Artykuł archiwalny

1970-01-01 01:00:00
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty

Adres 68 – 208 Łęknica
ul. Wojska Polskiego 19,
Kierownik mgr Marcin Perczyński
Kontakt tel./ fax: (68) 3624144
Informacje

przedmiot działania: zapewnienie gminnym Jednostkom   organizacyjnym działającym w zakresie   oświaty włącznie ze środkami   specjalnymi finansowanymi i   gromadzonymi przez Jednostki, obsługi   finansowo-księgowej, kadrowej,   administracyjno-gospodarczej oraz w   zakresie inwestycji, a w szczególności:

-         prowadzenie obsługi finansowo-księgowej,

-          pełna obsługa naliczania płac i pochodnych,

-          prowadzenia spraw kadrowych pracowników Jednostek oraz pracowników Zespołu,

-         archiwizacja prowadzonej dokumentacji,

-         prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,

-         prowadzenie i archiwizacja dokumentacji uczniów i wychowanków Jednostek w zakresie powierzonym przez Dyrektorów Jednostek,

-         prowadzenie wspólnego sekretariatu Jednostek oświatowych,

-         sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją i likwidacją składników majątkowych Jednostek oraz Zespołu, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach,

-         współpraca z Dyrektorami w zakresie sporządzania planów finansowych Jednostek i przedkładanie ich Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej,

-         sprawowanie nadzoru nad poprawnym dysponowaniem przez Dyrektorów Jednostek środkami określonymi w planach finansowych Jednostek z uwzględnieniem kompetencji dyrektorów wynikających z prawa pracy i innych uregulowań prawnych,

-         przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji określonej w ustawie o zamówieniach publicznych w zakresie usług, dostaw lub robót budowlanych przeznaczonych na potrzeby Jednostek oświatowych zgodnie z planem finansowym Zespołu,

-         planowanie inwestycji i remontów w zakresie oświaty oraz ich realizacja na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych i zgodnie z planem finansowym Zespołu,

-         prowadzenie dożywiania i żywienia w stołówkach oraz prowadzenie w tym zakresie obowiązującej dokumentacji księgowej i realizacja związanych z tym zakupów żywności,

-          prowadzenie bieżących napraw i remontów na terenie obiektów oświatowych,

-         konserwacja sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie obiektów oświatowych, a także wszelkich instalacji w celu zapewnienia ich należytego stanu technicznego oraz realizacja czynności prowadzących do wytworzenia pomocy niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego,

-         zapewnienie utrzymania stanu czystości na terenie obiektów oświatowych, zwłaszcza zapewnienie obsługi w zakresie pracy woźnych szkolnych i oddziałowych oraz sprawnej i ciągłej współpracy w tym zakresie z Dyrektorami Jednostek,

-         zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników Jednostek,

-         realizacja zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług zgodnie z zapotrzebowaniem Jednostek.

zakres działania:        Zespół obejmuje swoją działalnością publiczne Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Łęknicy, Gimnazjum w Łęknicy, Przedszkole Miejskie w Łęknicy oraz środki specjalne finansowane i gromadzone przez Jednostki.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 01.01.1970 01:00
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2005 14:52
Liczba wyświetleń: 479

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 wersja archiwalna 10.06.2005 14:39 Zieliński
2 wersja archiwalna 01.01.1970 01:00 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI