2007-04-04 08:17:13

Protokół Nr V/2007


Protokół Nr ……………..

 

z przebiegu obrad V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, odbytej w dniu 15 lutego 2007r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Andrzej Marszałek, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych wobec czego obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne.

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie sesji .

2.      Informacja o działalności Burmistrza.

3.      Zapytania i interpelacje radnych.   

4.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

5.      Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok oraz przedłożenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 rok.

6.      Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Łęknicy za 2006 rok.

7.      Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy za 2006 rok.

8.      Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy na 2007 rok.

9.      Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Łęknicy na 2007 rok.

10.  Uchwalenie programu współpracy na 2007 rok Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie umowy p. n. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki”.

12.   Uchwalenie zmian w budżecie.

13.  Zarządzenie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

14.  Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza.

15.  Wnioski i informacje.

16.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

17.  Zamknięcie obrad sesji.    

 

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

 

Do pkt 2

__________________________

W materiałach na sesję Radni otrzymali informację o działalności Burmistrza. Burmistrz Miasta uzupełnił informację o swojej działalności. Poinformował, że:

- w dniu 06.02.2007r. w Bad Muskau w Oranżerii odbyło się spotkanie, na którym omówiono przygotowanie do realizacji programu „Praca i nauka ponad granicami”.

- w dniu 07.02.2007r. z inicjatywy Dyrektora Fundacji odbyło się spotkanie w sprawie odbudowy Mostu Angielskiegona Nysie. Zostanie wykonana ekspertyza możliwości wykorzystania istniejących elementów mostu oraz będzie wykonany kosztorys odbudowy mostu.

- w dniu 09.02.2007r. odbyło się spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach w sprawie współpracy przy pracach interwencyjnych i w sprawie kursu dla pilarzy. Chcemy powołać nową grupę, aby zakończyć program Nysa, który polega na jej oczyszczeniu aż na wysokość ul. Hanki Sawickiej.

- z Kierownikiem Ośrodka Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie omówiono organizację Święta Parku Mużakowskiego.

 

Do informacji uwag nie zgłoszono.

 

Do pkt 3, 4

_______________________

Zapytania i interpelacje zgłosili następujący Radni:

Radny p. Junke: w związku z wichurą na wzgórzu koło fontanny wiele drzew zostało wyłamanych. Zapytuje czy korzenie, które tam pozostały zostaną usunięte i czy możliwe będzie posadzenie tam nowych drzew?

Burmistrz odpowiada, że szkody poniesione podczas wichury na Wzgórzu Belwederskim zostaną naprawione. Pani Dyrektor z Parku p. Iwlew już się tym zajęła. Będą tam posadzone nowe drzewa.

Radny p. Junke zapytuje, co z remontem budynków ul. Polnej 2 i ul. Wojska Polskiego 18.

Burmistrz poinformował, że w związku z budynkiem Polna 2 są toczone rozmowy z Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W obu tych budynkach potrzebny jest remont kapitalny. Na ten czas trzeba by było przenieść gdzieś rodziny mieszkające tam. Potrzebne by nam były mieszkania socjalne, których nie mamy. Wspólnie z Dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunalnego byliśmy w Broderze i rozmawialiśmy o budynkach. W tegorocznym budżecie nie mamy pieniędzy na żadne prace.

Radny p. Junke zapytuje o wydawany Informator Miejski i o Biuletyn Informacji Publicznej. Czy jest w Urzędzie Miejskim pracownik, który się tym zajmuje? Wydaje mi się, że Informator powinien być wydawany w większych nakładach, ponieważ szybko się rozchodzi. W Biuletynie Informacji Publicznej informacje nie zawsze są aktualne. Wpływają tam czasem z dużym opóźnieniem.

Burmistrz poinformował, że w Urzędzie Miejskim jest pracownik odpowiedzialny za BIP i porozmawiam z nim, żeby informacje wpływały na bieżąco, chociaż wiem, że się stara. Informator Miejski będzie w przyszłym tygodniu. Jeśli jest taka potrzeba to zwiększymy nakład. Informator wystawiany jest w pięciu punktach w Łęknicy, gdzie można go pobrać bezpłatnie.

Radna p. Szczechowiak zapytuje, czy do spraw związanych z narkomanią jest powołany nowy Pełnomocnik?

Burmistrz odpowiada, że nie. Pełnomocnikiem ds. narkomanii tak jak w sprawach alkoholizmu jest Pani Maria Lewicka.

Radna p. Szczechowiak zapytuje, jakie jest uzasadnienie wyroku dotyczącego przetargu na ul. Dworcową. Radna stwierdziła, że mimo uzgodnień z wykonawcami i pracownikiem Urzędu nie wykonano dwóch zatoczek ułatwiających dojazd do nieruchomości przy ul. Dworcowej.

Burmistrz poinformował Radnych, że pracownik Urzędu Miejskiego Pan Henke w tym momencie jest na urlopie i złożył wymówienie z pracy. Uważa, że jest niedowartościowany i za mało zarabia.

Radca Prawny poinformował, ze uzasadnienie już przyszło i jest do wglądu.

Burmistrz poinformował, że skarga Urzędu Miejskiego jest już przygotowana i w przyszłym tygodniu zostanie wysłana do Sądu Okręgowego.

Radna p. Szczechowiak prosi o ksero tego uzasadnienia dla wszystkich Radnych, żeby można było się z nim zapoznać.

Radca Prawny poinformował Radnych, że przetarg na „Modernizację infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki”został unieważniony.

Radna p. Szczechowiak poinformowała, że według niej osoba za to zadanie inwestycyjne odpowiedzialna boi się i odchodzi z pracy.

Burmistrz poinformował, że protest oferenta Pana Mazura dotyczył pracy arbitrów a nie naszej specyfikacji.

Radny p. Jeziorski zapytuje, czy Gmina złożyła już wniosek o zwrot podatku od wieczystego użytkowania.

Burmistrz odpowiada, ze nie wie, ale sprawdzi to.

Radny p. Jeziorski zapytuje, czy pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za oświetlenie sprawdza czy wszystkie lampy świecą. Często się zdarza, że trzeba zgłaszać parę razy zanim zostanie to naprawione.

Burmistrz odpowiada, że Pan Fudali często robi wieczorem takie objazdy po mieście,  sprawdza, czy działa oświetlenie, zgłasza nieświecące lampy do Energetyki, na tym jego rola się kończy. Również, gdy Pan Fudali zostaje powiadomiony przez ludzi o braku oświetlenia to zaraz to zgłasza, ale nie ma wpływu kiedy Energetyka to naprawi. Jest ona monopolistą na naszym terenie i nikt nie ma wpływu na to kiedy oni przyjadą usunąć usterki.

Radny p. Starżyk informuje, że w poradniku, który otrzymaliśmy jest taka informacja, że można zmienić oświetlenie w mieście bez wkładu Gminy.

Burmistrz poinformował, że sprawdzi to i wtedy odpowie na to pytanie.

Radny p. Krawiec zapytuje, czy Miasto może wystąpić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu w sprawie zawyżania cen biletów przez PKS na trasie Żary-Łęknica. Słyszał, że jakaś Gmina Żarska to zrobiła.

Burmistrz odpowiada, że sprawdzi jak to wygląda. Wiem na pewno, że brakuje nam tutaj konkurencji. Wtedy ceny biletów wyglądałyby inaczej.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że jako samorząd możemy wystąpić z takim pismem.

Radny p. Jeziorski zapytuje, czy na ul. Hutniczej nie można byłoby zrobić przejścia dla pieszych, ponieważ ludzie skarżą się na duży ruch.

 Burmistrz przyznaje, że ruch samochodowy na tej ulicy jest dość duży i sprawdzi, czy można by było wyznaczyć tam przejście dla pieszych.

Radna p. Szczechowiak zapytuje, czy jest już ogłoszony konkurs na stanowisko Pana Henke.

Burmistrz odpowiada, że tak. Ogłoszenie zostało wysłane do Gazety Regionalnej, znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.

 

Do pkt 5

______________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok oraz przedłożenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 rok.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok oraz przedłożenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 rok i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/16/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok oraz przedłożenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 rok.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 6

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali informację Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Łęknicy za 2006 rok.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM zapoznały się z informacją Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Łęknicy za 2006 rok i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

W dyskusji nad informacją głos zabrali:

Radny p. Junke: z tej informacji wynika, że było założonych czternaście „Kart Niebieskich”. Co jest później robione, żeby pomóc takiej rodzinie. Powiat dostaje pieniądze, ale się tym nie zajmuje. Kiedyś był taki plan, żeby w Domu Dziecka w Łęknicy był pokój, aby możny było umieścić w nim pokrzywdzoną rodzinę. Czy można coś z tym zrobić?

Kierownik Posterunku Policji oraz Z-ca Przewodniczącego RM p. Rygiel poinformował, że tak był taki pomysł, ale nic z tego nie wyszło, ponieważ Powiat się na to nie zgodził. W tej chwili, gdy jest interwencja dotycząca przemocy w rodzinie to policja oddziela sprawcę od rodziny wywożąc go do Żar. Po zgłoszeniu interwencji policja zakłada takiemu sprawcy „Niebieską Kartę”. W jej ramach Dzielnicowy odwiedza taką rodzinę przez sześć miesięcy raz w miesiącu, aby sprawdzić czy to był jednorazowy wybryk czy zdarza się to często. Jeżeli uzna, że w rodzinie występuje problem alkoholowy to zgłasza osoby do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Taki pokój jest nam naprawdę bardzo potrzebny. Wiadomo, że łączy się to z kosztami.

Przew. RM p. Marszałek zauważa, że liczba niektórych przestępstw spadła a innych wzrosła.

Kierownik Posterunku p. Rygiel poinformował, że wzrosła liczba osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, ale odnotowaliśmy mniejszą liczbę kradzieży.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy pod nazwą kradzież ujęte też są kradzieże tablic rejestracyjnych.

Kierownik p. Rygiel odpowiada, że nie. Wie, że są takie przypadki bo jego też to spotkało. Kradzione tablice przykręcane są do innego samochodu i wtedy kierowcy tankują paliwo uciekając nie płacą za nie. W imieniu funkcjonariuszy całego Posterunku Policji w Łęknicy chciałbym podziękować Urzędowi Miasta oraz kolegom Radnym za dofinansowanie radiowozów dla naszego Posterunku. Dostaliśmy już dwa radiowozy. Jeden jest oznakowany a drugi nie. Na pewno ułatwią nam one pracę i spowodują, że nasza praca będzie przynosiła lepsze korzyści.

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie informację Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Łęknicy za 2006 rok.

 

Informacja została przegłosowana jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 7

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy za 2006 rok.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy za 2006 rok i nie wnoszą uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy za 2006 rok.

 

Sprawozdanie zostało przegłosowane jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 8

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy na 2007 rok.
 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy na 2007 rok i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

 

W dyskusji głos zabrali:

Radny p. Junke poinformował, że kiedyś w tym zakresie działo się więcej. W tym roku obchodzimy 10-cio lecie festynu „Lato na trzeźwo”. W tamtym roku do organizacji tego festynu włączyło się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i wydaje mi się, że było to nie potrzebne. Na ten festyn powinni być zapraszani alkoholicy z pobliskich miejscowości. Uważam również, że praca grup samopomocowych w naszym mieście jest bardzo słaba. Spotkania te już prawie wcale się nie odbywają. Chciałbym żebyśmy jedną komisję kultury poświęcili sprawie profilaktyki alkoholowej.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Lewicka poinformowała, że nie zawsze wszystko wychodzi tak jakbyśmy tego chcieli. Liczy na współpracę z Panem Junke przy przygotowywaniu tegorocznego festynu.

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/17/2007 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy na 2007 rok.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 9

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Łęknicy na 2007 rok.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Łęknicy na 2007 rok. i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/18/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 dla Gminy Łęknica.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 10

________________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie współpracy na 2007 rok Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie współpracy na 2007 rok Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg. i nie wnoszą uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/19/2007 w sprawie współpracy na 2007 rok Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 11

________________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie umowy p. n. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki”.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie umowy p. n. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki” i nie wnoszą uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/20/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie umowy p. n. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki”.

 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 12

________________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie i nie wnoszą uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/21/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 13

________________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i nie wnoszą uwag (opinia stanowi zał.).

 

Burmistrz wniósł poprawkę do projektu przedłożonej uchwały. Wnosząc o wykreślenie imienia i nazwiska inkasenta a zostawiając tylko funkcję czyli „Na inkasenta opłaty skarbowej dla przejścia granicznego w Łęknicy wyznacza się Komendanta Placówki Straży Granicznej Przewóz”, co jest zgodne z wnioskiem Kierownika Straży Granicznej w Krośnie.

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/22/2007 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z uwzględnieniem wniosku Burmistrza.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 14

________________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

 

Przew. RM poinformował, że Komisja Budżetu zapoznała się a pozostałe Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i nie wnoszą uwag (opinia stanowi zał.).

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że w dniu 21 grudnia 2006 roku Pani Renata Jędrzejczak była na sesji, na której przedstawiła skargę na działalność Burmistrza Łęknicy. Również tego dnia wpłynęła do Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego pisemna skarga tej Pani.

Przew. RM p. Marszałek zapoznał obecnych z odpowiedzią na skargę.

 

Głos zabrała Pani Renata Jędrzejczak: poinformowała obecnych, że złożyła już odwołanie na Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną w dniu 05 stycznia 2007r. Składowanie paliw jest szkodliwe dla środowiska. Hałas od dystrybutorów rozprzestrzenia się na odległość 30m. Pan Uhman z Zielonej Góry nakazał sporządzenie nowego planu rozprzestrzeniania hałasu. Nowy plan nie został sporządzony. Kopia została po prostu skserowana i bez podpisu p. Uhmana poszła razem z tą decyzją. W ogóle nie słucha się co mają do powiedzenia na ten temat ludzie. Ludzie z Bloku Rotacyjnego czyli Hutnicza 14 nie byli brani pod uwagę. Dlaczego wcale nie słucha się opinii ludzi mieszkających w pobliżu. Proszę mi wyjaśnić skąd się wzięło takie stwierdzenie, że hałas będzie się rozchodził na 13m.

Przew. RM poinformował, że Komisja Rewizyjna odniosła się tylko do tych zarzutów, które były zawarte w skardze. Tylko Burmistrz wydaje decyzję i Rada Miejska nie może jej cofnąć. Burmistrz nie może odmówić wydania takiej decyzji. 

Burmistrz poinformował, że przy tworzeniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie było żadnych zastrzeżeń. Nikt się tym nie interesował. Dopiero teraz jak ludzi dotknęła jakaś sprawa to zgłaszają wnioski o zmianę PZP. Taka zmiana jest bardzo kosztowna. Strony oraz osoby zainteresowane powiadamiane były o rozprawach o czym świadczą zwrotki, które do nas wróciły. Ja muszę wydać decyzję, nie mogę tego odmówić.

P. Jędrzejczak zapytuje, jak się czuje Burmistrz podpisując decyzję a później ona zostaje uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Burmistrz odpowiada, że jest obligowany do wydania decyzji.

Przew. KR p. Lewicki poinformował, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami i na tej podstawie udzieliła odpowiedzi na złożoną skargę.

Radny p. Łastowski zapytuje, czy rozstrzygnięcie tej skargi musi być w formie uchwały.

Radca Prawny odpowiada, że tak powinno być to zrobione.

Radny p. Pinkowski zapytuje, czy już zawsze będziemy rozstrzygać skargi w formie uchwał.

Radca Prawny odpowiada, że tak.

Radny p. Starżyk poinformował, że jest to sprawa tocząca się dlatego ma pewne zastrzeżenia. Komisja Rewizyjna nie może ingerować w toczące się postępowanie w sprawie indywidualnej. Do uchwały trzeba dać uzasadnienie a my się z nim tutaj nie spotkaliśmy.

Radca Prawny poinformował, że nikt nie sugeruje, żeby wpływać na decyzję Burmistrza. Tu nie chodzi o ingerencję w samą decyzję tylko o odpowiedź na złożoną skargę. To, że brakuje uzasadnienia do uchwały to z tym proszę się zgłosić do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że nie do wszystkich uchwał trzeba dołączyć uzasadnienie, np. jakie uzasadnienie ma być do uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok oraz przedłożenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 rok.

P. Jędrzejczak poinformowała, że przez to, że SKO nakazuje przeprowadzenie kolejnych ekspertyz Gmina Łęknica poniesie skutki finansowe.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że skutki finansowe z powodu przeprowadzenia kolejnych ekspertyz poniesie sam inwestor a nie Gmina.

Radny p. Starżyk poinformował, że obawia się, że nie powinniśmy rozpatrywać skargi w ten sposób. Skąd wiemy, że nie będzie nowej decyzji. W statucie Gminy Łęknica nie znalazłem informacji, że uzasadnienia nie trzeba pisać do jakiejś uchwały.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że dobrze od dzisiaj będzie pisał uzasadnienie do każdej uchwały.

P. Jędrzejczak uważa, że ani Inwestor ani Projektanci nie stosują się do zaleceń ponieważ nikt nie wykonał nowego planu rozprzestrzeniania się hałasu.

Radny p. Łastowski zapytuje, dlaczego p. Jędrzejczak nie zaczeka na decyzję Powiatu w tej sprawie.

P. Jędrzejczak odpowiada, że decyzja Powiatu już była.

Burmistrz poinformował, że decyzji Powiatu nie mogło jeszcze być ponieważ nie ma prawomocnej decyzji wydanej przez naszą Gminę.

Radca Prawny prosi żeby zająć się tym czym powinniśmy. Pani Renata Jędrzejczak złożyła skargę i Komisja Rewizyjna rozpatrzyła tę skargę. Odpowiedź Komisji jest negatywna. Merytorycznie nie rozpatrujemy tej skargi bo wchodzilibyśmy w kompetencje, których nie posiadamy.

Przew. KR p. Lewicki poinformował, że Komisja zapoznała się ze wszystkimi zarzutami i dokumentami dotyczącymi sprawy. Burmistrz zastosował się do zaleceń Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na dzień dzisiejszy taka jest nasza odpowiedź na złożoną przez Panią skargę.

 

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/23/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

 

Uchwała została podjęta przy 11 głosach „za”, 4 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Salę obrad opuściła Radna p. Marcela. Stan Radnych 14 na 15.

 

Do pkt 15

________________________

Radna p. Szczechowiak zapytuje, dlaczego Radca Prawny mówił, że Gmina nie poniesie żadnych kosztów w związku z wyrokiem Sądu a w uzasadnieniu na ostatniej stronie jest napisane, że Gmina ma zapłacić ponad 6 tys. zł.

Radca Prawny odpowiada, że jeśli Pan Mazur zwrócił się o zwrot kosztów sądowych to Gmina musi to zrobić.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że przyszły rozstrzygnięcia nadzorcze, z którymi chce zapoznać obecnych:

 

 1. Organ nadzoru stwierdza nieważność uchwały Nr IV/15/2007 RM w Łęknicy w sprawie ustalenia regulaminu określającego przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2007 roku w zakresie: § 2 ust. 2, 5 i 6; § 3 ust. 11; § 4 ust. 6 pkt 2 w części „lub grupy przedszkolnej”, ust. 9 i 10; § 6 ust. 4, 5, 6, 7 i 8; § 7 ust. 8, 11; § 8. Organ nadzoru stwierdza naruszenie prawa mający charakter istotny.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że od tego orzeczenia można się odwołać.

 

 1. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Uchwałą Nr 40/2007 z dnia 07 lutego 2007r. stwierdza nieistotne naruszenie prawa w Uchwale Nr IV/14/2007 RM w Łęknicy polegające na braku zgodności załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2007r.” z załącznikiem nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

 

 1. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zawiadamia o posiedzeniu Kolegium, którego przedmiotem postępowania nadzorczego będzie Uchwała Nr III/8/2006 RM w Łęknicy w sprawie dokonania zmian w budżecie. Według wstępnej analizy Uchwała ta narusza prawo.

 

 1. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Uchwałą Nr 19/2007 z dnia 24 stycznia 2007r. stwierdza nieistotne naruszenie prawa w Uchwale Nr III/7/2006 RM w Łęknicy polegające na braku zgodności załącznika nr 2 „Plan Inwestycyjny na 2006r. oraz zakupy inwestycyjne” do uchwały budżetowej z wydatkami majątkowymi bud

  Informacje o artykule

  Autor: Joanna Skowron
  Zredagował(a): Zieliński
  Data powstania: 04.04.2007 08:17
  Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2007 08:35
  Liczba wyświetleń: 503

  Artykuły archiwalne

  Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
  1 Protokół Nr V/2007 04.04.2007 08:33 Zieliński
  2 Protokół Nr V/2007 04.04.2007 08:31 Zieliński
  3 Protokół Nr V/2007 04.04.2007 08:24 Zieliński
  4 Protokół Nr V/2007 04.04.2007 08:17 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI