2007-04-26 11:32:20

Protokół Nr VI/2007


Protokół Nr VI/2007

z przebiegu obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, odbytej w dniu 28 marca 2007r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Andrzej Marszałek, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych wobec czego, obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne.

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.     Otwarcie sesji .

2.     Informacja o działalności Burmistrza.

3.     Zapytania i interpelacje radnych. 

4.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

5.     Informacja Burmistrza o dokonanych w 2006 roku umorzeniach i ulgach w spłacaniu należności wynikających z realizacji Uchwały Nr IV/27/2003 RM w Łęknicy z dnia 4 kwietnia 2003r.

6.     Zmiana Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.

7.     Przedłożenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

8.     Sprawozdanie z realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica za lata 2001 – 2006.

9.     Uchwalenie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007 – 2012.

10. Uchwalenie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działek Skarbu Państwa.

11. Uchwalenie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego.

12. Wnioski i informacje.

13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

14. Zamknięcie obrad sesji.    

 

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Do pkt 2

__________________________

W materiałach na sesję Radni otrzymali informację o działalności Burmistrza. Burmistrz Łęknicy uzupełnił informację o swojej działalności. Poinformował, że:

- w dniu 22.03.2007r. uczestniczył w szkoleniu na temat procedury budżetowej w Zielonej Górze,

- w dniu 22.03.2007r. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z inspektorem pracy,

- w dniu 26.03.2007r. odwiedził nas Burmistrz miasta Bad Muskau. Poinformował o 550 rocznicy tego miasta oraz o tym, że strona niemiecka zamierza czynić starania o ograniczenie ruchu drogowego na obecnym przejściu granicznym po wybudowaniu obwodnicy. 

Do informacji uwag nie zgłoszono.

Do pkt 3, 4

_______________________

Zapytania i interpelacje zgłosili następujący Radni:

1)     Radny p. Junke: z pisemnej informacji dowiedzieliśmy się o spotkaniu z Wojewodą. Można wiedzieć, czego ono dotyczyło.

2)     Radny p. Junke zapytuje, czy nie można byłoby zmusić właściciela działki nr 128/3 znajdującej się na ul. Polna do wysprzątania jej. Działka ta jest na początku tej ulicy i można powiedzieć, że straszy przechodniów.

3)     Radny p. Junke: wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego na ulicy Polnej są tereny zielone. W tej chwili są tam działki. W naszym mieście nie ma Stowarzyszenia Działkowiczów, które mogłyby poruszyć tę sprawę, dlatego poproszono mnie o pomoc. Zapytuje, czy nie możny byłoby tam doprowadzić wody? Właściciele działek wyrażają chęć partycypowania w robotach.

4)     Radny p. Junke informuje, że na ulicy XX-Lecia źle lub wcale nie funkcjonuje odprowadzanie wody z ulicy. Po deszczach woda ta się zbiera i powstają duże kałuże.

5)     Radny p. Junke zapytuje, czy na ulicy Hutniczej nie można byłoby zrobić przejścia dla pieszych. Informuje również, że za Posterunkiem Policji jest wąski chodnik i płytki na nim są krzywo położone, co jest strasznie uciążliwe dla przechodniów. Chodnik, pomiędzy Pabem a myjnią samochodową też jest krzywy.

6)     Radny p. Iwuć również prosi o przejście dla pieszych na ulicy Wolności – zaraz koło cmentarza. Pan Dąbrowski prosi o zrobienie drogi dojazdowej do jego posesji, ponieważ jest ona w strasznym stanie i po deszczach woda stoi powodując duże błoto i kałuże. Grozi, że jak nie zostanie to wykonane poda miasto do sądu.

7)     Radny p. Końcowik informuje, że sytuacja z biegającymi psami w naszym mieście wcale się nie zmieniła. Prosiłbym o interwencję w tej sprawie.

8)     Radna p. Zajączkowska proszę o zamontowanie garbów na ulicy Polnej. Po zrobieniu tej drogi ruch na niej jest bardzo duży i ludzie nie przestrzegają znaków drogowych, oraz nie zwracają uwagi na prędkość. Naprzeciw bloków jest plac zabaw, na którym jest zawsze dużo dzieci. Rodzice boją się o swoje dzieci.

9)     Radna p. Szczechowiak informuje, że na ulicy Dworcowej pojawiła się dziura. Zapytuje, czy zostanie to poprawione.

10)Radna p. Szczechowiak informuje, że Państwo Kowalczyk dalej nie mają dojazdu do swojej posesji. Proszę o jego wykonanie.

11)Radny p. Jeziorski zapytuje, co się stało z lustrem na ulicy Hutniczej.

12)Radny p. Krawiec zapytuje, co z gruzami na działce po byłej Hucie Szkła.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na kolejno zadane pytania:

1)     Wojewoda Lubuski odwiedził nasz Park, był na moście podwójnym. Spotkanie dotyczyło problemów naszego miasta. Burmistrz Bad Muskau poinformował mnie, że w lipcu br. po stronie niemieckiej rozpocznie się budowa obwodnicy.

2)     Właściciel tej działki jest mieszkańcem innej Gminy i kontakt z nim jest trudny. Sprawdzę, na jakim statucie ma on tą działkę. Już parę razy monitowaliśmy do niego o wysprzątanie tej działki, ale żadnych efektów nie widać.

3)     Wskazane jest, żeby w naszym mieście powstało stowarzyszenie działkowiczów, które podpisałoby umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym na dostarczanie wody. Jest to ciężka sprawa, ponieważ przygotowanie dokumentacji i podłączenie wody jest dość kosztowne.

4)     Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego obejrzy tę drogę po następnych opadach deszczu.

5)     Co do chodników to sprawdzimy ich stan. Myśleliśmy o tym, że można byłoby tam uciąć kawałek działki i trochę wyprostować tą drogę. Sprawę tych chodników oraz przejścia dla pieszych należy zgłosić do Miejskiego Zakładu Komunalnego.

6)     Tak jak mówiłem, trzeba to zgłosić do MZK, ponieważ malowanie pasów należy do ich zadań. Co do ulicy Wypoczynkowej to jest tam kłopot, ponieważ jeden i drugi właściciel posesji podwyższyli sobie teren bez naszej zgody. Sprawdzimy, jak już to uprzątnęli to będziemy mogli zacząć remont tej drogi.

7)     Z psami to jest duży problem, ponieważ w naszym mieście nie ma psów bezpańskich. Po prostu właściciele nie pilnują swoich zwierzaków. W takich przypadkach proszę powiadamiać policję. Była już kiedyś przeprowadzana akcja wyłapywania psów ale nie przyniosła ona żadnego efektu.

Radna p. Szczechowiak informuje, że ostatnio jeden z dużych psów wszedł do szkoły. Dzieci bardzo się go bały. Dzwoniłam wtedy do Pana Dyrektora MZK.

Przew. RM p. Marszałek informuje, że również psy Pana Pijanowskiego są groźne. Czasem biegają sobie niedaleko posesji.

Dyrektor MZK p. Kamiński informuje, że co roku sytuacja z psami pogarsza się. Schroniska są własnością miast i nikt nie chce przyjmować psów z nie swojego terenu. Jest schronisko w Zielonej Górze, ale na pewno nie przyjmą żadnego psa z innego miasta.

Z-ca Przewodniczącego RM oraz Kierownik Posterunku Policji p. Rygiel informuje, że policja też nie jest bierna w tej sprawie. Sporządziliśmy już 3 wnioski o ukaranie właścicieli psów. Zostało wypisach 7-8 mandatów. Można powiedzieć, że działamy. Jeśli widzicie, że są takie przypadki to dzwońcie do nas. Policja od razu przyjedzie. Ludzie nam tego nie zgłaszają a później narzekają.

Dyrektor MZK p. Kamiński prosi, żeby ludzie nie bali się zgłaszać takich przypadków na policję. Jeżeli ktoś zgłasza to do mnie to ja muszę taką osobę podać do sądu jako świadka a wtedy ludzie najczęściej rezygnują.

Radny p. Łastowski: wydaje mi się, że należy wrócić do sprawy Straży Miejskiej w naszym mieście.

8)     My możemy zrobić garby na ulicy Polnej, ale musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli to zrobić w całej Łęknicy, ponieważ ludzie przyjdą i powiedzą „im zrobiliście to nam też zróbcie”.

Z-ca Przew. RM oraz Kierownik Posterunku Policji p. Rygiel informuje, że policjanci często pilnują tej ulicy.

9)     Tak, odcinek ten jest do przełożenia.

10)Porozmawiam o tym z firmą Hydrobiel. Sprawdzę tę drogę i jak będzie zła to poproszę żeby została poprawiona.

11)Z-ca Przew. RM oraz Kierownik Posterunku Policji p. Rygiel informuje, że nie wie, kto wystawił to lustro. Czy zrobił to CPN, czy miasto.

Radna p. Szczechowiak informuje, że często dochodzi w tym miejscu do stłuczki.

Radny p. Lewicki zapytuje Pana Kierownika Posterunku o lustro na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i ulicy Hutniczej.

Z-ca Przew. RM oraz Kierownik Posterunku Policji p. Rygiel odpowiada, że w chwili obecnej stoi ono u nas w posterunku, ponieważ zostało uszkodzone. Wysłaliśmy już pismo w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i czekamy na odpowiedź.

12) Sprzedaliśmy trzy działki wraz z gruzem na placu po byłej Hucie. Firma Hydrobiel też ma tam teraz swój magazyn. 

Radny p. Jeziorski zapytuje, czy Miejski Zakład Komunalny prowadzi akcję wywożenia starych lodówek, kuchenek.

Dyrektor MZK p. Kamiński odpowiada, że powinno tak być, że jak kupuje się nową lodówkę czy kuchenkę to starą oddaje się w sklepie.

Radny p. Starzyk informuje, że Starosta określił, że wszystkie takie jednostki są zobligowane do takiej akcji.

Dyrektor MZK p. Kamiński informuje, że prowadziliśmy taką akcję, ale nikt się do nas nie zgłosił. Jak ktoś będzie chciał oddać jakąś taką rzecz to niech się do nas zgłosi i wtedy zabierzemy to.

Do pkt 5

______________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali informację Burmistrza o dokonanych w 2006 roku umorzeniach i ulgach w spłacaniu należności wynikających z realizacji Uchwały Nr IV/27/2003 RM w Łęknicy z dnia 4 kwietnia 2003r.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM zapoznały się z informacją Burmistrza o dokonanych w 2006 roku umorzeniach i ulgach w spłacaniu należności wynikających z realizacji Uchwały Nr IV/27/2003 RM w Łęknicy z dnia 4 kwietnia 2003r. i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).
Przew. RM odczytał informację Burmistrza o dokonanych w 2006 roku umorzeniach i ulgach w spłacaniu należności wynikających z realizacji Uchwały Nr IV/27/2003 RM w Łęknicy z dnia 4 kwietnia 2003r.

Przewodniczący stwierdził, że informacja Burmistrza o dokonanych w 2006 roku umorzeniach i ulgach w spłacaniu należności wynikających z realizacji Uchwały Nr IV/27/2003 RM w Łęknicy z dnia 4 kwietnia 2003r. została przyjęta przez Radę Miejską i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 6

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VI/24/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 7

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy za 2006 rok.

Przew. RM poinformował, że Komisja Kultury RM pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy za 2006 rok a Komisja Budżetu oraz Komisja Rewizyjna zapoznały się i nie wnoszą uwag (opinia stanowi zał.).

W dyskusji głos zabrali:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrus informuje, że brakuje środków na Dom Pomocy Społecznej. W trakcie roku koszty utrzymania wzrosły o około 400 zł na osobę. Problemem naszej gminy jest brak lokalu dla osób bezdomnych.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje ile jest osób bezdomnych w naszym mieście.

Kierownik p. Andrus odpowiada, że takich osób jest cztery. Dwie z nich dają sobie radę sami a pozostałe dwie w okresie zimowym mieszkają u Pani, która na naszą prośbę zgodziła się ich przyjąć. Brakuje nam również pół etatu dla pracownika socjalnego. Nasze miasto liczy około 2800 mieszkańców a wymagany jest jeden pracownik socjalny na każde 2000 mieszkańców. Już wiele razy zwracano nam uwagę, że mamy braki pod tym względem.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy poza tym środki były wystarczające.

Kierownik p. Andrus odpowiada, że tak.

Radny p. Jeziorski zapytuje, czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach wspiera naszych mieszkańców. Czy jest możliwe, żeby oni pomogli nam z dofinansowaniem Domu Pomocy Społecznej?

Kierownik p. Andrus odpowiada, że nie jest to możliwe. Z tego, co wiem to nasi mieszkańcy korzystają z pomocy PCPR.

Burmistrz informuje, że pieniądze, które potrzebne są na DPS będziemy musieli zabezpieczyć.

Radny p. Jeziorski zapytuje, czy my dopłacamy 2200 zł do każdego podopiecznego.

Kierownik p. Andrus odpowiada, że nie jest tak. Takiej osobie przebywającej w DPS pobierane jest 70% z renty lub emerytury a 30% dopłacamy my. Całkowity koszt utrzymania wynosi 2200 zł. Mieszkańcami takiego domu są przeważnie osoby, które mają małe renty czy emerytury, więc my dopłacamy dość duże kwoty.

Przew. RM p. Marszałek zwracam się z prośbą do Komisji Budżetu i Komisji Kultury o znalezienie brakujących środków.

Burmistrz informuje, że problem z lokalem dla osób bezdomnych jest cały czas, ponieważ w ogóle brakuje nam lokali, nawet socjalnych a co dopiero dla takich osób. 

Przew. RM odczytał sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy za 2006 rok.

Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miejską i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 8

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali sprawozdanie z realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica za lata 2001 – 2006.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM zapoznały się ze sprawozdaniem z realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica za lata 2001 – 2006 i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

W dyskusji głos zabrali:

Radny p. Jeziorski zapytuje Dyrektora MZK p. Kamińskiego w jakim % wykonano sprzedaż mieszkań.

Dyrektor MZK p. Kamiński odpowiada, że ponad 100%. Planowaliśmy sprzedać 40 mieszkań a sprzedaliśmy więcej.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, jak na mieszkańców wpłynęła podwyżka czynszów.

Dyrektor MZK p. Kamiński odpowiada, że w planie zaplanowana była podwyżka czynszów, ale nie była ona realizowana.

Przew. RM odczytał sprawozdanie z realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica za lata 2001 – 2006.

Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miejską i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 9

____________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007 – 2012.

Przew. RM poinformował, że Komisja Rewizyjna RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007 – 2012 a Komisja Budżetu oraz Komisja Kultury zapoznały się i nie wniosły uwag (opinia stanowi zał.).

W dyskusji głos zabrali:

Radny p. Lewicki: w projekcie uchwały napisane jest, że planowana jest sprzedaż lokali i jak mieszkańcy nie zgodzą się ich kupić to dostaną mieszkania zamienne. Zapytuje, czy Gmina będzie miała takie mieszkania.

Dyrektor MZK p. Kamiński odpowiada, że to jest po prostu planowane a jakie będzie wykonanie to się dopiero okaże.

Burmistrz informuje, że tu rzecz się ma tylko do budynków dwu-trzy rodzinnych a nie do bloków. W poprzednim planie było tak, że jak się ludzie dowiadywali o takich planach to wykupywali mieszkania. O mieszkaniach socjalnych i tak będziemy musieli pomyśleć.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy w tym roku wzrośnie czynsz.

Dyrektor MZK p. Kamiński odpowiada, że na dzień dzisiejszy nie zakłada się wzrostu czynszu ale jak będzie w przyszłości to nie wie.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, w jaki sposób czynsze pokrywają działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego.

Dyrektor MZK p. Kamiński odpowiada, że czynsze w żaden sposób nie pokrywają eksploatacji MZK. Remontów żadnych nie planujemy.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy istnieje możliwość dofinansowania budowy mieszkań socjalnych. Przy budowie poprzednich budynków socjalnych ubiegaliśmy się o dofinansowanie.

Sekretarz Gminy p. Filik informuje, że tak przy budowie ostatnich mieszkań socjalnych ubiegaliśmy się o dofinansowanie, ale niestety nie udało nam się jego uzyskać. Gdy oddaliśmy już budynek do zamieszkania dostaliśmy przyrzeczenie, że dostaniemy fundusze na ten cel.

Radny p. Starżyk zapytuje, czy istnienie możliwość zamiany mieszkań.

Burmistrz odpowiada, że jest to możliwe do przeprowadzenia. Mieliśmy już taki przypadek. Rodziny zamieniły się na mieszkania i jedna z nich wykupiła nowe mieszkanie.

Radny p. Starżyk: w planie napisane jest, że będą wykonywane wyłącznie prace awaryjne i na en cel przeznaczone jest 12 tys. zł.

Dyrektor MZK p. Kamiński: kwota ta jest bardzo mała. Jest ona naprawdę taką awarią.

Radny p. Starżyk: wydaje mi się, że podczas następnych 4 lat nasze mieszkalnictwo będzie ubożało.

Dyrektor MZK p. Kamiński informuje, że tak będzie i nic na to nie poradzimy.

Radny p. Starżyk: nadszedł czas, że powinniśmy zastanowić się nad pieniędzmi na substancję komunalną. Program ten nie wpłynie korzystnie na mieszkalnictwo.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy Pan Dyrektor ma te 12 tys. zł na awarie i te 16 tys. zł. na wspólnoty.

Dyrektor MZK p. Kamiński odpowiada, że na awarie ma pieniądze, ale na wspólnoty nie ma. W budynku może być wykupione tylko jedno mieszkanie i już jest tam wspólnota mieszkaniowa. W takich budynkach instalacja wodociągowa i kanalizacyjna jest wspólna.

Przew. RM p. Marszałek: według mnie jest to po prostu przetrwanie.

Radny p. Jeziorski zapoznał wszystkich zebranych z informacją z Komisji Budżetu o zadłużeniu mieszkańców względem MZK.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy to zadłużenie przez cały czas rośnie.

Dyrektor MZK p. Kamiński odpowiada, że tak, zadłużenie cały czas rośnie. W naszym mieście są osoby ubogie, którym nie starcza pieniędzy, ale są i osoby, które specjalnie nie płacą.

Radna p. Szczechowiak zapytuje, czy w mieszkaniach socjalnych wszyscy lokatorzy płacą czynsz.

P. Kamiński odpowiada, że nie wszyscy.

Radna p. Szczechowiak: ale tam są takie niskie opłaty.

Radny p. Jeziorski informuje, że Księgowa MZK p. Pawłowska powiedziała nam, że nasze społeczeństwo jest ubogie, ale i leniwe.

Przew. RM p. Marszałek informuje, że mieszkania socjalne to jest już ostateczność a ludzie tam mieszkający wcale nie są biedni.

Radna p. Szczechowiak informuje, że w innym mieście była taka sytuacja, że najemca mieszkania socjalnego nie płacił i został przeniesiony na mieszkanie o gorszych warunkach.

P. Kamiński zapytuje, czy wie Pani ile kosztuje utrzymanie gorszych budynków.

Radna p. Szczechowiak informuje, że tam wcale nie mieszkają ludzie biedni.

P. Kamiński informuje, że mieszka tam jedna Pani, które lubi pisać i pisze wszędzie. Jak przeniesiemy ją na gorsze warunki to będzie o nas głośno. Mimo, że ma dobre warunki to i tak narzeka.

Przew. RM p. Marszałek informuje, że planujemy wybudować dwa budynki na mieszkania socjalne, ale jeszcze nie wiemy ile będzie tam mieszkań.

Salę obrad o godzinie 11:00 opuścił Radny p. Junke. Stan Radnych 14 na 15.

Radna p. Szczechowiak: wiemy, że w budynku socjalnym ma mieszkanie rodzina, które mieszka w Przewozie. Zapytuje, czy rodzina ta płaci czynsz.

P. Kamiński odpowiada, że rodzina ta nie płaci.

Radna p. Szczechowiak zapytuje, czy nie można zabrać im tego mieszkania.

Burmistrz informuje, że już spółdzielnia przeprowadzała im eksmisję.

P. Kamiński informuje, że rodzina ta, nie ma nigdzie meldunku stałego i nic nie możemy z nimi zrobić.

Z-ca Przew. oraz Kierownik Posterunku Policji p. Rygiel informuje, że można poprosić policję o pomoc.

Radny p. Jeziorski zapytuje, czy przyjmując tę uchwałę jesteśmy zobligowani do jej całkowitego wykonania.

P. Kamiński odpowiada, że tak.

Radna p. Szczechowiak zapytuje o koszty zarządu.

P. Kamiński odpowiada, że zarząd określany jest w umowie. W poprzednim planie też tak było, ale zrealizowaliśmy to tylko w 30%.

Radny p. Łastowski: proponuję wybudowanie mieszkań socjalnych o niższym standardzie na obrzeżach miasta dla tych osób, który od wielu lat nie płacą czynszów do MZK.

P. Kamiński zapytuje, a co z mieszkańcami z budynków dwu-trzy rodzinnych, którzy nie zgodzą się wykupić mieszkań.

Radny p. Łatowski odpowiada, że można byłoby wybudować połowę mieszkań lepszych dla tych osób oraz drugą połowę o niższym standardzie dla osób, którzy nie płacą.

Radny p. Iwuć zapytuje, czy można byłoby prędzej powiadomić najemców o możliwość wykupienia mieszkania.

P. Kamiński odpowiada, że tak też zakładaliśmy w tamtym planie. Nikogo nie zmusimy do wykupienia mieszkania. Ludzie wiedzą, że wykupując mieszkanie muszą partycypować w kosztach i zaczynają kalkulować, czy im się to opłaca.

Przew. RM p. Marszałek: dobrze zauważył Pan Jeziorski, że plan ten będzie obowiązywał również nową kadencję.

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VI/25/2007 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007 – 2012.

Uchwała została podjęta przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 10 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 10

________________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy działek Skarbu Państwa.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy działek Skarbu Państwa i nie wnoszą uwag (opinia stanowi zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VI/26/2007 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy działek Skarbu Państwa.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 11

________________________

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego.

Przew. RM poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego i nie wnoszą uwag (opinia stanowi zał.).

Przew. RM odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VI/27/2007 w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 12

________________________

Prezes Oddziału w Łęknicy Związku Nauczycielstwa Polskiego p. Bojsza: po uchyleniu przez Wojewodę Lubuskiego Uchwały Nr IV/15/2007 RM w Łęknicy z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia… w części dotyczącej wychowawstwa w przedszkolu prosimy o znalezienie jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. W tej chwili przedszkolanki dostają te pieniądze jako dodatek motywacyjny, ale jest to rozwiązanie tylko na ten rok a co dalej. Przyniosłem ze sobą wyrok w sprawie skargi Rady Miejskiej z innego miasta na uchylenie Wojewody, co do regulaminu. Miasto zaskarżyło decyzję Wojewody a Sąd przyznał rację Radzie Miejskiej. Wiem, że my jako związek możemy podać decyzję Wojewody do Sądu, ale lepiej byłoby gdyby zrobiła to Rada Miejska. Pieniądze na ten cel są zaplanowane w budżecie, dlatego o to nie musimy się martwić.

Dyrektor Przedszkola p. Sienkiewicz: po uchyleniu tego punktu regulaminu byłam u Pana Burmistrza z prośbą, żeby nam tych pieniędzy nie zabierał. Intencją organu nadzorczego było to, że dodatek za wychowawstwo nam się nie należy. Ja wypłacam przedszkolanką te pieniądze, ale jako dodatek motywacyjny. Rozpisane jest to tak, że 10% dodatku motywacyjnego plus 8% z zaznaczeniem, że jest to za wychowawstwo. Taką opcję przyjęliśmy od 1 kwietnia 2007r. Jeśli popatrzeć na wypłaty to nikt na tym nie ucierpiał tylko, że ja nie wiem ile będę mogła tak płacić. Ja jestem wykonawcą regulaminu. Wiem, że z powodu tego uchylenia Wojewody zrobił się ogólnopolski szum i co niektóre miasta już się od dej decyzji odwołali.

P. Bojsza informuje, że to rozwiązanie z tym dodatkiem motywacyjnym jest to rozwiązanie tymczasowe. Skąd wiemy, czy nauczyciele ze Szkoły lub z Gimnazjum nie oburzą się, dlaczego w Przedszkolu jest aż 18% dodatku i co wtedy zrobimy?

P. Sienkiewicz informuje, że popiera, żeby napisać odwołanie i opuszcza salę obrad.

Przew. RM p. Marszałek prosi Mecenasa p. Bartnik o wypowiedzenie się na ten temat.

Radca Prawny p. Bartnik informuje, że Gmina nie może napisać odwołania. Może to uczynić Związek Nauczycielstwa Polskiego na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Jest już propozycja ministra, żeby wydać rozporządzenie, które regulowałoby tą kwestię. W szkole nie wszyscy nauczyciele są wychowawcami i nie dostają dodatkowych pieniędzy. W przedszkolu wszyscy są wychowawcami i tak zawiera się z nimi umowę o pracę.

Przew. RM p. Marszałek: Pan wskazuje, że nasza droga jest już zamknięta, zostaje tylko złożenie odwołania przez ZNP. Zapytuje czy to, co robi Pani Dyrektor jest zgodne z prawem?

Radca Prawny p. Bartnik odpowiada, że za to odpowiada sama Pani Dyrektor.

Salę obrad o godzinie 12:00 opuścił Radny p. Rygiel. Stan Radnych 13 na 15.

Radca Prawny p. Bratnik informuje, że tamten przedstawiony wyrok uchylił decyzję Wojewody tylko ze względu na złą podstawę prawną a nikt nie zwracał uwagi na merytoryczność sprawy.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, jaka droga by nas teraz czekała.

P. Bartnik informuje, że żeby Rada Miejska się dowołała to termin już minął i nie może tego zrobić. To wychowawstwo w przedszkolu to jest tak jakby stosunek pracy. Wynagrodzenia nie mogą być inaczej uregulowane niż w przepisach.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy my musimy podjąć jakąś decyzję, żeby było tak jak jest.

P. Bartnik odpowiada, że nie.

Radna p. Szczechowiak zapytuje, czy jest możliwe, że w tym roku możemy to zostawić a przy następnym regulaminie może coś się zmieni.

Przew. RM p. Marszałek informuje, że obawia się tylko o Panią Dyrektor.

Burmistrz informuje, że nie ma żadnych konsekwencji.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy wszyscy Radni zgadzają się, żeby zostawić to tak jak jest.

Radni odpowiadają, że tak, wszyscy się na to zgadzają.

Radna p. Szczechowiak zapytuje, co z projektem uchwały prędzej przedstawionej przez ZNP w sprawie trzech Pań Przedszkolanek.

P. Bartnik dopowiada, że Rada może przyznać ogólnie nauczycielom a nie tylko wybranym trzem osobom. Byłby to ewenement. Nie można robić takich rzeczy.

Radny p. Jeziorski informuje, że to, co Komisja Budżetu dostała to był taki ogólny szablon.

Radny p. Szczechowiak zapytuje, czy my nic nie możemy w tej sprawie zrobić.

P. Bartnik odpowiada, że Rada nic nie może zrobić.

Prezes Oddziału w Łęknicy Związku Nauczycielstwa Polskiego p. Bojsza opuścił salę obrad.

Przew. RM p. Marszałek: przejdźmy teraz do wniosków komisji. Zapoznał radnych z wnioskami.

Wnioski Komisji Budżetu:

1)      Jeżeli zostaną środki finansowe z nadwyżki budżetowej Komisja proponuje przekazać je na gospodarkę komunalną, czyli na Miejski Zakład Komunalny.

Burmistrz: wiemy, że trzeba będzie wspomóc MZK, co do remontów.

Radny p. Końcowik informuje, że Komisja Kultury pracuje nad regulaminem przyznawania stypendiów uczniom i studentom i też chciałaby przeznaczyć na ten cel pieniądze z nadwyżki budżetowej.

Przew. RM p. Marszałek informuje, że nie wskazujemy kwoty tylko ogólnie czy Radni zgadzają się, żeby przekazać pieniądze na ten cel.

Wniosek został podjęty przy 8 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 5 głosach „wstrzymujących się”.

2)      Po zapoznaniu się z zaległościami w płaceniu czynszów wobec Miejskiego Zakładu Komisja wnioskuje o skuteczną egzekucję wobec dłużników oraz zaplanowanie budowy lokali socjalnych (kontenerów). Propozycja na 2008r.).

Wniosek został podjęty jednogłośnie przy 13 głosach „za”.

Wnioski Komisji Kultury:

1)       Wnioskuje o przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Radna p. Szczechowiak zapytuje, czy projekt uchwały został już oceniony przez Radcę Prawnego.

Sekretarz Gminy p. Filik odpowiada, że jeszcze nie.

Przew. RM p. Marszałek informuje, że nie potrzebnie jest ograniczenie jednego roku.

Burmistrz informuje, że zapis ten na pewno zostanie uchylony.

2)       Zwraca się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie dokumentów związanych z przetargiem pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki”.

Radny p. Lewicki informuje, że kontrola taka już się odbyła.

3)       Przekazuje pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury projekt uchwały przedstawionej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i opinię Radcy Prawnego do Komisji Budżetu.

Komisja Budżetu informuje, że nie ma na to środków finansowych.

Na salę obrad wrócił Radny p. Junke. Stan Radnych 14 na 15.

Salę obrad opuścił Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji p. Beger.

Doktor p. Krukowska informuje, że w 2005 roku zmieniło się kontraktowanie. Żeby zawrzeć umowę należy podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ja mam podpisane takie oto kontrakty: świadczenia lekarza – Podstawowa Opieka Zdrowotna i świadczenia pielęgniarskie – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Zgodnie z tymi kontraktami muszę być w miejscu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Żeby mogły być robione zastrzyki w weekendy to musiałabym podpisać kontrakt pn. „nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarsko – pielęgniarska”, która wymaga obecności w miejscu pracy lekarza i pielęgniarki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 18 – 8 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 8 – 8 dnia następnego. Jak widać nie mogłam podpisać wszystkich tych kontraktów, ponieważ jest to nie możliwe. Nie mogę wyznaczyć sobie tylko dwóch godzin w weekendy. Jest to problem całej Polski.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy można podpisać umowę z pielęgniarkami na robienie zastrzyków?

Burmistrz zapytuje, czy nie trzeba też będzie podpisać umowy z Panią Doktor?

Doktor p. Krukowska odpowiada, że nie trzeba podpisywać umowy z nią, ponieważ Miasto może podpisać umowę, na co tylko chce.

Radna p. Szczechowiak: ja myślę, że Starostwo w tej sprawie nam nie pomoże.

Doktor p. Krukowska: a dlaczego ma pomóc. Należy wpłynąć na Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby zmienił kontrakty.

Burmistrz: najgorsze jest to, że problem dotyczy najuboższej grupy ludzi. Myślę, że będziemy musieli wybrać się do NFZ.

Doktor p. Krukowska informuje, że to trzeba jechać do Warszawy do Prezesa NFZ.

Radna p. Szczechowiak: Pani Doktor chciała nam przekazać, że to nie ona i Panie pielęgniarki są winne, tylko NFZ. Zapytuje, czy zgodziłyby się Panie pielęgniarki na podpisanie umowy z Urzędem na robienie zastrzyków w weekendy.

Doktor p. Krukowska: Ja wynajmuję pomieszczenie i mogę je udostępnić. Z tego, co wiem to Panie pielęgniarki nie są zainteresowane taką umową.

Radna p. Szczechowiak informuje, że Ośrodek Zdrowia wygląda fatalnie. W niektórych miejscach kabel jest na wierzchu. Musimy znaleźć jakieś środki na remont tego budynku.

Doktor p. Krukowska informuje, że zmieniło się rozporządzenie Ministra, które reguluje przepisy, co do warunków w Ośrodkach Zdrowia. Jestem pewna, że jak przyjadą na kontrolę to trochę braków nam się nazbiera.

Salę obrad o godzinie 13:00 opuścił Radny p. Łastowski. Stan Radnych 13 na 15.

Do pkt 15

Informacje o artykule

Autor: Joanna Skowron
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 26.04.2007 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2007 11:44
Liczba wyświetleń: 646

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Protokół Nr VI/2007 26.04.2007 11:42 Zieliński
2 Protokół Nr VI/2007 26.04.2007 11:40 Zieliński
3 Protokół Nr VI/2007 26.04.2007 11:32 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI