2007-02-16 10:48:59

Protokół Nr IV/2007


Protokół Nr IV/2007

 

z przebiegu obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, odbytej na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2007 roku w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz. 9:00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej p.Andrzej Marszałek, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.

 

Radni nieobecni:

 1. Urszula Cielińska

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Marszałek poinformował, że obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne. Ponadto na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o działalności Burmistrza.
 3. Zapytania i interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 5. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2007 rok.
 6. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2007 rok.
 8. Uchwalenie regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokość niektórych składników wynagrodzenia oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2007r.
 9. Wnioski i informacje.
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

 

 

Do pkt 2

 

 

Burmistrz Miasta przedstawił ustnie informację dotyczącą komplikacji związanych z odwołaniem się od przetargu firmy „Mazur”. Do chwili obecnej nie ma uzasadnienia wyroku sądu. Cykl odwoławczy przedstawi Radca.

Radca Prawny przedstawił sytuację dotyczącą ul. Dworcowej.

W tej chwili nie możemy złożyć skargi od wyroku sądu, ponieważ nie ma jeszcze uzasadnienia wyroku. Zostanie złożona skarga, którą można oprzeć na błędzie materialnym. Sąd musi przedstawić konkretną przesłankę unieważnienia przetargu i ma na to termin 3 miesięcy, a my musimy czekać ze skargą o wznowienie postępowania.

Radny p. Końcowik przypomniał, że na ostatniej sesji Radca stwierdził, że sąd przekroczył swoje kompetencje. Na jakiej podstawie padło to stwierdzenie.

Radca Prawny powiedział, że sąd rozstrzygał poza zaskarżeniem. Pan Mazur wnosił o źle naliczoną cenę, a nie o unieważnienie przetargu.

Radny p. Lewicki zapytał, kto zapłaci odszkodowanie.

Radca Prawny odpowiedział, że Gmina płaci odszkodowanie. Pytania są hipotetyczne. Czy później p. Mazur wywalczy odszkodowanie jest nie do określenia.

Burmistrz powiedział, że do tej pory Urząd Skarbowy nie odpowiedział na zapytanie co do obowiązującej stawki VAT przy tym zadaniu inwestycyjnym.

Radny p. Końcowik zapytał, dlaczego miasto nie poczekało do rozpatrzenia sprawy. Wyrok Sądu jest ostateczny i nie podlega kasacji.

Radca Prawny powiedział, że nie ma żadnego naruszenia. Zespół Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych rozstrzygnął protest na naszą korzyść.

Burmistrz powiedział, że gdybyśmy czekali nie wykonalibyśmy inwestycji. Wiedzieliśmy, że czas nas gonił, a do końca sierpnia musimy się rozliczyć.

Radny p. Łastowski zapytuje z jaką kwotą możemy się liczyć na odszkodowanie i kto reprezentuje p. Mazura.

Radca Prawny odpowiedział, że nikt go nie reprezentuje. Każdy może się odwołać.

Radna p. Szczechowiak powróciła do odpowiedzi Radcy z poprzedniej sesji kiedy to powiedział, że gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów, a teraz mówi co innego.

Radca Prawny wyjaśnił, że wypowiada się hipotetycznie i nie wie czy gmina będzie ponosiła koszty z tytułu unieważnienia przetargu. W ustawie o zamówieniach publicznych jest kilka pozycji na podstawie których można unieważnić przetarg. Czy p. Mazur wystąpi z roszczeniem, czy nie tego niewiadomo.

 

 

 

Do pkt 3,4

 

Radna p. Szczechowiak poruszyła sprawę dotyczącą jakości prac wykonywanych na ul. Dworcowej. Otrzymała kilka niepokojących informacji od wyborców. Przed świętami na spotkaniu z p. Henke były przedstawiane etapy prac. Do tej pory nic się nie zmieniło i ulica dalej jest rozkopana. Nie ma odpowiednich zabezpieczeń, kostka kładziona jest źle jakby na akord, a w centrum miasta założono stare krawężniki z końca ul. Dworcowej. To jest ocena mieszkańców. Na ul. Leśnej nic nie zostało zrobione, jest błoto, nie ma zrobionych zatoczek, droga jest nieprzejezdna mimo wcześniejszej prośby, aby to zostało zrobione.

Burmistrz powiedział, że w dokumentacji jest wszystko przedstawione, jaka będzie kostka, krawężniki. Dokumentacja jest do wglądu w urzędzie.

W dniu wczorajszym odbyły się rozmowy z inspektorami budowy w sprawie  ul. Leśnej, która ma być robiona od podstaw.

Radna p. Szczechowiak stwierdziła, że prace są niefachowe, przy sklepie „MULTICOMP” kostka jest nierówna. Zaproponowała, aby zrobić osobną sesję z kierownictwem „HYDROBIELA”, inspektorami nadzoru.

Burmistrz powiedział, że zanim zrobimy sesję niech wgląd do dokumentacji zrobią Komisje.

Przew. RM powiedział, że na pewno obawy co do wykonania inwestycji są słuszne, chcemy aby inwestycja była zrobiona dobrze i estetycznie. Rozmawiał z pracownikami zatrudnionymi przez wykonawcę. Są to osoby, które nigdy nie kładły kostki, a obecnie kładą po 30m dziennie. Kierownik kazał im robić na akord. Obawiamy się o jakość wykonania.

Radny p. Starżyk powiedział, że dokumentacja inwestycji została zrobiona i przyjęta. Jest inspektor nadzoru, Burmistrz, i ma kto nadzorować zadanie. Są ludzie, którzy na tym się znają. Po co robić wokół tego zamieszanie. Chcemy się na wszystkim znać, o co mamy pytać.

Radny p. Starżyk uważa, że zbędne i niepotrzebne jest zwoływanie kolejnej sesji.

Przew. RM powiedział, że za źle wykonaną drogę mieszkańcy będą atakować Burmistrza, ale na ulicach będą pytać radnych. Na pewno to nie jest w naszych kompetencjach, ale komisje powinny o to zadbać aby po roku nie okazało się, że trzeba będzie przekładać kostkę.

Burmistrz powiedział, że słuszne jest aby nie robić szumu wokół sprawy i zaproponował, że zorganizuje spotkanie z wykonawcami, gdzie będzie dokumentacja do wglądu i powiadomi radnych o jego terminie.

Radny p. Junke powrócił do sprawy usług pielęgniarskich w soboty i niedziele.

Do tej pory sprawa zabiegów w soboty i niedziele w przychodni jest niejasna.

Czy nasze władze będą coś robić w tej sprawie. W Trzebielu nie ma takiego problemu i zabiegi są wykonywane w soboty i niedziele.

Komisje miały się spotkać z panią doktor i porozmawiać na ten temat.

Burmistrz poinformował, że razem z Komisją Kultury zajmie się tą sprawą.

Radna p. Szczechowiak poinformowała, że Komisja Kultury w m-cu lutym spotka się z panią doktor i pielęgniarkami w celu wyjaśnienia sprawy funkcjonowania przychodni zdrowia w soboty i niedziele.

 

 

Do pkt 5

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2007r.

 

Przewodniczący poinformował o zmianie podstawy prawnej w tej uchwale poprzez wykreślenie „art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym”.

Uchwała będzie podejmowana na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Gminy Łęknica.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, po uzupełnieniu w planie pracy RM brakujących miesięcy: września i października (opinie stanowią zał.).

 

Przew. RM poprosił radnych o zgłaszanie propozycji uzupełnienia planu pracy rady w miesiącu wrześniu i październiku.

Wpłynęły dwie propozycje:

 1. „Ustalenie planu inwestycji na lata 2008-2010” – propozycja  radnej

      p. Szczechowiak

 1. „Priorytety rozwojowe miasta” – propozycja radnego p. Lewickiego

 

Radni dyskutowali nad propozycjami.

 

Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem dodatkowego punktu do planu pracy RM w brzmieniu: „Priorytety rozwojowe miasta na lata 2008-2010”, który zostanie ujęty w m-cu wrześniu.

Radni przy 13 głosach „za” i 1 wstrzymującym się przyjęli propozycję uzupełnienia planu pracy RM w m-cu wrześniu o punkt w brzmieniu:

„Priorytety rozwojowe miasta na lata 2008-2010”.

 

Radny p. Jeziorski złożył wniosek, aby pkt 1„Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej i przyjęcie planów pracy pozostałych Komisji RM” w planie pracy RM z m-ca lutego przenieść na m-c styczeń.

 

Przew. RM poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie pkt 1 „Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej i przyjęcie planów pracy pozostałych Komisji RM” w planie pracy RM z m-ca lutego na m-c styczeń.

Radni przy 2 głosach „za”, 8 głosach „przeciw” i 4 wstrzymujących się odrzucili wniosek.

 

Przew. RM wnioskował o powtórne umieszczenie w planie pracy RM punktu dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli w m-cu listopadzie lub grudniu.

 

Przew. RM poddał pod głosowanie wniosek o wpisanie do planu pracy RM punktu „Uchwalenie regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokość niektórych składników wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2008r.” w miesiącu listopadzie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 14 głosach „za”.

 

Radny p. Junke zaproponował, aby w miesiącu kwietniu wprowadzić punkt dot. powołania Fundacji rewitalizacji miasta.

Wniosek pozostaje do zapisu po rozeznaniu sprawy przez Burmistrza.

 

Przew. RM poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem Uchwały Nr IV/12/2007 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2007r. po wprowadzeniu zmian i poprawek.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Do pkt 6

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Przew. Komisji Rewizyjnej p. Lewicki poinformował, że komisja proponuje Pana Arkadiusza Krawca na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Przew. RM zapytał radnego Arkadiusza Krawca, czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Arkadiusz Krawiec wyraził zgodę.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i nie wniosły uwag (opina stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr IV/13/2007 w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 7

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

Przew. RM odczytał Uchwałę Nr 555/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2007r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i na lata następne Miasta i Gminy Łęknica.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie z uwagami zaopiniował projekt uchwały budżetowej na 2007r (opinia stanowi zał.)

 

Skarbnik gminy udzieliła wyjaśnień w sprawie dokonanych zmian w budżecie na 2007r., które uwzględniają wszystkie uchybienia wskazane przez RIO.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i  nie wniosły uwag (opinie stanowią zał.)

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Do pkt 8

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokość niektórych składników wynagrodzenia oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2007 roku.

 

Przewodniczący RM przeczytał Uchwałę Nr 1/2007 Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęknicy ( uchwała stanowi załącznik).

Zarząd Oddziału ZNP w Łęknicy nie wnosi zastrzeżeń do projektu uchwały RM w Łęknicy.

 

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr IV/ 15/2007 w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokość niektórych składników wynagrodzenia oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Łęknica obowiązującego w 2007 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Do pkt 9

 

Przewodniczący RM odczytał pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dotyczące podjętej uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2001r. Nr I/4/2006w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji stałych Rady Miejskiej, ustalenia zakresu ich działania oraz w sprawie wyboru przewodniczących komisji.

Organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej wyboru przewodniczącego i z-cy przewodniczącego komisji.

Rada Miejska dokonując wyboru przewodniczących i z-ców przewodniczących komisji naruszyła prawo w sposób istotny albowiem przekroczyła swoje kompetencje jednocześnie wkraczając w kompetencje członków komisji.

Prawo wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących zostało przyznane członkom danej komisji w Statucie Gminy Łęknica.

 

Przew. RM poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie dla radnych. Osoby chętne do uczestniczenia w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się po zakończeniu sesji.

 

 

Do pkt 10

 

Radni jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji.

 

 

Do pkt 11

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p. Marszałek o godz. 12:30 zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji.

Obrady IV sesji uważam za zamknięte.

 

Protokolant                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Sztrajbel                                         Andrzej Marszałek

Informacje o artykule

Autor: Anna Sztrajbel
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 16.02.2007 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2007 10:48
Liczba wyświetleń: 567

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI