2010-11-08 09:47:20

INFORMACJA o sporządzeniu spisu wyborców


Burmistrza Łęknicy z dnia 08 listopada 2010r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r.
 
            Na podstawie art.35 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. o Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Łęknica w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r.

            Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pok. 105 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.

Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

                                                                                                              Burmistrz
Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Danuta Pietrzak
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 08.11.2010 09:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 84

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI