2009-08-17 08:48:04

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łęknicy:

  • uchwały nr XXIII/127/2008 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica. Opracowaniem objęte są działki nr: 31/4, 31/2, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 412/1, 474/1, 474/5, 414/7, 414/8 w Łęknicy.

  • uchwały nr XXXI/161/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz uchwały nr XXXII/173/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/161/2009 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica. Opracowaniem objęte są działki nr: 191, 471, 251/1, 251/2, 251/3, 283, 284, 210,372/3, 282/6, 282/8, 282/9, 211/1, 85/1, 174/1, 228, 229, 294/7, 294/16, 143/10, 502/1, 413/3 w Łęknicy.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.

Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 9 września 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30, 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30, 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) należy składać do dnia 9 września 2009r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, lub:

2) ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, w godzinach otwarcia urzędu, lub:

3) drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko - zmiana studium" na adres: sekretariat@umleknica.pl

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łęknicy.

Burmistrz Łęknicy

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 17.08.2009 08:48
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2009 08:49
Liczba wyświetleń: 123917

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik obwieszczenie-studium.pdf 2009-08-17 08:49:30 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 17.08.2009 08:48 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI