2006-12-11 10:13:28

Zamówienie na dostawę materiałów instalacyjnych do przebudowy Strażnicy Straży Granicznej


MZK 4/12/06

Łęknica, 2006-12-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana 

nazwa zamówienia:

Dostawa - materiałów instalacyjnych do przebudowy Strażnicy Straży Granicznej

ul. XX - Lecia 7 68 - 208 Łęknica

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Komunalny

ul. Hanki Sawickiej 1

68-208 Łęknica

brak

mzkleknica@wp.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku, godz. 7.00 -15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony pon. 60.000 euro

3)  [o]   Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: MZK Łęknica ul. Hanki Sawickiej 1 68-208 Łęknica tel. 0-68-36-24-173 cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 

     [ ]   Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych       warunków zamówienia: adres strony internetowej

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Dostawa - materiałów instalacyjnych według załączonego zestawienia

podanego w S.I.W.Z

 

Wspólny Słownik Zamówień: 27220000-3

27726100-1

25212000-0

28221110-1

25232100-7

            Słownictwo główne      Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)         

Główny przedmiot                              

Dodatkowe przedmioty                                  

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  [o]   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  [ ]   Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówieni : 29.12.2006r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Cena 100%

8) Informacja na temat wadium:

Nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                            |100     |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

 [o]   w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Komunalny

ul. Hanki Sawickiej 1

68-208 Łęknica

Pokój nr 1

inne

 [ ]   w innym miejscu Nazwa

Ulica

Kod Miejscowość

Pokój nr

inne

do dnia 2006-12-27 do godz. 9:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 [o]   w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Komunalny

ul. Hanki Sawickiej 1

68-208 Łęknica

Pokój

 [ ]   w innym miejscu Nazwa

Ulica

Kod Miejscowość

Pokój

dnia 2006.12.27 o godz. 9.30.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30dni dni , tj. do dnia 2007-01-29

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

____________________________________

Nazwa zamawiającego

Informacje o artykule

Autor: Miejski Zakład Komunalny
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 11.12.2006 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2006 10:13
Liczba wyświetleń: 599

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik specyfikacja.shs Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2006-12-11 10:16:01 Zieliński
załącznik załącznik nr 1.shs Załącznik Nr 1 2006-12-11 10:16:20 Zieliński
załącznik załącznik nr 2.shs Załącznik Nr 2 2006-12-11 10:17:36 Zieliński
załącznik załącznik nr 3.shs Załącznik Nr 3 2006-12-11 10:17:48 Zieliński
załącznik załącznik nr 4.shs Załącznik Nr 4 2006-12-11 10:17:59 Zieliński
załącznik załącznik nr 5.shs Załącznik Nr 5 2006-12-11 10:18:12 Zieliński

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI