2008-08-13 09:27:46

STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNE)


na rok szkolny 2008/2009

INFORMACJA

DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO (SOCJALNEGO)
na rok szkolny 2008/2009
 
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pok. 101 I piętro w terminie od 1 września do 15 września 2008r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły,

 2. pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły,

 3. dyrektora szkoły.


Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu do Urzędu,

 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), tj.:


 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,

 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach,

 • zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów  lub decyzja z OPS - zaliczka alimentacyjna,

 • odcinek renty/emerytury,

 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.


Informacje o artykule

Autor: Joanna Skowron
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 13.08.2008 09:27
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2008 09:35
Liczba wyświetleń: 150777

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNE) 13.08.2008 09:35 Dawid Śliwiński
2 STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNEGO) 13.08.2008 09:31 Dawid Śliwiński
3 STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNEGO) 13.08.2008 09:27 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI