2007-04-17 10:42:46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


                                      Łęknica,2007-04-17

 

Burmistrz Łęknicy

 

IT-7331/3/07

 

 

 

 

 

 

                   Z A W I A D O M I E N I E

                   o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia

14 czerwca 1960r./Dz.U.z 2000r.Nr 98,poz.1071 z póżń.zm/ oraz

art.48 ust.2 pkt 1`ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska

/Dz.U.Nr 62 poz 627 z póżn.zm./zawiadamiam o wszczęciu

postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej

telefonii komórkowej operatora PTK Centertel Sp.z o.o. pracującej w systemach

GSM 900/GSM 1800/2000 UMTS – poprzez zmianę wszystkich typów anten,deinstalację

2 anten rozsiewczych i zmianę wysokości zawieszenia anteny radioliniowej – na działce nr 253/2 przy ul.Dworcowej w Łęknicy.

 

 

Inwestor: Polska Telefonia Komórkowa Sp. z o.o.

          Okręg Poznań

          ul.Bułgarska 69/73

          60-320 Poznań

 

P o u c z e n i e:

 

Na podstawie art.10 kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia

się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym wzywa się strony do zapoznania się

z aktami sprawy zgomadzonymi przez organ prowadzący postępowanie

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody

dotyczące stanowiska w powyższej sprawie /na piśmie/ w terminie

7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach

pracy tj.od godz. 7.00 do godz.15.00 w Urzędzie Miejskim

w Łęknicy przy ul.Żurawskiej 1  pok. nr 206.

 

 

 

 

                                                         Burmistrz

Jan Bieniasz

 

 

Otrzymują:

1.Strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy

2.A/a

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Wiesław Fudali
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 17.04.2007 10:42
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2007 10:42
Liczba wyświetleń: 559

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI