2011-03-15 14:45:49

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 2.2011


Przedmiot konsultacji: 1) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2010. 2) projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

  Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Przedmiot konsultacji:

1)      projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2010.

2)  projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od  dnia 15 marca 2011r. do dnia 25 marca 2011r.


Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

 Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@umleknica.pl


Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Stanowisko ds Infrastruktury Technicznej, pok. 206 UM Łęknica

Burmistrz Łęknicy
Jan Bieniasz


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 15.03.2011 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2011 11:02
Liczba wyświetleń: 59

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik UCHWAŁA zajęcie Pasa.doc 2011-03-15 14:46:38 Śliwiński Dawid
załącznik OGŁOSZENIE BURMISTRZA o konsultacjach.doc 2011-03-15 14:46:41 Śliwiński Dawid
załącznik UCHWAŁA zasób mieszk. lok SOCJAL.doc 2011-03-15 14:46:44 Śliwiński Dawid
załącznik UCHWAŁA_stawek za usuwanie odpadow-poprawione.doc 2011-03-15 14:46:47 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 15.03.2011 14:47 Dawid Śliwiński
2 OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 15.03.2011 14:45 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI