2006-12-21 14:40:44

Protokół Nr II/2006


Protokół Nr II/2006

 

z przebiegu obrad II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy , odbytej na posiedzeniu w dniu 06 grudnia 2006r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz.9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p.Andrzej Marszałek, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Przew. Rady Miejskiej p.Andrzej Marszałek poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji .

  2. Informacja o działalności Burmistrza.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.             

  4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  5. Ślubowanie Burmistrza.

  6. Uchwalenie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na

      2007r.

  7. Uchwalenie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta

      Łęknica na 2007r.

  8. Wnioski i informacje.

  9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  10. Zamknięcie obrad sesji.

                                                   

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

 

Do pkt 2

 

Burmistrz Miasta przedstawił ustnie informację o swojej działalności:

- w dniu 02.12.2006r. w Bad Muskau odbyło się spotkanie Rady Programowej Księcia Pücklera, na której przedstawił plan zagospodarowania miasta Łęknicy oraz zadania i inwestycje przewidziane do realizacji w mieście.

Do informacji uwag nie zgłoszono.

 

Do pkt 3, 4

 

Radny p.Junke poruszył sprawy:

1) budynku mieszkalnego przy ul.Woj.Polskiego 18, który to jest w katastrofalnej sytuacji technicznej, jednak mieszkają tam ludzie, którym należy się minimum bezpieczeństwa, a w budynku funkcjonują spękane piece, grożące zaczadzeniem.

2)      przejazdu kolejowego przy ul.Woj.Polskiego, który powoduje hałas gdy przejeżdżają samochody z powodu jego złego stanu technicznego.

Burmistrz p.Bieniasz poinformował odnośnie budynku przy ul.Woj.Polskiego 18, że wspólnie z Dyr. MZK próbowali remontować ten budynek, lecz bezskutecznie. Dyr. MZK zostanie zobowiązany do sprawdzenia tej sytuacji, piece również zostaną sprawdzone przez zduna. Najlepiej byłoby zabezpieczyć tym rodzinom lokale, a budynek zabezpieczyć i wyremontować.

Odnośnie przejazdu kolejowego, to kilkakrotnie zwracano się do Kolei o przekazanie nam tych terenów, a wtedy sami we własnym zakresie moglibyśmy dokonać likwidacji przejazdów. Niestety zawsze odpowiedź była odmowna. Zapewnił, że poczyni starania aby rozwiązać ten problem.

 

Do pkt 5

 

Przew. RM poprosił Burmistrza o złożenie ślubowania.

Burmistrz p. Bieniasz złożył ślubowanie:

 

„Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

„Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Do pkt 6

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007r.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).
Poza tym Komisje przychyliły się do propozycji pozostawienia wysokości podatku od nieruchomości na poziomie ubiegłego roku.

Przew. RM stwierdził, że wysokość podatków jest niezmienna od 2003r. Wprawdzie podatki nie są może czynnikiem budżetotwórczym, lecz uważa, że w przypadku tzw. „krachu” będzie trzeba je gwałtownie podnieść w górę. Natomiast nieściągalność podatków ma wpływ na subwencje.

Burmistrz zwrócił uwagę, że zwolnienie z podatków jest pomocą publiczną dla przedsiębiorców i później taka lista osób wywieszana jest w urzędzie.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr II/5/2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 7

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2007r.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr II/6/2006 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2007r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 8

 

Przew. RM złożył gratulacje p.Mazurkiewiczowi z tytułu objęcia funkcji Radnego Powiatu.

Radny Powiatu p.Mazurkiewicz podziękował i przedstawił ogólnie czym zajmuje się Powiat:

- szkolnictwem ponadgimnazjalnym, wszystkie środki w ub. kadencji były przekazywane na oświatę, stąd baza oświatowa jest bardzo dobrze wyposażona,

- drogami powiatowymi, w Łęknicy nie ma takich dróg, powołano Zarząd Dróg Powiatowych , który zajmuje się sprawami dróg,

- lecznictwem szpitalnym, które to jest problemem od dawna,

- sprawami bezpieczeństwa, w związku z czym działa Komisja Bezpieczeństwa przy Powiecie,

- zwalczaniem skutków bezrobocia, zadanie to jest realizowane w ramach śr. przekazywanych z subwencji.

Poinformował odnośnie sprawy przewozów PKS, że PKS Żary nie ma konkurencji na trasie Łęknica-Żary, Żary-Łęknica dlatego też winduje ceny biletów. Szukano przewoźników, którzy chcieliby się podjąć takiej działalności, lecz chętnych nie znaleziono.

Stwierdził, że Rada Powiatu będzie organizować sesje wyjazdowe do poszczególnych Gmin w powiecie, w tym również do Łęknicy.

Radny p.Junke zgłosił prośbę aby Powiat Żary nie kończył się na granicach miasta Żary. Chodzi mu przede wszystkim o lecznictwo, opiekę zdrowotną, m.in. o zapewnienie usług pielęgniarskich w soboty i niedziele w Łęknicy.

Radny Powiatu stwierdził, że pani doktor nie wystawiła swoich pielęgniarek do przetargu na tego typu usługi. Tylko Szpital 105 złożył ofertę i wygrał przetarg na usługi w soboty i niedziele.

Przew. RM poprosił Komisje RM aby przygotowały wnioski budżetowe do 22 grudnia 2006r.

Poinformował, że po sesji odbędzie się szkolenie w sprawie oświadczeń majątkowych, które poprowadzi pracownik Urzędu Skarbowego w Żarach. Pierwsze oświadczenie radni nowej kadencji składają w ciągu miesiąca od złożenia ślubowania.

 

Do pkt 9

 

Radni jednogłośnie przy 15 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji.

 

Do pkt 10

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p.Marszałek.

o godz.12.55 zamknął obrady II sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji .

 

Obrady II sesji uważam za zamknięte.

 

 

Protokolant                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Cielińska                                    Andrzej Marszałek

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 21.12.2006 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2006 14:40
Liczba wyświetleń: 620

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI