2006-12-21 14:33:26

Protokół Nr I/2006


Protokół Nr I/2006

 z przebiegu obrad I zwyczajnej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Łęknicy , odbytej na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2006r.

 Otwarcia sesji o godz.9.00 dokonał radny senior p.Ryszard Starżyk, który podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji i zapewnił, że dołoży starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.

 Poinformował, że ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.

 Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Radny Senior powitał przybyłych gości.

 Do pkt 2

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Krystyna Sochacka wręczyła  zaświadczenia Komisji o wyborze burmistrza Łęknicy oraz o wyborze radnych Rady Miejskiej w Łęknicy.

 Do pkt 3

Radni przystąpili do ceremonii złożenia ślubowania.

Radny Senior poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana Sebastiana Końcowika o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej, a następnie każdego wyczytywanego radnego o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”. Poinformował, że po słowie „Ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania:

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców.”

 Najmłodszy radny p.Końcowik odczytywał kolejno z imienia i nazwiska radnych, a radni wypowiadali słowo „ślubuję”, ewentualnie dodając „tak mi dopomóż Bóg”.

 Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych Radny senior pogratulował i stwierdził, że radni którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Łęknicy.

 Następnie przedstawił proponowany porządek obrad I sesji Rady Miejskiej, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem na sesję.

 

Radny Senior odczytał proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń, radnym i burmistrzowi o wyborze, przez

     przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór przewodniczącego Rady:

     a) zgłaszanie kandydatów

     b) wybór komisji skrutacyjnej

     c) przeprowadzenie głosowania

     d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady.

 5. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od

     Radnego Seniora.

 6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady:

      a) zgłaszanie kandydatów

      b) wybór komisji skrutacyjnej

      c) przeprowadzenie głosowania

      d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady.

  7. Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych Rady

      Miejskiej.

  8. Informacja Burmistrza o stanie Gminy.

  9. Zamknięcie obrad sesji.         

 Do proponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono.

 Do pkt 4

Radna przystąpiła do punktu „Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej”, który to obejmuje:

- zgłaszanie kandydatów,

- powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- przeprowadzenie głosowania,

- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego.

 Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady.

 Radny p.Rygiel zgłosił kandydaturę radnego p.Marszałka.

Radny Senior zwrócił się z zapytaniem, czy radny p.Marszałek wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny p.Marszałek wyraził zgodę.

 Więcej kandydatów nie zgłoszono.

 Radny Senior stwierdził zamknięcie listy kandydatów.

 Rada przystąpiła do powołania z radnych 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.

Radny Senior poinformował, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji.

 Radny p.Pinkowski zgłosił kandydaturę radnego p.Jeziorskiego.

Radny p.Jeziorski wyraził zgodę.

Radna p.Szczechowiak zgłosiła kandydaturę radnej p.Zajączkowskiej.

Radna p.Zajączkowska wyraziła zgodę.

Radny p.Rygiel zgłosił kandydaturę radnego p.Krawca.

Radny p.Krawiec wyraził zgodę.

 Radny Senior poddał pod głosowanie kto jest „za” zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej.

Radni jednogłośnie przy 15 głosach „za” przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej.

 Radny Senior stwierdził, że Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady.

Ogłosił 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji i przygotowania projektu regulaminu głosowania.

 Po przerwie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p.Zajączkowska zapoznała radnych z projektem regulaminu głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady.

 Uwag do przedstawionego regulaminu głosowania nie zgłoszono.

Radny Senior poddał pod głosowanie kto jest „za” przyjęciem wersji regulaminu głosowania przedstawionego przez Komisję Skrutacyjną.

 Radni przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną projekt regulaminu głosowania  przyjęli jednogłośnie przy 15 głosach „za”.

 Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przygotowania kart do głosowania.

 Radny Senior ogłosił 10 minutową przerwę.

 Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.

Radny Senior poinformował, że w celu zachowania tajności głosowania radni mogą przemieszczać się w sali i korzystać z innych miejsc.

 Członek Komisji Skrutacyjnej p.Jeziorski wyczytywał z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytani radni podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania.

 Po zakończeniu głosowania Radny Senior ogłosił 10 minutową przerwę, a Komisja Skrutacyjna udała się na obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

 Przewodnicząca Komisji p.Zajączkowska odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady i stwierdziła, że w wyniku głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęknicy wybrany został radny p.Andrzej Marszałek.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z 15 kartami do głosowania stanowi zał. do protokołu z sesji.

 

Radny Senior odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego RM.

 Radni podjęli uchwałę jednogłośnie przy 15 głosach „za”.

 Do pkt 5  

Radny Senior przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu Przew. RM p.A.Marszałkowi.

 Przew. RM p.Marszałek podziękował za wybór i jednocześnie za zaufanie jakim obdarzyli go radni powierzając mu tak odpowiedzialną funkcję.

 Do pkt 6

Radna przystąpiła do punktu „Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”, który to obejmuje:

- zgłaszanie kandydatów,

- powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- przeprowadzenie głosowania,

- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego.

 Przew. RM p.Marszałek poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady.

 Radny p.Iwuć zgłosił kandydaturę radnego p.Rygla.

Radny p.Rygiel wyraził zgodę na kandydowanie.

 Więcej kandydatów nie zgłoszono.

 Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest „za” zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady.

Radni jednogłośnie, przy 15 głosach, głosowali „za”.

Przew. RM stwierdził zamknięcie listy kandydatów.

 Przew. RM zaproponował aby Komisja Skrutacyjna pozostała w takim samym składzie jak przy głosowaniu na przewodniczącego Rady.

Poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem propozycji składu Komisji Skrutacyjnej.

Radni jednogłośnie przy 15 głosach „za” przychylili się do proponowanego przez  Przew. RM. składu Komisji.

 Przew. RM poinformował, że regulamin głosowania w przypadku wyboru wiceprzewodniczącego RM pozostaje ten sam.

 Do regulaminu głosowania uwag nie zgłoszono.

Radni przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną projekt regulaminu głosowania  przyjęli jednogłośnie przy 15 głosach „za”.

 Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przygotowania kart do głosowania.

 Przew. RM ogłosił 10 minutową przerwę.

 Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.

 Członek Komisji Skrutacyjnej p.Jeziorski wyczytywał z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytani radni podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania.

 Po zakończeniu głosowania Przew. RM ogłosił 10 minutową przerwę, a Komisja Skrutacyjna udała się na obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

 Przewodnicząca Komisji p.Zajączkowska odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady i stwierdziła, że w wyniku głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęknicy wybrany został radny p.Artur Rygiel.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z 15 kartami do głosowania stanowi zał. do protokołu z sesji.

 Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego RM.

 Radni podjęli uchwałę jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi ona załącznik do protokołu.

 Do pkt 7  

Rada przystąpiła do punktu „Powołanie Komisji Rewizyjnej” i pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej.

 Przew. RM poinformował, że Zgodnie z § 78 Statutu Gminy Łęknica Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada w głosowaniu jawnym. Z-cę Przew. Komisji Rewizyjnej wybiera Rada na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 Przew. RM poprosił aby zgłaszali się radni chętni do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni:

1.       p.Szczechowiak

2.       p.Krawiec

3.       p.Lewicki

4.       p.Junke

5.       p.Końcowik

Wszyscy w/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.                          

 Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest „za” zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.

Radni jednogłośnie, przy 15 głosach głosowali „za”.

 Przew. RM stwierdził, że w skład Komisji Rewizyjnej weszli radni:

1. p.Szczechowiak

2. p.Krawiec

3. p.Lewicki

4. p.Junke

5. p.Końcowik

Radni przyjęli proponowany skład Komisji jednogłośnie przy 15 głosach „za”.

 Przew. RM poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przew. Komisji Rewizyjnej.

Radna p.Szczechowiak zgłosiła kandydaturę radnego p.Lewickiego.

Radny p.Lewicki wyraził zgodę.

 Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest „za” wyborem radnego p.Lewickiego na Przew. Komisji Rewizyjnej.

Radni jednogłośnie przy 15 głosach, głosowali „za”.

 Przew. RM stwierdził, że Rada dokonała wyboru radnego p.Lewickiego na Przew. Komisji Rewizyjnej.

 Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie stwierdzenia powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęknicy.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi ona załącznik do protokołu.

 Rada przystąpiła do powołania Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa.

Przew. RM poprosił aby zgłaszali się radni chętni do pracy w Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa.

Przew. RM przypomniał, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Gminy „Radny może być członkiem najwyżej 2 Komisji stałych”.

 Do pracy w Komisji Budżetu zgłosili się następujący radni:

1.       p.Zajączkowska

2.       p.Cielińska

3.       p.Jeziorski

4.       p.Starżyk

5.       p.Pinkowski

6.       p.Łastowski

Wszyscy w/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.                          

Radni przyjęli proponowany skład Komisji jednogłośnie przy 15 głosach „za”.

 Przew. RM poinformował, że zgodnie z § 69 Statutu Gminy ”Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji lub zastępca Przew. Komisji wybrany przez członków danej Komisji”. Poprosił członków Komisji o dokonanie wyboru przewodniczącego i z-cy przew. komisji, a dla radnych ogłosił 5 minut przerwy.

 Kandydaci do pracy w Komisji Budżetu na Przew. Komisji wybrali p.Pinkowskiego, natomiast na zastępcę p.Jeziorskiego.

 Rada przystąpiła do powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego.

Przew. RM poprosił aby zgłaszali się radni chętni do pracy w Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego.

 Do pracy w Komisji Kultury zgłosili się następujący radni:

1.       p.Szczechowiak

2.       p.Marcela

3.       p.Junke

4.       p.Iwuć

5.       p.Końcowik

 Wszyscy w/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Radni przyjęli proponowany skład Komisji jednogłośnie przy 15 głosach „za”.

 Przew. RM poinformował, że zgodnie z § 69 Statutu Gminy ”Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji lub zastępca Przew. Komisji wybrany przez członków danej Komisji”. Poprosił członków Komisji o dokonanie wyboru przewodniczącego i z-cy przew. komisji, a dla radnych ogłosił 5 minut przerwy.

 Kandydaci do pracy w Komisji Kultury na Przew. Komisji wybrali p.Szczechowiak, natomiast na zastępcę p.Marcela.

 W związku z ustaleniem składów liczbowych i osobowych Komisji Rady Miejskiej Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji stałych Rady Miejskiej, ustalenia zakresu ich działania oraz w sprawie wyboru przewodniczących komisji.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi ona załącznik do protokołu.

 Do pkt 8  

Radni wraz z zawiadomieniami o sesji otrzymali informację Burmistrza o stanie Gminy.

 Przew. RM stwierdził, że Radni zgodnie z § 17 ust. 4 wraz z projektem porządku obrad otrzymali pisemną, syntetyczną informację  Burmistrza o stanie Gminy.

Zapytuje czy są uwagi, zapytania dot. informacji.

Uwag i zapytań nie zgłoszono.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 Do pkt 9  

„Zamknięcie obrad sesji”.

      W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM o godz.10.30 zamknął I sesję V kadencji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji .

Obrady I sesji uważam za zamknięte.

 

Protokolant                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Cielińska                                          Andrzej Marszałek

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 21.12.2006 14:33
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2006 14:33
Liczba wyświetleń: 375

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI