Artykuł archiwalny

2005-08-26 13:03:06

Uchwała Nr XX/102/2004 RM w Łęknicy z dnia 20 października 2004r.


UCHWAŁA NR XX/102/2004

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY

z dnia 20 października 2004r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Łęknicy.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

            Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Łęknicy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, celem absorpcji środków strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 2 

            Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy

 

§ 3

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                  /Jan Andrzejewski/

                                                                                         

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 26.08.2005 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2005 13:06
Liczba wyświetleń: 368

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwała Nr XX/102/2004 RM w Łęknicy z dnia 20 października 2004r. 26.08.2005 13:03 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI