2010-11-10 12:32:14

OGŁOSZENIE o przyjęciu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica


Ogłoszenie o przyjęciu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica i o możliwościach zapoznania się z ich treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu:

  • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, uchwalonej Uchwałą Nr XLVII/266/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r.
  • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, uchwalonej Uchwałą Nr XLVII/267/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r.
  • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, uchwalonej Uchwałą Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r.
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, uchwalonej Uchwałą Nr XLVII/277/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r.
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, uchwalonej Uchwałą Nr XLVII/278/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r.
i o możliwościach zapoznania się z ich treścią.

 
Uchwalone dokumenty znajdują się, wraz z uzasadnieniami, o których mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniami, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1.

Jednocześnie informuję, że zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

                                                                                                  Burmistrz  Łęknicy

                                                                                                      Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 10.11.2010 12:32
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2010 12:33
Liczba wyświetleń: 75747

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE 10.11.2010 12:32 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI