2010-05-21 10:14:38

Zawiadomienie o uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach


Znak sprawy: IT-7331/3/09

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227)

Informuję

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wniosku Zbigniewa Liwińskiego zamieszkałego w Łęknicy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie usługowej - stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 73/5 i 73/6 położonych przy ul. XX- lecia i Hutniczej w Łęknicy, wyłożono do publicznego wglądu raport oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) do czynnego udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy Stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 /, tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali - Inspektor w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dn 04.06.2010 r.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.


Burmistrz Łęknicy
Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 21.05.2010 10:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 63

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI