2007-06-22 10:38:25

Protokół Nr VII/2007


Protokół Nr VII/2007

 

z przebiegu obrad VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, odbytej w dniu 25 kwietnia 2007r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Andrzej Marszałek, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne.

 

Radni nieobecni:

  1. Anna Zajączkowska

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Informacja o działalności Burmistrza.

3.      Zapytania i interpelacje radnych.   

4.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

5.      Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęknicy.

6.      Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łęknica.

7.      Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy.

8.      Wnioski i informacje.

9.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

10.  Zamknięcie obrad sesji.    

 

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że dopiero w dniu 19 kwietnia 2007r. wpłynął wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy, dlatego materiały dotyczące tego punktu dostarczane są dopiero w dniu dzisiejszym.

 

Do pkt 2

__________________________

 

W materiałach na sesję Radni otrzymali informację o działalności Burmistrza. Burmistrz Miasta uzupełnił informację o swojej działalności. Poinformował, że:

- w dniu 12.04.2007r. w Lubsku odbyło się spotkanie w sprawie Rozwoju terenów wokół miasta. Jest to w oparciu o gminy Łęknica, Lubsko, Brody, Gubin. Chcemy, żeby dołączył do tego między innymi Trzebiel.

- w dniu 13.04.2007r. odbyło się spotkanie z Burmistrzem Bad Muskau w celu omówienia imprez z okazji 550 lecia tego miasta oraz w sprawie zaproszenia na sesję uroczystą w dniu 3 maja br.

- w dniu 18.04.2007r. w Brodach odbyła się konferencja Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”.

- w dniu 24.04.2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach odbyła się Rada Zatrudnienia, na której poruszane były sprawy pozyskania środków na staże oraz prace interwencyjne.

 

Z-ca Przew. RM p. Rygiel zapytuje, kiedy rusza budowa obwodnicy miasta Łęknicy i Bad Muskau.

Burmistrz odpowiada, że prace po stronie niemieckiej rozpoczną się w lipcu tego roku. Z naszej strony Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad czeka na decyzję środowiskową. Przewidywane jest, że prace po polskiej stronie rozpoczną się na koniec tego roku lub na początku przyszłego. Koniec prac planowany jest na rok 2009. GDDKiA toczy rozmowy z rodzinami mieszkającymi w pobliżu budowy.

Radna p. Szczechowiak zapytuje o sprawę przetargu ul. Dworcowej.

Burmistrz odpowiada, że zażalenie sąd nam odrzucił, dlatego złożyliśmy skargę na decyzję sądu. Sprawa jest w toku. Inwestycja się toczy i myślę, że zanim sprawa się zakończy to my skończymy prace.   

 

Do informacji uwag nie zgłoszono.

 

Do pkt 3, 4

_______________________

 

Zapytania i interpelacje zgłosili następujący Radni:

1)      Radny p. Junke zapytuje, co słychać w sprawie wysprzątanie działki nr 128/3 znajdującej się na ulicy Polnej. Czy właściciel został powiadomiony o tym, że ma ją wysprzątać?

2)      Radny p. Junke zapytuje, kto jest odpowiedzialny za tablice i obeliska. W naszym mieście są takie miejsca i można powiedzieć, że są one zaniedbane.

3)      Radny p. Junke zapytuje, o pieniądze przyznane na renowację placów zabaw. Kto dysponuje tymi pieniędzmi?

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na kolejno zadane pytania:

1)      Wysłaliśmy pismo do właściciela tej działki i zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Jest to ciężki temat, ponieważ kontakt z tym Panem jest trudny.

2)      W gestii Miejskiego Zakładu Komunalnego jest dbanie o tereny zielone oraz o takie miejsca. Wyślę Dyrektora, żeby obejrzał te obeliska. Proponowałbym, żeby komisje się tym zajęły, ponieważ mamy Plac 1000-lecia oraz Plac żołnierzy na ulicy Kościuszki, który można byłoby przenieś w inne miejsce.

3)      Komisja Kultury powinna się tym zająć.

Z-ca Przew. RM p. Rygiel poinformował, że pieniądze są przekazane z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego razem z Panią Lewicką obejrzymy w maju place zabaw i wtedy będziemy działać. Chcielibyśmy wymienić wszystkie elementy metalowe, żeby nie stwarzały zagrożenia dla dzieci.

 

Do pkt 5

______________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r. i projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy.

Przew. RM p. Andrzej Marszałek odczytał opinie Komisji Budżetu i Komisji Kultury (opinie stanowią załącznik do protokołu). Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.

Przew. RM p. Andrzej Marszałek odczytał:

1)  Uchwałę Nr 207/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Łęknicy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006r. (Uchwała stanowi załącznik do protokołu).

2)  Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy oraz uzasadnienie do wniosku (wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu).

3)  Uchwałę Nr 208/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Łęknicy dotyczącym absolutorium (Uchwała stanowi załącznik do protokołu).

 

Dyskusja

 

Skarbnik Gminy p. Barbara Zajączkowska poinformowała, że wszystko, co mogła opisała w sprawozdaniu. Na niewykonanie budżetu po stronie dochodów miało wpływ to, że nie otrzymaliśmy pieniędzy na inwestycje pn. „Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki”. Wpływ na wykonanie budżetu po stronie wydatków miała zmiana harmonogramu wykonywania prac na powyższym zadaniu inwestycyjnym.

Burmistrz poinformował, że wspólnie z Radą Miejską były podejmowane wszystkie decyzje w związku z tym proszę o udzielenia absolutorium.

 

Przew. RM p. Marszałek po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VII/28/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 6

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego p. Kamiński poinformował, że potrzebne byłyby prace remontowe na oczyszczalni, ale nie mogłem ich zaplanować, ponieważ nie mam na to pieniędzy. Właśnie, dlatego koszty się zmniejszyły. Wygląda to optymistycznie, ale proszę do tego podchodzić sceptycznie. Wszystko się starzeje i kiedyś będziemy musieli znaleźć pieniądze i wykonać remonty.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VII/29/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 7

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy.

 

Przew. RM p. Marszałek zapoznał zebranych z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VII/30/2007 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 8

____________________

 

Przew. RM p. Marszałek zapoznał zebranych z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym Wojewoda Lubuski informuje, że przystąpiono do sporządzania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. Wykonawcą projektu planu ochrony jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie. Można składać wnioski i uwagi dotyczące tego planu.

Burmistrz poinformował, że zespół ten już działa i był już na naszym terenie. Składa się on z sześciu osób.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy z treścią tego pisma nie trzeba powiadomić mieszkańców.

Burmistrz odpowiada, że mieszkańcy zostaną poinformowani.

 

Radny p. Junke prosi o ponowne zamontowanie garba na ulicy Polnej. Przed remontem tej drogi był tam zamontowany jeden próg, przy modernizacji tej ulicy został on zabrany i już nie wrócił na swoje miejsce. Próg ten znajduje się w Miejskim Zakładzie Komunalnym. Po drugiej stronie ulicy jest plac zabaw i jest tam duże niebezpieczeństwo. My mieszkańcy tych bloków bardzo boimy się o nasze dzieci.

 

WNIOSEK o ponowne zamontowanie progu na ulicy Polnej.

 

Z-ca Przew. RM oraz Kierownik Posterunku Policji w Łęknicy p. Rygiel informuje, że na ostatniej Komisji Kultury poruszaliśmy ten problem i prosiłem o zmobilizowanie mieszkańców, żeby nie zostawiali samochodów na ulicy. Myślę, że najpierw trzeba tam wprowadzić zakaz zatrzymywania się. Jeżeli to nie byłoby pomocne to wrócilibyśmy do tego tematu. 

Burmistrz poinformował, że byliśmy na tej ulicy i właśnie te samochody stojące na drodze zasłaniają dzieci. Są one wielką przeszkodą, ponieważ jak małe dziecko stoi pomiędzy tymi autami to wcale jego nie widać. Są już propozycje żeby też na innych ulicach zamontować progi.

Radny p. Starżyk informuje, że nawet na ulicy Żurawskiej.

Radna p. Szczechowiak informuje, że jeżeli chodzi o ulicę Polną to już w poprzedniej kadencji też były rozmowy na ten temat.

Radny p. Junke informuje, że z jednej strony samochody zasłaniają dzieci, ale z drugiej strony, jak nie będzie ich tam to cała droga będzie widoczna i kierowcy już wcale nie będą musiały zwalniać.

Radny p. Łastowski informuje, że jego zdaniem zamontowanie garba na tej ulicy jest niezbędne.

Radny p. Krawiec informuje, że jadąc tamtą drogą i nie przyspieszając to na wysokości bloków ma się prędkość około 70km/h.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że trzeba przegłosować wniosek zgłoszony przez Radnego p. Junke.

Wniosek został przegłosowany 10 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

 

Z-ca Przew. RM p. Rygiel informuje, że na drodze dojazdowej do oczyszczalni były już dwa wypadki. Prosiłby o lepsze oznakowanie. Można byłoby przedłożyć pasy i dodać znaki drogowe.

Radny p. Łastowski informuje, że na ulicy Hutniczej brakuje przejścia dla pieszych. Ludzie idący do kościoła albo na bazar przechodzą jak chcą.

 

WNIOSEK o wymalowanie przejścia dla pieszych na ulicy Hutniczej.

 

Radna p. Szczechowiak informuje, że chciałaby zaprosić wszystkich chętnych 15 maja na wyjście w teren do byłego budynku Straży Granicznej.

 

Z-ca Przew. RM p. Rygiel informuje, że chciałby zrobić taką komisję środowiskową, na którą zaprosilibyśmy kogoś z Drogówki oraz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i zrobić wizję lokalną. Przedstawimy swoje racje, bo my tu mieszkamy i lepiej wiemy, jak wygląda sprawa z pasem dojazdowym do granicy. Proponowałbym postarać się, żeby przekształcić ten pas albo na parking albo na chodnik. W tych czasach rzadko jest kolejka do granicy.

Radna p. Szczechowiak informuje, że można byłoby to zrobić w dniu 15 maja.

 

Przew. RM p. Marszałek informuje, że nie doszło do skutku szkolenie z Radą Gminy Trzebiel. Będziemy przygotowywać inne wspólne szkolenie. W dniu dzisiejszym dostali Państwo zaproszenie na sesję uroczystą, która odbędzie się 3 maja. Informuję, że godzinę przed sesją będzie msza święta w intencji ojczyzny i serdecznie na nią zapraszam. Na tą uroczystą sesję zaprosiliśmy wielu gości. Pan Koźma oraz Pan Kupetz poprowadzą prelekcję na temat „Łuk Mużakowa – idea utworzenia międzynarodowego Geoparku”.

 

Do pkt 9

____________________

 

Radni jednogłośnie przy 14 głosach „za” przyjęli protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji.

 

Do pkt 10

__________________

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM p.Marszałek o godz.11.05 zamknął obrady VII sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, dziękując radnym oraz osobom zaproszonym za udział w sesji, stwierdzając, że „Obrady VII sesji uważam za zamknięte”.

 

 

 

Protokolant                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

Joanna Skowron                                               Andrzej Marszałek

Informacje o artykule

Autor: Joanna Skowron
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 22.06.2007 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2007 10:40
Liczba wyświetleń: 439

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Protokół Nr VII/2007 22.06.2007 10:38 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI