2006-11-10 09:34:08

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego


ZK231-3/06

Łęknica, 2006-11-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

1) Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni  mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 19 i Kościuszki 1 w Łęknicy w ilości około 55 tysięcy litrów rocznie.

2) Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łęknicy

Wojska Polskiego 19 

Kod: 68-208 Łęknica

Godziny urzędowania: 730 - 1530 

3) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

4) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 28 (I piętro). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniana jest nieodpłatne. Specyfikacja zamieszczona jest również na stronie internetowej o adresie: http://leknica.samorzady.pl/.

5) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus produkcji Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. lub równoważnego do kotłowni  mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 19 i Kościuszki 1 w ilości około 55 tysięcy litrów rocznie.

Olej musi spełniać następujące parametry (normy jakościowe):

a)        gęstość w temperaturze 15O C nie wyższa niż 0,86 g/ml

b)        temperatura zapłonu nie niższa niż 56O C

c)         lepkość kinematyczna w temp. 20 O C nie większa niż 6,00 mm2/s

d)        skład frakcyjny

- do temp. 250 O C destyluje nie więcej niż 65 %/V/V

- do temp 350 O C destyluje nie mniej niż 85 %/V/V

e)        zawartość siarki nie więcej niż 0,2 %/m/m

f)          pozostałość po koksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m

g)        pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m

h)         zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg

i)          wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

j)          temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 O C.

6) Kod CPV: 23122100-9

7) Wymagania jakościowe: PN-C-96024.

8) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

9) Termin wykonania zamówienia: Terminem wykonania zamówienia jest okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

10) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Udział w postępowaniu mogą brać wykonawcy, którzy złożą oferty zgodnie z SIWZ, spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11) Informacja na temat wadium:

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

12) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

12) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego -

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łęknicy

Wojska Polskiego 19

Kod 68-208 Łęknica

Pokój nr 28

do dnia 2006-11-24 do godz. 12:00.

13) Termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-12-24.

14) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz stosować aukcji elektronicznej.

____________________________________

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łęknicy

Łęknica, 2006-11-22

 

ZK231-3/06

INFORMACJA

 

W SIWZ do przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni  mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 19 i Kościuszki 1 w Łęknicy w ilości około 55 tysięcy litrów rocznie ogłoszonego w dniu 10.11.2006 r. umieszczonej na niniejszej stronie internetowej z winy zamawiającego nie został zamieszczony załącznik nr 2. W związku z powyższym na podstawie art. 38, ust 4 Prawa zamówień publicznych załączam poniżej brakujący dokument. Jednocześnie informuję, że nie zostaje przedłużony termin składania ofert, ponieważ nie jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania w pierwotnym terminie.

Informuję również, że w przypadku złożenie oferty (wysłania) przed ukazaniem się niniejszej informacji (bez załącznika nr 2) i nie dostarczenia załącznika do upływu terminu otwarcia ofert, wykonawca, który złoży taką ofertę zostanie wezwany do uzupełnienia oferty o oświadczenie złożone na załączniku nr 2 (na podstawie art. 26, ust 3 Prawa zamówień publicznych).

Marcin Perczyński

 

ZK231-3/06

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

     _________________________

     pieczęć wykonawcy

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

..................................................................................................................

 .................................................................................................................

..................................................................................................................

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 19 i Kościuszki 1 w Łęknicy ogłoszonego w dniu 10.11.2006 r., zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oświadczamy, że jesteśmy/jestem wykonawcą, który:

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

__________________________                  __________________________

  miejscowość, data                      podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 10.11.2006 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2006 10:55
Liczba wyświetleń: 622

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego..doc Załącznik do Przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego 2006-11-10 09:37:25 Zieliński

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego 22.11.2006 14:22 Zieliński
2 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego 22.11.2006 14:15 Zieliński
3 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego 10.11.2006 09:34 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI