2011-07-28 14:45:31

Ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenie o wyborze oferty

Znak sprawy: ZP.271.8.11.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Łęknicy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2011 r. pod numerem: 182856 - 2011 na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów gminy Łęknica - dystrybucja i sprzedaż, został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie informuję, że:

1.       Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 1 następującego Wykonawcy: ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań.

2.       Oferta Nr 1 Wykonawcy ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium oceny ofert (cena - 100 %) uzyskała najwyższą ilość punktów - 100,00.

3.       W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy otrzymując następującą ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium i łączna

 

1

 

ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań

100,00

 

    

Łęknica, 2011-07-28                                                 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Marcin Perczyński
Data powstania: 28.07.2011 14:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 119

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI