2011-09-09 14:09:51

Głosowanie korespondencyjne


Informacja dla wyborców niepełnosprawnych w sprawie głosowania korespondencyjnego

   Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.)

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

   Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Łęknicy najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów tj do dnia 19 września 2011r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej: tel 68 36 24 700, 68 36 24 707,  fax 68 36 24 701,  elektronicznie: sekretarz@umleknica.pl

  Powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

  Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z Urzędu Miejskiego w Łęknicy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może zostać doręczony przez upoważnionego pracownika lub przesłany za pośrednictwem operatora publicznego.

  W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie przez pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 09.09.2011 14:09
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2011 14:14
Liczba wyświetleń: 92

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wzór wniosku zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc 2011-09-09 14:11:46 Śliwiński Dawid
załącznik Informacja dla wyborców niepełnosprawnych.doc 2011-09-09 14:14:34 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Głosowanie korespondencyjne 09.09.2011 14:10 Dawid Śliwiński
2 Głosowanie korespondencyjne 09.09.2011 14:09 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI