2011-07-20 15:00:22

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP.271.9.11.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Łęknicy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2011 r. pod numerem: 167544 - 2011 na: Przebudowę ulicy Szkolnej w Łęknicy, został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie informuję, że:

1.       Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 1 następującego Wykonawcy: „KDL" Monika Tyszka, ul. Berlinga 7/5, 07-410 Ostrołęka

2.       Oferta Nr 1 Wykonawcy „KDL" Monika Tyszka, ul. Berlinga 7/5, 07-410 Ostrołęka spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium oceny ofert (cena - 100 %) uzyskała najwyższą ilość punktów - 100,00.

3.       W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy otrzymując następującą ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium i łączna

1

 

„KDL" Monika Tyszka, ul. Berlinga 7/5, 07-410 Ostrołęka

100,00

2

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT" sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie

56,76

3

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „TANDEM" sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 68-200 Żary

84,58

 

    

Łęknica, 2011-07-20                                                   Burmistz Łęknicy

   Jan Bieniasz                       

 

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Marcin Perczyński
Data powstania: 20.07.2011 15:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 145

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI