2008-11-04 10:37:54

Burmistrz Łęknicy zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „GRUPA ŁUŻYCKA”


Spotkanie odbędzie się 6 listopada o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w
Łęknicy.

·         W spotkaniu uczestniczyć będzie Prezes Stowarzyszenia - Helena Miklaszewska oraz autor Lokalnej Strategii Rozwoju - Stefan Ciężkowski.

·         W czasie spotkania omówiony zostanie projekt Lokalnej Strategii Rozwoju.

·         Zebrane zostaną również uwagi i wnioski od mieszkańców dotyczące Strategii.

Informacje uzupełniające:

·         Gmina Łęknica, jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka" z udziałem gmin Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Trzebiel i Tuplice.

·         Stowarzyszenie powołane jest w celu umożliwienia korzystania z dofinansowania w ramach

·         Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV „Leader".

·         Leader jest podejściem przekrojowym (obejmuje różnego typu działania) a członkami

stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

·         LGD tworzy Lokalną Strategię Rozwoju i następnie wybiera projekty składane przez beneficjentów, które będą zgodne ze Strategią.

·         W ramach Osi Leader można pozyskać dofinansowanie w następujących dziedzinach:

Części działań ujętych w osi III PROW:

1.     różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (pomocy udziela się z tytułu podjęcia i rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usług transportowych; usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwo lub usług informatycznych); beneficjent - osoba fizyczna, ubezpieczona w KRUS; kwota do 50% kosztów kwalifikowanych projektu;

2.     odnowa i rozwój wsi (budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służące promocji obszarów wiejskich, w tym zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji itp., kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, budowa i przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych itp., zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie; odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników, zabytków i miejsc pamięci, kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów); beneficjent - gmina, instytucja kultury, kościół, organizacja pozarządowa, kwota do 75% kosztów kwalifikowanych projektu;

3.     tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - pomocy udziela się z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwo produktów rolnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne; beneficjent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub podejmuje działalność, jako mikro przedsiębiorstwo zatrudniające poniŻej 10 osób i mające obrót do 2 mln euro; kwota do 50% kosztów kwalifikowanych.

Małe projekty

W ramach realizacji LSR można także uzyskać środki na realizację tzw. małych projektów. Minimalna wartość projektu to 4,5 tys. zł, a kwota dofinansowania to maksymalnie 25 tys. zł - do 70% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc mogą być objęte: organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć nie inwestycyjnych o charakterze edukacyjnym, promocja i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, artystycznej itp., rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, wydanie folderów, oznaczanie obiektów, inicjowanie powstawania, rozwój, wprowadzenie na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, surowcach i produktach rolnych, a także tradycyjnych sektorach gospodarki, organizacja imprez kulturalnych, sportowych na obszarze LGD, zakup i nasadzania tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin). Beneficjent - osoba fizyczna, stowarzyszenie, fundacja oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Burmistrz

Jan Bieniasz

 

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 04.11.2008 10:37
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2008 11:10
Liczba wyświetleń: 150331

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Spotkanie dotyczące LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.pdf 2008-11-04 10:38:41 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Burmistrz Łęknicy zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „GRUPA ŁUŻYCKA” 04.11.2008 11:05 Dawid Śliwiński
2 Burmistrz Łęknicy zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 04.11.2008 11:05 Dawid Śliwiński
3 Burmistrz Łęknicy zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 04.11.2008 10:39 Dawid Śliwiński
4 Burmistrz Łęknicy zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące Burmistrz Łęknicy zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 04.11.2008 10:37 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI