1970-01-01 01:00:00

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2007 ROK


UCHWAŁA NR IV/14/2007 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 10 stycznia 2007r

UCHWAŁA NR IV/14/2007

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY

z dnia 10 stycznia 2007r.

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2007 ROK

GMINY ŁĘKNICA

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.165, art. 173, art.184, art. 188 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

 Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 13.101.970 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.133.970 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki na zadania  inwestycyjne  

zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.106.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4

 

§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.032.000 zł, który zostanie

 pokryty przychodami pochodzącymi z:

 

1) zaciąganych pożyczek na refinansowanie w kwocie 750.000 zł

 2) zaciąganych kredytów w kwocie 1.100.000 zł

 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.182.000 zł

 

 2. Przychody budżetu w wysokości 5.448.000 zł,

 rozchody w wysokości 2.416.000 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

 

 

 

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.197 zł

 

 

§ 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

 zgodnie z załącznikiem nr 6

 

 

§ 6 1.Ustala się dochody w kwocie 132.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na

 sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.000 zł na

 realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

 rozwiązywania problemów alkoholowych,

 

 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w  

 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 7 1. Plan przychodów i wydatków dla:

1) zakładów budżetowych:

 przychody 2.092.000 zł,

 wydatki - 2.092.000 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 8

 

 2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek 

budżetowych:

dochody - 119.000 zł

wydatki - 119.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8

 

§ 8 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w 

 Łęknicy w kwocie 940.000 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 9

2.Dotacje podmiotowe dla

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 570.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

3.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 

należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -

3.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11

 

 

 

 

§ 9 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1) przychody - 15.700 zł

 2) wydatki - 30.500 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 12

 

 

§ 10 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

 kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł

 

 

§ 11 Upoważnia się Burmistrza do:

 

 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 

 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł

 

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4

 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

 zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008

 roku na łączną kwotę 500.000 zł

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

 

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

 

 

 

 

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  01 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Andrzej Marszałek


 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Barbara Zajączkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 01.01.1970 01:00
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2008 11:46
Liczba wyświetleń: 320

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zał 1.shs Dochody budżetu na 2007 rok 2007-04-04 08:47:53 Zieliński
załącznik zał 2.shs Wydatki budżetu na 2007 rok 2007-04-04 08:50:15 Zieliński
załącznik zał 3.shs Zadania inwestycyjne w 2007 roku 2007-04-04 08:51:00 Zieliński
załącznik zał 4.shs Wydatki na programy i projekty 2007-04-04 08:51:40 Zieliński
załącznik zał 5.shs Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku 2007-04-04 08:52:10 Zieliński
załącznik zał 6.shs Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2007-04-04 08:52:56 Zieliński
załącznik zał 7.shs Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 2007-04-04 08:53:50 Zieliński
załącznik zał 8.shs Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 2007-04-04 08:54:29 Zieliński
załącznik zał 9.shs Dotacje przedmiotowe w 2007 roku 2007-04-04 08:54:56 Zieliński
załącznik zał 10.shs Dotacje przedmiotowe w 2007 roku 2007-04-04 08:55:22 Zieliński
załącznik zał 11.shs Dotacje celowe na zadania własne gminy 2007-04-04 08:55:48 Zieliński
załącznik zał 12.shs Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2007-04-04 08:56:23 Zieliński

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 wersja archiwalna 04.04.2007 08:44 Dawid Śliwiński
2 wersja archiwalna 10.06.2005 14:01 Zieliński
3 wersja archiwalna 10.06.2005 13:57 Zieliński
4 wersja archiwalna 10.06.2005 13:33 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI