2011-01-31 10:32:46

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 1.2011


Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Przedmiot konsultacji:

  1. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2010.
  2. projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od  dnia 31 stycznia 2011r. do dnia 10 lutego 2011r.


Forma konsultacji:

Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.


Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie

konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@umleknica.pl


Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Stanowisko ds Infrastruktury Technicznej, pok. 206 UM Łęknica
 

Burmistrz Łęknicy

                                                                                                                         Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 31.01.2011 10:32
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2011 11:02
Liczba wyświetleń: 76

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik UCHWAŁA_stawek za usuwanie odpadow-poprawione_z VAT.doc 2011-01-31 10:33:31 Śliwiński Dawid
załącznik UCHWALA_zmiana gospodarownia zasobem gminnym.doc 2011-01-31 10:33:34 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 31.01.2011 10:32 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI