Artykuł archiwalny

1970-01-01 01:00:00

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY


STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY

Burmistrz

Imie i NazwiskoJan Bieniasz
Kontakt

/POK. 102 / , TEL. 068 362 47 23

068 375 30 25

e-mail: sekretariat@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Burmistrz kieruje Urzędem i reprezentuje Gminę na zewnątrz.

Sprawuje nadzór nad realizacją budżetu . Wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, jest szefem obrony cywilnej w Gminie oraz organizuje akcje ratownicze w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof. Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Burmistrza przez przepisy prawa .

Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00 oraz 15:00 - 16:00

Sekretarz Gminy

Imie i NazwiskoEmilia Filik
Kontakt

/POK. 207 / , TEL. 068 362 47 07

e-mail: e.filik@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Do zadań w szczególności należy :

- nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie , zapewnienie sprawnego

funkcjonowania Urzędu ,

- planowanie i rozliczanie kosztów utrzymania Urzędu ,

- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy ,

- wykonywanie innych zadań z upoważnienia Burmistrza .

Skarbnik Gminy

Imie i NazwiskoBarbara Zajączkowska
Kontakt

/POK. 205 A / , TEL. 068 362 47 16

e-mail: b.zajaczkowska@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Do zadań w szczególności należy :

- wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu ,

- nadzór nad wykonaniem budżetu ,

- składanie kontrasygnaty na dokumentach zawierających zobowiązania pieniężne Gminy ,

- nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości ,

- opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu .

Referat Finansowy

Imie i NazwiskoJózefa Przybyłek - Inspektor
Kontakt

/POK. 205 / , TEL. 068 362 47 14

Zakres czynnosci

sprawy księgowości budżetowej i pozabudżetowej .

Imie i NazwiskoAlina Rosa - Inspektor
Kontakt

/POK. 205 / , TEL. 068 362 47 15

e-mail: a.rosa@umleknica.pl

Zakres czynnosci

sprawy płac , składek ZUS , podatku dochodowego i VAT .

Imie i NazwiskoMarzena Brzezińska - Inspektor
Kontakt

/POK. 205 / , TEL. 068 362 47 13

e-mail: m.brzezinska@umleknica.pl

Zakres czynnosci

sprawy podatków i opłat lokalnych , udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom .

Imie i NazwiskoMaria Zielińska - Specjalista
Kontakt

/POK. 14 / , TEL. 068 362 47 06

e-mail: b.zielinska@umleknica.pl

Zakres czynnosci

prowadzi kasę Urzędu Miejskiego .

Referat ds. Targowiska i Parkingów

Imie i NazwiskoAndrzej Walter - Kierownik
Maria Włodarczyk - Inspektor
Jolanta Sochacka - Samodzielny Referent
Kontakt

/POK. 13 / , TEL. 068 362 47 10 , 068 362 47 11 ,

068 362 47 12

e-mail: j.wlodarczyk@umleknica.pl

e-mail: j.sochacka@umleknca.pl

Zakres czynnosci

Referat prowadzi wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem targowiska i parkingów . W tym m.in. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku , prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych , dzierżawa gruntów na targowisku i parkingach , opłata targowa i windykacja należności .

Urząd Stanu Cywilnego

Imie i NazwiskoJanina Ledzianowska
Kontakt

/POK. 106 / , TEL. 068 362 47 19

e-mail: j.ledzianowska@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy :

- rejestracji stanu cywilnego / urodzin , małżeństw , zgonów i innych zdarzeń mających

- wpływ na stan cywilny osoby / ,

- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń

- zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ,

- zadań wynikających z Konkordatu ,

- wskazywanie kandydatów na opiekuna prawnego ,

- prowadzenie ewidencji ludności z wyłączeniem cudzoziemców ,

- wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość ,

- rejestr przedpoborowych i poboru ,

- prowadzenie stałego rejestru wyborców ,

- sporządzanie spisów uprawnionych do głosowania ,

- wydawanie zezwoleń na organizacje zbiórki publicznej na terenie gminy .

Stanowisko ds. Ogólnoorganizacyjnych

Imie i NazwiskoBarbara Smuźniak - Inspektor
Kontakt

/POK. 102 / , TEL. 068 362 47 00

e-mail: b.smuzniak@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy :

- obsługa Sekretariatu Burmistrza ,

- prowadzenie ewidencji korespondencji ,

- załatwianie skarg i wniosków ,

- prowadzenie spraw osobowych , socjalnych i szkoleniowych pracowników ,

- archiwum zakładowe ,

- współdziałanie Gminy z organami administracji państwowej , jednostkami samorządu terytorialnego i innych instytucji .

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Współpracy Zagranicznej

Imie i NazwiskoWiesław Zieliński - Z-ca. Kierownika USC
Kontakt

/POK. 202 / , TEL. 068 362 47 17

e-mail: w.zielinski@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy :

- obrony cywilnej i świadczeń na rzecz obrony ,

- realizacji zadań wynikających z zagrożeń nadzwyczajnych ,

- ochrony przeciwpożarowej miasta ,

- obsługa kontaktów zagranicznych oraz kontaktów w ramach euroregionów ,

- kancelaria tajna ,

- zezwolenia na imprezy masowe .

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Imie i NazwiskoEwa Jaślanek - Inspektor
Kontakt

/POK. 206 / , TEL. 068 362 47 09

e-mail: e.jaslanek@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy :

- gospodarowania nieruchomościami gminnymi (zbywanie , oddawanie w użytkowanie wieczyste , użytkowanie , dzierżawę , najem ,użyczenie , zarząd ) ,

- organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie,

- wywłaszczenia gruntów,

- ściąganie należności wynikających z gospodarki nieruchomościami,

- ochrony gruntów rolnych i leśnych,

- podziałów nieruchomości,

- rolnictwa, łowiectwa, gospodarki leśnej, zadrzewień oraz ochrony zwierząt,

- nadawanie numeracji nieruchomościom oraz nazewnictwa ulic, placów, osiedli

Stanowisko ds. Infrastruktury Technicznej

Imie i NazwiskoWiesław Fudali - Inspektor
Kontakt/POK. 206 / , TEL. 068 362 47 08
Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

- planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów i wyrysów z planu,

- ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

- ochrony zabytków,

- prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,

- ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska,

- ewidencji dróg gminnych,

- organizacji ruchu drogowego w mieście i komunikacji,

- zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

- zaopatrzenie miasta w energie elektryczną, ciepło, wodę, gaz,

Stanowisko ds. Społecznych, Rozwoju Lokalnego, Ochrony Informacji Niejawnych

Imie i Nazwisko
Danuta Pietrzak
- Inspektor
Kontakt

/POK. 101 / , TEL. 068 362 47 02

e-mail: d.pietrzak@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

- ewidencji działalności gospodarczej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla przedsiębiorstw,

- wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- wydawanie zezwoleń na usługi przewozowe taksówkami osobowymi,

- tworzenia, funkcjonowania i likwidacji szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

- awansu zawodowego nauczycieli, powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej,

- tworzenia, łączenia, przekształceń bibliotek, placówek kultury, sportu, rekreacji,

- współdziałanie, koordynacja i nadzór nad działalnością placówek oświatowych, kultury, sportu,

- nadzór nad ochroną zdrowia ludności,

- sprawy związane z ustawą o cudzoziemcach w tym również meldowanie cudzoziemców,

- zadań z ustawy o repatriacji,

Stanowisko ds. Obsługi Rady i jej Organów

Imie i NazwiskoJolanta Cielińska - Inspektor
Kontakt

/POK. 101 A / , TEL. 068 362 47 03

e-mail: j.cielinska@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

- obsługi administracyjnej i techniczno - kancelaryjnej Rady Miejskiej, komisji stałych i niestałych Rady,

- prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich zainteresowanym,

- przekazywanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza do realizacji oraz do badania legalności i publikacji,

- wyborów do organów przedstawicielskich (wybory Prezydenta, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),

- wyborów ławników,

- organizacji referendów,

- koordynowanie i prowadzenie spraw z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych krajowych.

Stanowisko ds. Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych

Imie i NazwiskoMarcin Perczyński - Inspektor
Kontakt

/POK. 203 / , TEL. 068 362 47 18

e-mail: m.perczynski@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

- planowania zadań inwestycyjno - remontowych na terenie gminy,

- przygotowania dokumentacyjnego zadań inwestycyjno - remontowych,

- prowadzenie zamówień publicznych na zakupy towarów i usług wraz z przygotowaniem umów,

- prowadzenie inwestycji i remontów na etapie wykonastwa wraz z rozliczeniem finansowym,

- pozyskiwanie środków na inwestycje i remonty z dostępnych funduszy pomocowych.


Stanowisko ds. integracji społecznej.

Imie i NazwiskoAnna Sztrajbel - Samodzielny Referent
Kontakt

/POK. 104 / , TEL. 068 362 47 04

e-mail: a.sztrajbel@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

- prowadzenie Klubu Pracy i obsługi osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- organizowanie i nadzór nad wykonywaniem prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych,

- koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- koordynowanie zadań z zakresu profilaktyki i patologii społecznej,

- obsługa komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Stanowisko ds. Promocji i Informatyki

Imie i NazwiskoAnna Sztrajbel - Samodzielny Referent
Kontakt

/POK. 101B / , TEL. 068 362 47 03

e-mail: d.sliwinski@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

- gromadzenie infomacji o Gminie i przygotowanie materiałów promujących Gminę;

- prowadzenie i aktualizacja strony internetowej o Gminie;

- prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;

- gromadzenie informacji prasowych o Gminie;

- przygotowywanie i wydawanie Informatora Miejskiego;

- prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu.Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 01.01.1970 01:00
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2008 11:27
Liczba wyświetleń: 219

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 01.02.2008 11:20 Dawid Śliwiński
2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 01.02.2008 10:52 Dawid Śliwiński
3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 01.02.2008 09:18 Dawid Śliwiński
4 wersja archiwalna 03.07.2007 10:59 Dawid Śliwiński
5 wersja archiwalna 21.12.2006 13:58 Zieliński
6 wersja archiwalna 07.06.2006 12:17 Zieliński
7 wersja archiwalna 07.06.2006 12:09 Zieliński
8 wersja archiwalna 07.06.2006 10:27 Zieliński
9 wersja archiwalna 05.08.2005 13:11 Zieliński
10 wersja archiwalna 10.06.2005 14:20 Zieliński
11 wersja archiwalna 10.06.2005 13:16 Zieliński
12 wersja archiwalna 10.06.2005 12:53 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI