2012-03-22 14:31:07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


dot. budowy stacji paliw płynnych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica Nr sprawy: IT.6220.3.2011

   Na podstawie art. 38 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn., zm.) oraz art. 49 Kpa, Burmistrz Łęknicy informuje, że w dniu 7 marca 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego od decyzji 01/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku znak: IT.6220.3.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica m. Łęknica, utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, znak SKO-974/13-S/12 (data wpływu 16.03.2012).

   Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta  Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Łęknicy ul. Żurawska 1.

Z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęknicy przy Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji  /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 22.03.2012 14:31
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2012 14:31
Liczba wyświetleń: 53

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 22.03.2012 14:31 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI