2010-11-03 15:14:53

Ogłoszenie z dnia 02.11.2010r. o wynikach konsultacji


Przedmiotem konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyły się w dniu 27 października 2010r., był między innymi:

 

  1. projekt uchwały RM  w sprawie udzielania stypendiów Burmistrza  Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów
  2. projekt uchwały RM w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2011r.
  3. projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

Ad 1   Projekt uchwały RM  w sprawie udzielania stypendiów

Na spotkaniu zaproponowano rozszerzenie § 5  pkt.3 o klasyfikację zespołową w zawodach sportowych. Propozycji nie uwzględniono.

Rozszerzenie wpisu o klasyfikację zespołową jest nieuzasadnione społecznie.
W zespole uczestniczą uczniowie spoza Gminy Łęknica, mający wpływ na wyniki zespołu, ale ze względu na miejsce zamieszkania nie podlegają pod uchwałę.

Ad 2   Projekt uchwały RM w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2011r.
Przedstawiony projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię przedstawicieli podmiotów uczestniczących w konsultacji i został przyjęty bez uwag.

 

Ad 3    Projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy

Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

Przedstawiciele organizacji zaproponowali rozszerzenie Rozdziału VI Priorytetowe zadania publiczne – priorytetowe obszary współpracy w 2011r. o dodanie pkt 2:

„2) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Łęknicy.”

W związku ze zwiększeniem zakresu zadań wystąpiono również o zmianę Rozdziału IX

dotyczącego wysokości środków przeznaczonych na realizację programu – zaproponowano kwotę łącznie 11.000 zł.

Proponowane zmiany zostały pozytywnie zatwierdzone.

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Cielińska, Marlena Lucińska, A
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 03.11.2010 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2010 10:09
Liczba wyświetleń: 60

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie z dnia 02.11.2010r. o wynikach konsultacji 08.11.2010 09:24 Dawid Śliwiński
2 Ogłoszenie z dnia 02.11.2010r. o wynikach konsultacji 03.11.2010 15:14 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI