2010-09-22 10:28:26

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania


zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 lipca 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy wszczął postępowanie

Łęknica, dnia 21 wrzesień 2010 r.
Nr sprawy IT-7331/3/10

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28 lipca 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy wszczął postępowanie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy Stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali - Inspektor w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 12.10.2010r.

Informacje o artykule

Autor: Wiesław Fudali
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 22.09.2010 10:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 57

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf 2010-09-22 10:28:37 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI