2010-08-19 14:07:32

Ogłoszenie - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica

    Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, sporządzanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łęknicy:

-       nr XXIII/128/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku oraz nr XXXII/171/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku;

-       nr XXXIII/181/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku oraz nr XXXIV/188/2009 z dnia 16 października 2009 roku

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 27 sierpnia do 24 września 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1 w Łęknicy, w pokoju nr  206  w godzinach pracy urzędu.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędą się w dniu 30 sierpnia 2010 roku w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, ul. Żurawska 1 w Łęknicy w następującym porządku:

-       zmiana planu miejscowego sporządzana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy nr XXIII/128/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku oraz nr XXXII/171/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku o godz. 12.15;

-       zmiana planu miejscowego sporządzana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy nr XXXIII/181/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku oraz nr XXXIV/188/2009 z dnia 16 października 2009 roku o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów zmiany planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łęknicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2010 roku.

 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognoz oddziaływania na środowisko projektów zmiany planu miejscowego oraz projektów zmiany planu miejscowego, zamieszczonymi w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 7 października 2010 r.:

1.       na piśmie na adres Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, lub:

2.       drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Uwaga do zmiany mpzp" na adres: sekretariat @umleknica.pl  lub:e.jaslanek@umleknica.pl

3.        osobiście do protokołu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pokoju nr  206

4.        Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Łęknicy.

 

                                                                     BURMISTRZ   ŁĘKNICY

                                                                            JAN  BIENIASZ

 

  

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 19.08.2010 14:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 84775

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGLOSZENIE Z DNIA 20.08.2010 zmiany miejscowego planu.pdf 2010-08-19 14:07:40 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI