2007-06-28 14:01:04

Protokół Nr IX/2007


Protokół Nr VIII/2007

 

z przebiegu obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, odbytej w dniu 13 czerwca 2007r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 

Otwarcia sesji o godz. 9.00 dokonał Przew. Rady Miejskiej p. Andrzej Marszałek, który stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego obrady sesji i podejmowane uchwały są prawomocne.

 

Radni nieobecni:

  1. Bogusław Junke

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że na stole prezydialnym wyłożony jest do wglądu protokół z przebiegu obrad ostatniej sesji Rady. Można zapoznać się z jego treścią i zgłosić ewentualne uwagi.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Informacja o działalności Burmistrza.

3.      Zapytania i interpelacje radnych.   

4.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

5.      Uchwalenie zmian w budżecie.

6.      Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2006 rok.

7.      Ustalenie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Łęknicy.

8.      Zmiana Uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007 rok.

9.      Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

10.  Ustalenie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

11.  Nadanie Statutu Urzędowi Miejskiemu w Łęknicy.

12.  Wnioski i informacje.

13.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

14.  Zamknięcie obrad sesji.    

 

Do porządku obrad zgłoszono uwagi.

 

Radny p. Jeziorski zgłosił wniosek Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa o wykreślenie punktu 10 z porządku obrad. Poinformował, że Komisja jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów tylko nie w takiej formie.

Radny p. Szczechowiak poinformowała, że nie zgadza się z tym wnioskiem. Radca Prawny sprawdził i podpisał tę uchwałę. Dwie kadencje temu taką uchwałę układała Pani Starżyk i było dobrze. Poprzedniej kadencji nikomu to nie przeszkadzało. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego nie chciała wprowadzać dużych zmian oprócz wieku. Radca Prawny nie zgodził się z ograniczeniem wiekowym, więc to zmieniliśmy. Jeżeli dzisiaj nie przegłosujemy tej uchwały to nie zdążymy z terminami. Trzeba się liczyć z tym, że jak ktoś uczy się gdzieś dalej to specjalnie nie będzie jechał po zaświadczenie. Proszę Radę, żeby pozytywnie ustosunkowała się do tej uchwały i nie wycofywała tego punktu z porządku obrad.

Radny p. Łastowski poinformował, że zamysłem Komisji Budżetu było to, żeby przyznać pieniądze na ten cel tylko chcieliśmy opracować nowy regulamin.

Radny p. Końcowik poinformował, że prawo nie jest idealne. Myślę, że jak teraz nie przyjmiemy tej uchwały to w tym roku już jej nie uchwalimy.

Radny p. Łastowski poinformował, że ściągnął z Internetu przykładowe dwa regulaminy dotyczące przyznawania stypendiów i są one bardziej dokładne. Regulaminy te przewidują stypendium dla wszystkich uczniów tj. szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej i studentów.

Radna p. Marcela poinformowała, że o szkole podstawowej i gimnazjum nie było mowy. Gdyby tak to trzeba byłoby podwyższyć średnią.

Radna p. Szczechowiak poinformowała, że jeżeli chcielibyśmy wprowadzić stypendium również dla szkoły podstawowej i gimnazjum to nie starczyłoby nam tylko tyle pieniędzy o ile wnioskowaliśmy. Na dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych i studentów są większe wydatki niż na dzieci uczące się na miejscu. Poza tym trzeba byłoby podnieść średnią. W kompetencjach Komisji Kultury… jest tworzenie regulaminu ds. stypendiów.

Burmistrz p. Bieniasz poinformował, że uchwała ta jest w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i jest ona uznaniowa a nie socjalna. Jeżeli mamy dawać pieniądze na dojazdy do szkoły czy zakwaterowanie to nie można tego zrobić na podstawie tej uchwały. Przypominam, że cała Rada podejmuje decyzję. Komisja Budżetu … chce żeby było takie stypendium tylko nie tak, że przyjdzie ciocia lub mama i w kasie Urzędu Miejskiego odbierze pieniądze a uczeń wcale ich nie zobaczy. Po prostu chce nagradzać najlepszych, podać do gazety nagrodzonych. Nie należy odbierać osobistych aluzji.

Radna p. Szczechowiak: proszę, żeby Radca Prawny wypowiedział się na temat tej uchwały.

Radca Prawny poinformował, że pod względem prawnym jest ona dobra.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że taki wniosek musi poddać pod głosowanie i zostaje on przegłosowany bezwzględną większością głosów, czyli w naszym przypadku 8 głosami „za”.

Wniosek został odrzucony przy 7 głosach „za”, 5 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

 

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Porządek obrad został przyjęty przy 9 głosach „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

 

Do pkt 2

__________________________

 

W materiałach na sesję Radni otrzymali informację o działalności Burmistrza. Burmistrz Miasta uzupełnił informację o swojej działalności. Poinformował, że:

- w dniu 09.06.2007r. w Parku gościliśmy młodzież z OMTTK .

- w dniu 12.06.2007r. w Jeziorach Wysokich odbyła się sesja na temat „odpadów”. Urząd Marszałkowski zaczyna nas nękać, na pewno wzrosną opłaty za składowanie odpadów.

 

Burmistrz poinformował, że do końca roku trzeba wymienić wszystkie dowody książeczkowe. W naszym mieście zostało ponad 480 osób, którzy nie dopełnili tego obowiązku. Informujemy, że po nowym roku na stary dowód nic nie będzie można załatwić.

Radny p. Krawiec zapytuje, czego dotyczyło spotkanie z Prezesem PKS Żary?

Burmistrz p. Bieniasz odpowiedział, że Prezes był z prośbą, żebyśmy wydali mu ksero dokumentów, które kiedyś do nas przysłali. Nadal podtrzymuje swoje racje dotyczące ceny biletów.

 

Do informacji uwag nie zgłoszono.

 

Do pkt 3, 4

_______________________

 

Zapytania i interpelacje zgłosili następujący Radni:

1)      Radny p. Jeziorski zapytuje, czy możliwe jest wykonanie jakiegoś chodnika lub nawierzchni od posiadłości Państwa Hanusek i Państwa Zys, ponieważ do przejścia dla pieszych jest kawałek drogi i trzeba iść po nierównej nawierzchni? Zauważmy, że mieszkają tam dzieci, które chodzą do szkoły oraz osoby starsze.

2)      Radny p. Jeziorski zapytuje, jak wygląda pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej przez nasze jednostki?

3)      Radny p. Jeziorski zapytuje, czy Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego podjął jakieś działania przeciwko Państwu Gilewicz? Zapytuje, jak wygląda postępowanie egzekucyjne przeciw lokatorom mieszkań komunalnych i socjalnych?

4)      Radny p. Łastowski zapytuje, czy można byłoby wykosić trawę na zewnątrz targowiska od strony Nysy i mostu kolejowego, ponieważ jest ona bardzo wysoka?

5)      Radny p. Krawiec zapytuje, kto odpowiada za teren przy Ośrodku Zdrowia? Teren ten jest bardzo zaniedbany.

6)      Radny p. Iwuć zapytuje, czy towar może być sprzedawany na chodnikach? Jeżeli nie to proszę upomnieć Kierownika Targowiska, żeby się tym zajął.

7)      Radna p. Szczechowiak zapytuje, jak wygląda sprawa z odwołaniem do sądu? Zapytuje, kiedy firma Hydrobiel zamierza zakończyć robotę drogi?

8)      Radna p. Szczechowiak zapytuje, czy na całej ul. Leśnej będą wymienione rury?

9)      Radny p. Końcowik zapytuje, czy mieszkańcy mogą być powiadamiani o zakręcaniu wody? Jeśli tak, to proszę to robic.

10)  Radny p. Łastowski zapytuje, czy po Hucie wszystkie działki zostały już sprzedane? Zapytuje, czy właściciel działki może wycinać drzewa bez żadnej zgody? Informuje, że właśnie zostały tam wycięte kasztany.

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na kolejno zadane pytania:

1)      Trzeba byłoby zobaczyć czy jest możliwość zrobienia tam chodnika, ponieważ tamten teren jest pochyły. Można zrobić przejście dla pieszych bliżej tej posiadłości.

2)      Ciężko mi jest powiedzieć. Wiem, że Przedszkole pozyskuje bardzo dużo środków. Poproszę, żeby Dyrektorzy przygotowali informację na następną sesję o wielkości uzyskanych środków w 2006 i 2007 roku.

3)      Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego: zwróciłem się z pismem do tych Państwa, ale nie uzyskałem odpowiedzi. Zapowiadam, że będzie to trudna sprawa. Zwrócę się do Policji o pomoc. Jest to lokal socjalny i możliwość unikania nas jest duża. Co do procedury, to jest ona taka sama, tylko, że jak sama nazwa wskazuje są to lokale socjalne i mieszkają tam ludzie biedni, poza tym stamtąd nie mamy ich już gdzie przenieś. Są osoby, które dalej prawie wcale nie płacą. Tamci mieszkańcy nie mają żadnych oficjalnych dochodów i nie można im nic udowodnić. Od komornika przychodzi najczęściej odpowiedź, że nie ma, z czego ściągnąć zaległości. Są również osoby, które zalegają 3 – 4 miesiące, po wysłaniu im zawiadomienia przychodzą i proszą o rozłożenie na raty, które później płacą.

4)      Dyrektor MZK zajmie się tym.

5)      Pani Doktor płaci niską dzierżawę i w umowie ma zapisane, że ma dbać o teren wokół Ośrodka Zdrowia.

6)      Na chodnikach nie można nic sprzedawać. Za to musi karać Policja. Właśnie dzisiaj jesteśmy umówieni z Kierownikiem Posterunku Policji, więc zobaczymy, co się tam dzieje.

7)      W sprawie sądowej nic nie wiadomo. Firma Hydrobiel zamierza zakończyć pracę w lipcu. Poprosimy zainteresowanych, żeby wypowiedzieli się, zgłosili swoje uwagi dotyczące modernizacji drogi.

8)      Nowe rury będą tylko do połowy ul. Leśnej.

9)      Dobrze Dyrektor MZK zajmie się tym.

10)  Jest to inwestor prywatny i dostał od nas pozwolenie na wycięcie tych drzew. Pan ten udostępni nam część terenu na poszerzenie drogi ul. Kościuszki.

 

Do pkt 5

______________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VIII/31/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Radny p. Jeziorski zapytuje, od kiedy miałaby się zacząć kontrola w Miejskim Zakładzie Komunalnym?

Burmistrz p. Bieniasz odpowiada, że od 1 lipca br. Później chcielibyśmy, żeby wszystkie jednostki po kolei zostały poddane tej kontroli. Informuje, że Urząd Miejski jest kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Najwyższą Izbę Kontroli. 

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VIII/32/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Radna p. Szczechowiak informuje, że Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale mam pytanie. Zapytuje, czy ta kwota jest już cała? Czy jest ona kompletnie wyliczona, żeby nic nie zabrakło i nie trzeba było dokładać?

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego p. Kamiński odpowiada, że jak pieniądze zostaną przyznane to zostanie ogłoszony przetarg i dopiero wtedy zostanie ustalona kwota. W tej chwili jest to kwota sondażowa. Dopiero po przegłosowaniu uchwały będę mógł rozpocząć negocjacje.

Radna p. Szczechowiak: obawiam się, że dzisiaj to jest tanie a za np. 3 lata okaże się, że będzie droższe. Pamiętajmy o tym, że wymieniając kotłownię na ul. Wojska Polskiego musimy pójść dalej i wymienić wszędzie tam gdzie jest kotłownia olejowa.

Dyrektor MZK p. Kamiński: znam sytuację mieszkańców i mogę powiedzieć, że nie są to osoby zamożne. Ludzie coraz bardziej zaczynają odczuwać wzrastające opłaty. Bardzo rosną koszty stałe, ponieważ ludzie coraz mniej korzystają z wody właśnie, dlatego, że jest ona bardzo droga.

Radna p. Zajączkowska: przypomnijmy sobie ostatnie spotkanie z mieszkańcami ul. Polnej. Przypominam, że im też trzeba byłoby pomóc.

Burmistrz p. Bieniasz poinformował, że najpierw zobaczymy jak to się sprawdzi na ul. Wojska Polskiego. Trzeba byłoby zrobić zebranie z mieszkańcami i porozmawiać o tym.

Radna p. Zajączkowska poinformowała, że chciała przypomnieć, jakie kolosalne rozliczenie przyszło za tamten okres grzewczy.

Radny p. Łastowski zapytuje Radną p. Szczechowiak, co zrobimy, jak cena oleju wzrośnie do 4 złotych?

Radna p. Szczechowiak zapytuje, co zrobimy, jak to też wzrośnie?

Radny p. Łastowski odpowiada, że kotłownie te mają bardzo dobre certyfikaty i spełniają normy wyższe niż są wymagane nawet w Unii Europejskiej, dlatego ja się tego nie obawiam.

Radny p. Starżyk poinformował, że węgiel nigdy nie będzie droższy niż olej.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, czy jest gwarancja, że jak ludzie będą mieli niższe opłaty to będą je płacić? Mam obawy, że wyrzucamy nowe kotły olejowe.

Radny p. Łastowski odpowiada, że kotły te są 10-cio letnie, więc już nie takie nowe.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że musimy pamiętać, że jak mówimy A to będziemy musieli powiedzieć B. Nie wierzę, że jak będzie popyt na ekogroszek to jego cena nie wzrośnie.

Burmistrz p. Bieniasz poinformował, że nad węglem państwo ma kontrolę a nad olejem nie.

Radny p. Jeziorski poinformował, że Dyrektor OKSiR też wymienia piec na ten rodzaj.

Dyrektor OKSiR p. Beger poinformował, że kotłownia ta jest przerabiana w ten sposób, że zostają na olej i dorabiamy jeszcze na ekogroszek.

Radny p. Jeziorski poinformował, że jest to dobry pomysł i tak można zrobić wszędzie.

Burmistrz p. Bieniasz poinformował, że nie można tak zrobić wszędzie, ponieważ nie wszędzie jest tyle miejsca.

Przew. RM p. Marszałek zapytuje, dlaczego to wyszło tak szybko?

Dyrektor MZK p. Kamiński odpowiada, że wyszło to z prognoz. Zaczęto mówić o wzroście akcyzy i nie wyobrażałem sobie nowego okresu grzewczego.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VIII/33/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Uchwała została przegłosowana przy 13 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym”, 0 głosów „przeciw” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 6

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2006 rok.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że jest mały błąd. Jest napisane za drugie półrocze a powinno być za 2006 rok.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2006 rok.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VIII/34/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2006 rok.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Do pkt 7

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Łęknicy.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Łęknicy.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VIII/35/2007 w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Łęknicy.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 8

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007 rok.

Radna p. Jeziorski zapytuje, czy wykaz, który wisi w gablotce to osoby, które otrzymały tą pomoc?

Burmistrz p. Bieniasz odpowiedział, że tak.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007 rok.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VIII/36/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007 rok.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 9

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że kryteria te były ujęte w podejmowanym przez nas regulaminie wynagradzania, ale zostały cofnięte, ponieważ muszą być podjęte odrębną uchwałą.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VIII/37/2007 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 14 głosach „za” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 10

____________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisja Kultury i Komisja Rewizyjna RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Komisja Budżetu zaopiniowała negatywnie jednogłośnie.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VIII/38/2007 w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Uchwała została przegłosowana przy 7 głosach „za”, 5 głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących” i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 11

__________________

 

Radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Łęknicy.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że Komisje RM pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Łęknicy.

 

Przew. RM p. Marszałek odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr VIII/39/2007 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Łęknicy.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie przy 14 głosach i stanowi załącznik do protokołu.

 

Do pkt 12

__________________

 

Radny oraz Prezes Karate Kontra p. Końcowik: chciałbym podziękować osobom, którzy zechcieli oddać 1% podatku na moje stowarzyszenie.

Radny p. Jeziorski poinformował, że trzeba byłoby pomóc osobom starszym w wymianie dowodów osobistych. Najgorzej to jest zabrać taką osobę do Żar, żeby zrobić zdjęcia.

Burmistrz p. Bieniasz poinformował, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie zgłaszał takiej potrzeby.

Radna oraz Pracownik Socjalny p. Marcela poinformowała, że właśnie dzisiaj rozmawiała z Kierowniczką na ten temat. Uważamy, że taka pomoc będzie potrzebna.

Burmistrz p. Bieniasz poprosił, żeby obecni dowiedzieli się, czy jest taka potrzeba. Jeżeli tak to poprosimy jakiegoś fotografa, żeby do nas przyjechał.

Radny p. Krawiec zgłosił wniosek o doświetlenie ulic H. Rawickiej i Wolności.

Burmistrz p. Bieniasz poinformował, że łączy się to z finansami. Koszt jednego dołączenia lampy wynosi około 3 tys. zł.

Radny p. Krawiec: Pan Fudali poinformował mnie, ze jest to koszt około 1 tys. zł.

Przew. RM p. Marszałek zaproponował, żeby do końca czerwca Radni przeszli się po ulicach w swoim okręgu i zapisali, w których miejscach brakuje oświetlenia.

Burmistrz p. Bieniasz poinformował, że to i tak nic nie da.

Radna p. Zajączkowska poprosiła Dyrektora MZK, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, że na placu zabaw jest bardzo wysoka trawa.

Radna p. Szczechowiak poinformowała o chęci zorganizowania spotkania w sprawie pasa dojazdowego do granicy.

Burmistrz p. Bieniasz poinformował, że jest to ciężka sprawa. W tej chwili są dwa obozy i dwie propozycje. Po pierwsze właściciele parkingów skarżą się, że Policja nie kara tych kierowców i pozwala im tam stać. Po drugie sprzedawcy z tzw. zieleniaka chcą żeby Niemcy, którzy robią zakupy mogli się tam zatrzymywać. W chwili obecnej jest to parking z zakazem zatrzymywania się.

Z-ca Przew. RM oraz Kierownik Posterunku Policji p. Rygiel poinformował, że jeżeli ktoś łamie przepisy to należy go ukarać. Policjant, który jest na miejscu sam określa, czy ma wystawić mandat, czy tylko pouczyć. Ja nie mogę narzucić swoim pracownikom, co mają robić. Tak samo jest ze Strażą Graniczną.

Radny p. Starżyk: sprawa targowiska jest tematem posiedzeń już drugą kadencję. Uważam, że powinniśmy być bardzo ostrożni, ponieważ największe rozeznanie w tej sprawie mają ludzie tam pracujący. Uważam, że uchwała dotycząca stypendiów zawiera pewne niedociągnięcia, które Komisja Budżetu zgłaszała a Komisja Kultury i tak ich nie poprawiła. Największym błędem jest użycie słowa „rezerwa budżetowa” zamiast „nadwyżka budżetowa” w uzasadnieniu.

Burmistrz p. Bieniasz poinformował, że zostanie to poprawione.

Radna p. Szczechowiak zapytuje Kierownika Posterunku Policji, czy w naszym mieście jest bezpiecznie, ponieważ zaczyna w to wątpić? Ostatnio w niedzielę rano na parkingu naprzeciw Ośrodka Zdrowia leżała młoda osoba. Wezwaliśmy policję, ale nawet po dwudziestu minutach nie przyjechała.

Kierownik Posterunku Policji oraz Z-ca Przew. RM p. Rygiel odpowiada, że niestety wprowadzone sądy 24 godzinne mają swoje wady. Policjanci, którzy zatrzymają nietrzeźwego kierowcę to spędzają z nim około 8 godzin w Żarach. Wszystkie formalności trwają tak długo. Mimo wszystko uważam, że nasze miasto jest bezpieczne.

 

Wnioski Komisji RM

1) Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego wnioskuje o przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Przew. RM p. Marszałek poinformował, że wniosek ten jest już nieaktualny, ponieważ uchwała ta została dzisiaj przegłosowana.

 

2) Komisja Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa wnioskuje do Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego o podjęcie niezbędnych działań w przygotowaniu do odwiertu studni głębinowej.

Informacje o artykule

Autor: Joanna Skowron
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 28.06.2007 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2007 14:01
Liczba wyświetleń: 500

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI