2010-06-14 12:05:59

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie usługowej - stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 73/5 i 73/6 położonych w Łęknicy


Nr sprawy IT-7331/3/09ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamiam

że Burmistrz Łęknicy zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie usługowej - stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 73/5 i 73/6 położonych w Łęknicy przy ul. XX- lecia i Hutniczej.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Informuję o możliwości zapoznania się z dowodami oraz składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy Stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 05.07.2010r.


 Otrzymują :

  1. Pan Zbiegniew Liwiński, 68-208 Łęknica

  2. Pozostałe strony przez obwieszczenie

  3. A/a

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 14.06.2010 12:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 92187

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 090610- Liwiński.pdf 2010-06-14 12:06:16 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI