2011-05-18 12:34:24

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 4.2011


Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łęknica Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 19 maja 2011r. do 28 maja 2011r.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łęknica

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 19 maja 2011r. do 28 maja 2011r.

 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń

Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku ds Społecznych i Rozwoju Lokalnego pok. 101 UM Łęknica  lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@umleknica.pl

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Stanowisko ds Społecznych i Rozwoju Lokalnego, pok. 101, tel 68 36 24 702

Burmistrz Łęknicy
Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 18.05.2011 12:34
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2011 11:03
Liczba wyświetleń: 33

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGŁOSZENIE BURMISTRZA konsultacje.doc 2011-05-18 12:34:38 Śliwiński Dawid
załącznik UCHWAŁA PRZEDSZKOLE 2011.doc 2011-05-18 12:34:42 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 18.05.2011 12:34 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI