2009-08-06 12:04:24

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Łęknica, dnia 31.07.2009r.


Nr sprawy: IT-7331/2/09


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 14.10.2008 r. Pana Witolda Żukowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu samochodowego pojazdów, na działce nr 143/10 przy ul. Żurawskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy wydał odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy Stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali - Inspektor w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 14.08.2009r.
        
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.

Informacje o artykule

Autor: Wiesław Fudali
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 06.08.2009 12:04
Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2009 12:07
Liczba wyświetleń: 125029

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji.pdf 2009-08-06 12:06:29 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 06.08.2009 12:04 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI