2012-03-12 10:11:22

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 3.2012


projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2012 roku.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Przedmiot konsultacji:

1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2012 roku.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 12 marca  2012 r. do 23 marca 2012 r.


Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.

Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s gospodarki nieruchomościami  pok. 206 UM Łęknica  lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: e.jaslanek@umleknica.pl.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko ds Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 206 tel. 68 36 24 709.


                                                                                                                Burmistrz Łęknicy
                                                                                                            Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 12.03.2012 10:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 16

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Konsultacje - Uchwała - Program opieki nad zwierzętami.doc 2012-03-12 13:01:25 Śliwiński Dawid
załącznik OGŁOSZENIE BURMISTRZA nr 3.2012.doc 2012-03-12 13:01:45 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI