2010-04-22 08:11:23

Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


(Dziennik Ustaw z dnia 21 kwietnia 2010 r. Nr 65, poz. 405)

POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), stanowi się, co następuje:

 
§ 1.

Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.


Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.

§ 3.


Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem


MARSZAŁEK SEJMU
(-) Bronisław Komorowski

 


Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

(poz. ...)

 

KALENDARZ WYBORCZY

DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

 

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

                                   1

2

do dnia 26 kwietnia 2010 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 6 maja 2010 r.

-  powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 6 maja 2010 r. do godz. 2400

- zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania

do dnia 16 maja 2010 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do dnia 21 maja 2010 r.

- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 28 maja 2010 r. 

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 30 maja 2010 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 maja 2010 r.

do dnia 6 czerwca 2010 r. 

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 31 maja 2010 r.

- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

od dnia 5 czerwca 2010 r.

do dnia 18 czerwca 2010 r. do godz. 2400

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 6 czerwca 2010 r.

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 10 czerwca 2010 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 15 czerwca 2010 r.

-  składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

do dnia 17 czerwca 2010 r.

 

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 czerwca 2010 r.
godz. 600-2000  

- głosowanie

Informację wytworzył: Marszałek Sejmu RP


Źródło: http://www.pkw.gov.pl/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=22824&layout=1

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 22.04.2010 08:11
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2010 08:28
Liczba wyświetleń: 76

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:27 Dawid Śliwiński
2 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:26 Dawid Śliwiński
3 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:20 Dawid Śliwiński
4 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:19 Dawid Śliwiński
5 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:17 Dawid Śliwiński
6 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:16 Dawid Śliwiński
7 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:15 Dawid Śliwiński
8 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:13 Dawid Śliwiński
9 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:11 Dawid Śliwiński
10 Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22.04.2010 08:11 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI