burmistrz poinformował,że przedsiębiorcy zawierają umowy w sprawie nauki zawodu.Refundacja następuje z urzędu.

Do informacji więcej  uwag nie wniesiono.

  

Do pkt 3,4

----------------------------   

Radny p. Kawecki prosi żeby p. Burmistrz stwierdził przy wszystkich, że rozbiórka Huty została przeprowadzona zgodnie z  podjętą uchwałą i przeprowadzonym przetargiem .

Pan Burmistrz poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady wyburzenie Huty miało nastąpić po najniższych kosztach. Ponieważ występowały kradzieże a nawet pożary, chcieliśmy aby oferent wszedł jak najszybciej z rozbiórką, żeby nie doszło do jakiejś tragedii. Wyburzenie nastąpiło do poziomu gruzowiska. Materiały odzyskane cegła, drzewo były sprzedawane przez przedsiębiorcę. Na tę umowę zostało wszystko zrealizowane.

Radny Kawecki uważa, że jak się ogłasza przetarg to się w trakcie przetargu nie zmienia warunków, tak być nie może. Trzeba było wyznaczyć czas do końca roku. W warunkach umowy było rozbieramy do stanu zerowego, jeśli ktoś wie jak wygląda stan zerowy. Gruz jeśli miał być nasz dlaczego była wywożona piękna cegła foliowana. Jakie były przyczyny i dlaczego.

Pan Burmistrz  poinformował, że to było wynikiem rozmów z komisją przetargową i wykonawcą.

 

Radny p.Jeziorski zapytał dlaczego nie jest włączony sprzęt nagrywający-

Pan Przewodniczący poinformował, że sprzęt jest uszkodzony.

 

Radny p. Szałęga zapytał co jest robione przez MZK w budynku po Strażnicy-

Dyrektor poinformował, że została opracowana dokumentacja przez firmę PROFIL z Zielonej Góry na modernizację budynku.   

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków z Warszawy wydzierżawił część budynków gospodarczych. Główny budynek będzie oddany do adaptacji dla poszczególnych podmiotów.

Radny p. Kawecki uważa, że to jest takie układanie się a jak poszczególni dzierżawcy zrezygnują będą żądać zwrotu kosztów.

 

Z-ca Przew. p. Rygiel zapytuje ile wyniósł kosztorys urządzenia placu Jana Pawła II

Jak poinformował dyrektor MZK łączny koszt wyniósł 55.140,-zł ale jeszcze będą dokupywane krzewy.

 

Radny p. Szałęga zapytuje o kupno samochodu dla Posterunku Policji w Łęknicy.

Jak poinformował Kierownik Posterunku p. Rygiel zakup radiowozu jest w toku załatwiania. W obecnej chwili została zawarta umowa między Urzędem Miejskim w Łęknicy a Komendą w Gorzowie.                                                

Sprawa zakupu samochodu zostanie załatwiona do 15.12.2006r

Zakup na kwotę 58.000,-zł.

 

Do pkt 5

----------------------------------  

Radni w materiałach na sesje otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja Kultury zapoznała się z projektem uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie  Uchwałę

Nr XLI)199)2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Uchwała została podjęta „za” 12 radnych, 1 radny wstrzymał się, 1 radny przeciw. Stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Salę obrad opuścił randy Kawecki Kazimierz – stan radnych 13.

 

Do pkt 6

----------------------------------  

Podsumowanie kadencji Rady Miejskie w Łęknicy.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącym komisji Rady

 

1) Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym, dokonał podsumowania działalności Komisji na okres kadencji 2002-2006.

2)Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego dokonał podsumowania działalności Komisji za okres kadencji 2002-2006.

3)Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej p. Jeziorski dokonał podsumowania działalności Komisji za okres kadencji 2002-2006

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jan Andrzejewski dokonał podsumowania pracy Rady Miejskiej w Łęknicy przez okres kadencji 2002-2006.

 

Do pkt 7

----------------------------   

Wnioski i informacje

 

1)Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą 403)06 RIO w Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Łęknica informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

2)Zapoznał radnych z pismem Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy

Radiowych z Poznania Pt. Zachowaj Trzeźwy Umysł.

3)Zapoznał radnych z pismem złożonym przez pracowników obsługi ZEAO w Łęknicy  w sprawie podwyżek płac.- przekazać następnej Radzie.

4)Zapoznał radnych z wnioskami Komisji Rewizyjnej dot. rozbiórki Huty.

 

Do pkt 8

------------------------ 

Radni jednogłośnie przy 13 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu ostatniej sesji.

 

Do pkt 9

------------------------

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM p. Andrzejewski zamknął obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Łęknicy dziękując radnym i zaproszonym gościom za współpracę w kadencji Rady 2002-2006 roku.

 

 

Protokolant                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Smuźniak                                        Jan Andrzejewski

Informacje o artykule

Autor: Barbara Smuźniak
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 25.10.2006 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2006 13:07
Liczba wyświetleń: 444

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI