2007-02-13 12:50:33

Protokół Nr III/2006


Protokół Nr III/2006

 

 

z przebiegu obrad III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy , odbytej na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2006r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz.9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p.Andrzej Marszałek, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.

 

Radni nieobecni:

1. Mirosław Lewicki.

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przew. Rady Miejskiej p.Andrzej Marszałek poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Na salę obrad przybył radny p.Lewicki. Stan radnych 15 na 15 radnych.

 

Przew. RM p.Marszałek poinformował, że na dzisiejszej sesji będzie miało miejsce nadanie p.Stanisławowi Wacławowi Ozdze nominacji na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Dokonano wręczenia nominacji.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie sesji .

  2. Informacja o działalności Burmistrza.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.             

  4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  5. Uchwalenie zmian w budżecie (2 uchwały).

  6. Uchwalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Łęknicy.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza

      Łęknicy.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów używania do celów

      służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Łęknicy.

  9. Wnioski i informacje.

10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  11. Zamknięcie obrad sesji.       

 

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

 

 

Do pkt 2

__________________________

 

Burmistrz Miasta uzupełnił  informację o swojej działalności:

- w dniu 15.12.2006r. w Urzędzie Miasta Żary odbyło się spotkanie członków Łużyckiego Związku Gmin.

- w dniu 19.12.2006r. w OKSiR w Łęknicy odbyło się spotkanie polskiej grupy współpracującej ze stroną niemiecką (prace w Parku).

- w dniu 20.12.2006r. odbyło się spotkanie z Wojewodą lubuskim w sprawie rozwoju regionu.

 

Do informacji uwag nie zgłoszono.

 

 

Do pkt 3, 4

_______________________

 

Radna p.Szczechowiak zapytuje o inwestycję przy ul.Dworcowej, sprawa się skomplikowała, dlaczego.

Burmistrz Miasta poinformował, że cała sytuacja jest dziwnym tworem, zgodnie z prawem Gmina nie popełniła żadnego błędu. Pozwalało na to prawo i Urząd Zamówień Publicznych. Pan Mazur odwołał się do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sąd wydał wyrok o unieważnieniu przetargu.

Radca Prawny p.Bartnik poinformował, że wyrok ten nie podlega kasacji, ale przygotował skargę o wznowienie postępowania, gdyż Sąd przekroczył swoje kompetencje, wyrok wychodzi poza granice zaskarżenia. Jest to jedyna możliwość zaskarżenia. Zastanawiamy się nad skierowaniem sprawy do Prokuratury. Wyrok w takim kształcie nie mógł być wydany. Cała procedura przetargowa jest bez zastrzeżeń. Sąd orzekł, że źle była zrobiona specyfikacja, choć żaden uczestnik przetargu nie miał do niej zastrzeżeń. Spór co do ceny został rozstrzygnięty przez Zespół Arbitrów w Warszawie. Skarżący powoływał się na błędy w obliczeniach, lecz Arbitrzy uznali, że stawki VAT 7% i 22% są stosowane w Polsce i mogą być przyjęte. Wyrok jest prawomocny, lecz jest zupełnie niezrozumiały. Sąd uchylił wyrok Arbitrów i powinien ustosunkować się czy cena była dobrze obliczona, czy źle, a Sąd przekroczył swoje kompetencje, gdyż uznał, że cała procedura przetargowa była źle przeprowadzona, a to nie było istotą sprawy.

Pozostaje nam skarga o wznowienie postępowania do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu lub skierowanie sprawy do Prokuratora. Burmistrz uznał, że należy doprowadzić inwestycję do końca. Jeżeli wyroku nie uda się skutecznie zaskarżyć to jest to wyrok prawomocny. Burmistrz musi dostosować się do wyroku Sądu, gdyż inaczej narazi się na odpowiedzialność karną i cywilną.

Przew. RM zapytuje, czy będzie miało to wpływ, na to, że inwestycja finansowana jest przez UE.

Radca Prawny stwierdził, że można przypuszczać, że środki zostaną cofnięte.

Burmistrz stwierdził, że czekamy na rozwiązanie tej sprawy, trudno mówić na pewno na ten czas.

Radny p.Końcowik zapytuje kto jest stroną skarżącą.

Radca Prawny poinformował, że osobą skarżącą jest p.Mazur, a zaskarżany wyrok Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Gmina Łęknica nie jest stroną, jest zainteresowanym.

Radny p.Lewicki zapytuje kiedy będzie wiadomo jak sprawa się rozwiąże, kiedy będzie mógł być realizowany drugi etap inwestycji.

Radca Prawny stwierdził, że trudno jest powiedzieć, procedura może być dochodzona do pół roku. Nie możemy nic zrobić do czasu otrzymania wyroku z uzasadnieniem.

Radny p.Jeziorski zapytuje czy Radca przeanalizował podobne przypadki w Polsce.

Radca Prawny poinformował, że analizy takiej nie dokonywał, lecz wie, że w woj. lubuskim jesteśmy pierwszym przypadkiem. Skarg na wyrok Zespołu Arbitrów jest bardzo niewiele, znikoma ilość. Nie ma nawet fachowego orzecznictwa w tych sprawach. Wskazywał Sądowi, że umowa jest wykonywana, że można taką umowę zawrzeć po rozstrzygnięciu Zespołu Arbitrów i jest inwestycją do 10 mln euro.

Radna p.Szczechowiak stwierdziła, że w momencie nie realizowania zadania UE może nie dać nam dotacji.

Radca Prawny stwierdził, że my jesteśmy beneficjentem, a Urząd Wojewódzki będzie decydował o środkach. My nie naruszyliśmy w żadnym zakresie ustawy o zamówieniach publicznych.

Radny p.Lewicki zapytuje, czy gdyby miasto utraciło dotację, to czy może zwrócić się do kogoś o zrekompensowanie tej straty.

Radca Prawny stwierdził, że dotacja nie jest stratą.

Przew. RM zapytuje, czy p.Bielawski może wystąpić o pewne odszkodowanie za poniesione przez jego firmę straty.

Burmistrz stwierdził, że nie, lecz będzie widział się z p.Bielawskim i będzie rozmawiał.

Radca Prawny stwierdził, że w umowie jest zapis, że jeżeli Gmina nie otrzyma dotacji z UE, to nie ponosi za to odpowiedzialności.

Radny p.Krawiec poruszył sprawę oświetlenia ulic i doposażenia w lampy ul.Ogrodowej i ul.H.Sawickiej.

Burmistrz poinformował, że są doposażenie w nowe lampy to kosztowne inwestycje, należy ująć to w budżecie.

Przew. RM stwierdził, że należy rozpatrzyć ten problem szerzej na terenie całego miasta i wtedy jeżeli będzie potrzeba zabezpieczyć środki z nadwyżki. Nowe punkty oświetleniowe wymagają przygotowania dokumentacji.

Radna p.Szczechowiak zapytuje czy planowane są nowe lampy przy ul.Dworcowej, w związku z przeprowadzana tam inwestycją.

Burmistrz stwierdził, że zawsze było tak robione, że przy okazji inwestycji oświetlenie było wykonywane.

Radna p.Szczechowiak zapytuje czy informacja na temat inwestycji przy ul.Dworcowej mogłaby ukazać się w Informatorze.

Przew. RM  stwierdził, że na razie nic nie wiemy dokładnie, więc nie ma o czym pisać.

Radna p.Szczechowiak poinformowała, że na posiedzeniu Komisji zwrócono uwagę na zabezpieczenie dołów przed okresem świątecznym, lecz do tej pory nic nie zostało zrobione, jest zabezpieczenie jedynie taśmą. Za mało jest także zatoczek przy ul.Leśnej.

 

Salę obrad opuścił radny Z-ca Przew. RM p.Rygiel. Stan radnych 14 na 15 radnych.

 

Radny p.Junke stwierdził, że dokonano zmian w budżecie w dziale GKRPA zarówno Zarządzeniem Burmistrza jak i uchwałą RM, dlaczego.

Skarbnik Gminy p.Zajączkowska wyjaśniła, że zostały zabrane śr. w wys. 50.000 zł z GKRPA, a na koniec roku w pewnych działach pozostały śr., które można wykorzystać i przeznaczyć na zakupy związane ze świętami. Dlatego też muszą być dokonane zmiany między działami Zarządzeniem Burmistrza. Natomiast uchwała RM w sprawie dokonania zmian w budżecie dotyczy podniesienia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem również na święta.

Radny p.Iwuć poinformował, że 3 dziewczynki są w kadrze tenisa stołowego, potrzeba 360 zł na dofinansowanie wyjazdu tych dziewczynek na zgrupowanie.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że każda sekcja ma dofinansowanie z budżetu OKSiR, dlatego należy planować wydatki w ramach posiadanych środków.

 

 

Do pkt 5

______________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali 2 projekty uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/7/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie (dot. subwencji oświatowej).

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/8/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie (dot. zmian w śr. GKRPA).

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 6

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęknicy.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęknicy.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Do pkt 7

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Łęknicy.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/10/2006 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Łęknicy.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 8

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Łęknicy.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/11/2006 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Łęknicy.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Do pkt 9

________________________

 

Przew. RM odczytał wnioski Komisji Budżetu:

1) Kwotę 5.000 zł zaplanowaną na Jednostki Terenowe Policji przekazać dla

    OKSiR z przeznaczeniem na wymianę pieca c.o.

Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest za przekazaniem wniosku Burmistrzowi.

Radni jednogłośnie, przy 14 głosach „za” przychylili się do przekazania wniosku.

2) W wydatkach GKRPA zdjąć kwotę 6.000 zł z zakupu alkosensora dla Policji

     i przeznaczyć na doposażenie placów zabaw. Pozostałe 3.000 zł

     przeznaczyć na zakup materiałów biurowych dla Policji.

Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest za przekazaniem wniosku Burmistrzowi.

Radni, przy 13 głosach „za” i 1 wstrzymującym się przychylili się do przekazania wniosku.

 

Przew. RM odczytał wnioski Komisji Kultury:

1) Zabezpieczyć środki z nadwyżki budżetowej na stypendia za wyniki w

    nauce i osiągnięcia sportowe.

Burmistrz poinformował, że ma zostać opracowany nowy regulamin przyznawania stypendiów i wtedy zastanowimy się nad przyznaniem środków.

Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest za przekazaniem wniosku Burmistrzowi.

Radni, przy 12 głosach „za” i 2 wstrzymujących się przychylili się do przekazania wniosku.

 

2) Środki zaoszczędzone na obsłudze Rady w 2006r. przeznaczyć na 

    dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci 2007r.

Radny p.Starżyk stwierdził, że wszystkie zaoszczędzone w tym roku śr. pójdą do nadwyżki. Ferie zimowe są już w styczniu, więc nadwyżka budżetowa nie chwyci wypoczynku zimowego dzieci, gdyż jej wysokość znana jest w terminie późniejszym.

Radna p.Szczechowiak zaproponowała aby zmienić treść wniosku i zamiast „wypoczynku zimowego” wpisać ogólnie „wypoczynek”.

Komisja Kultury wyraziła zgodę na zmianę brzmienia treści wniosku.

Radny p.Starżyk stwierdził, że wpłynął konkretny wniosek dot. wypoczynku zimowego, więc należy się do niego ustosunkować. A Komisja niech sformułuje nowy wniosek do podziału nadwyżki.

Komisja Kultury wycofała wniosek.

 

3) Zabezpieczyć środki z Komisji GKRPA na wykonywanie usług

    pielęgniarskich w soboty i niedziele.

Radny p.Junke wyjaśnił, że nie są zabezpieczone usługi pielęgniarskie w soboty i niedziele na podawanie Antikolu dla osób uzależnionych. Panie pielęgniarki zaproponowały 600 zł miesięcznie za wykonywanie tych usług w soboty i niedziele.

Radny p.Pinkowski stwierdził, że Pełnomocnik p.Lewicka na posiedzeniu Komisji Budżetu poinformowała, że usługi pielęgniarskie i lekarskie są zapewnione.

Radna p.Szczechowiak stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji była mowa, że z tych usług korzystaliby również pozostali mieszkańcy Łęknicy.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że można szukać innych śr. w budżecie ale nie z GKRPA.

Komisja Kultury wycofała wniosek.

 

Przew. RM odczytał wnioski Komisji Rewizyjna:

1) Zabezpieczyć środki z nadwyżki budżetowej na stypendia za wyniki w

    nauce i osiągnięcia sportowe.

Przew. RM stwierdził, że nie ma potrzeby ponownego głosowania wniosku, gdyż został on przyjęty wcześniej.

2) Środki zaoszczędzone na obsłudze Rady w 2006r. przeznaczyć na

    dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci 2007r.

Komisja Rewizyjna wycofała wniosek.

 

Przew. RM odczytał:

1)                 pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wskazania dot. Uchwały Nr I/1/2006 RM w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej (pismo stanowi zał.),

2)                 pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wskazania dot. Uchwały Nr I/4/2006 RM w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji stałych RM, ustalenia zakresu ich działania oraz w sprawie wyboru przewodniczących Komisji (pismo stanowi zał.),

 

3)                 pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do Uchwały Nr I/4/2006 RM w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji stałych RM, ustalenia zakresu ich działania oraz w sprawie wyboru przewodniczących Komisji (pismo stanowi zał.).

 

Przew. RM udzielił głosu mieszkance Łęknicy p.Jędrzejczak.

Pani Jędrzejczak poruszyła sprawę budowy stacji paliw przez p.Gondelę. Złożyła w tej sprawie skargę na działalność Burmistrza (stanowi zał.). Poinformowała, że 3 decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego są negatywne w sprawie lokalizacji stacji paliw. Burmistrz jednak wydaje pomimo to zezwolenie na budowę. Nie jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

Przew. RM stwierdził, że zgodnie z KPA skargi składane na Burmistrza rozpatruje Rada, a w imieniu Rady Komisja Rewizyjna.

Sekeratrz Gminy p.Filik poinformowała, że decyzje wydane przez Burmistrza określają warunki oddziaływania inwestycji na środowisko, natomiast decyzję o zezwoleniu na budowę wydaje Starosta i nie należy tych spraw łączyć.

Radny Powiatu p.Mazurkiewicz złożył radnym życzenia świąteczne.

Przew. RM poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy Rada musi wybrać z-cę Przew. Komisji Rewizyjnej. Zostanie przygotowany w tej sprawie projekt uchwały na następną sesję.

Przew. RM złożył radnym życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Do pkt 10

________________________

 

Radni jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji.

 

Do pkt 11

__________________

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p.Marszałek

o godz.12.00 zamknął obrady III sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji .

Obrady III sesji uważam za zamknięte.

 

 

Protokolant     Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Cielińska    Andrzej Marszałek

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 13.02.2007 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2007 12:50
Liczba wyświetleń: 462

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI