2012-01-30 16:01:14

BURMISTRZ ŁĘKNICY OGŁASZA NABÓR NA INKASENTA OPŁATY TARGOWEJ


1. Wymagania niezbędne:

 

a) wykształcenie co najmniej średnie,

b) niekaralność za przestępstwo umyślne,

c) ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

2. Zakres i obowiązki wykonywanych zadań

            Pobieranie opłaty targowej na Targowisku Miejskim oraz w pozostałych miejscach,
w których prowadzony jest handel na terenie miasta Łęknica. Inkasent otrzyma kwitariusze opłaty targowej. Inkasent otrzyma prowizję od zainkasowanej kwoty w wysokości 25% zainkasowanych wpłat zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 20 listopada 2009r. Za nieterminowe rozliczanie się inkasenta będą naliczane odsetki jak od należności podatkowych.

Objęcie funkcji nastąpi po podjęciu Uchwały przez Radę Miejską w Łęknicy w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów - w/w uchwała wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

3. Wymagane dokumenty:

 

a) wniosek o powierzenie funkcji inkasenta z podaniem w treści przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,

b) oświadczenie o niekaralności,

c)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) kopie świadectw ukończenia szkoły.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na inkasenta opłaty targowej w Łęknicy" w terminie do 15 lutego 2012r. do godziny 15:00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1 68 - 208 Łęknica lub za pośrednictwem poczty. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Łęknicy.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez konieczności podania przyczyny.

Wniosek o powierzenie funkcji inkasenta powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r
o ochronie danych osobowych (D. U. z 2002r Nr 101, poz.926 z późn. zm.) i własnoręcznie podpisany.

Informacje o artykule

Autor: Joanna Dżumyło
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 30.01.2012 16:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7392

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik INFORMACJA o wyniku naboru inkasent.docx 2012-02-21 09:19:40 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI