Artykuł archiwalny

1970-01-01 01:00:00


Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

68-208 Łęknica
ul. Żurawska 1                              

Kierownik

Urszula Cielińska

Kontakt

tel. 375-30-94

Informacje

Przedmiot i zakres działania Ośrodka

 

Działania Ośrodka mają na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działania powinny w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

 

1.    tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2.    analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3.    udzielanie świadczeń pieniężnych i rzeczowych oraz zapewnienie usług opiekuńczych;

4.    pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

5.    praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobą i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

 

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:

 

1.       ustawowo zlecone lub powierzone przez wojewodę;

2.       własne gminy

 

  

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminy należą:

 

1.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;

2.      przyznawanie pomocy rzeczowej

3.      inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy;

 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy należy:

 

1.      udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym;

2.      świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;

3.      udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
4.udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

5.      praca socjalna

6.     sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

 

Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej:

 

1.       przyznanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych, okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych;

3.      opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione;

4.       opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione;

5.       przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

6.       przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego

7.       świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

8.       zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;

 

       Ośrodek realizuje swoje zadania współdziałając z Wydziałem Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z Radą Gminy, Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, placówkami służby zdrowia i oświatowo- wychowawczymi oraz osobami fizycznymi.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 01.01.1970 01:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 352

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI