2011-03-30 15:49:04

OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica


o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica i o możliwościach zapoznania się z jej treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, uchwalonej Uchwałą Nr V.32.2011. Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Uchwalony dokument znajdują się, wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1.

Jednocześnie informuję, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Łęknicy
Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Ewa Jaślanek
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 30.03.2011 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2011 15:49
Liczba wyświetleń: 53581

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE 30.03.2011 15:49 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI