Artykuł archiwalny

1970-01-01 01:00:00


STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 

Burmistrz

Imie i NazwiskoJan Bieniasz
Kontakt/POK. 102 / , TEL. 362 47 05
Zakres czynnosci

Burmistrz kieruje Urzędem i reprezentuje Gminę na zewnątrz.

Sprawuje nadzór nad realizacją budżetu . Wydaje decyzje w sprawach indywidualnych  z zakresu administracji publicznej, jest szefem obrony cywilnej w Gminie oraz organizuje akcje ratownicze w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof. Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Burmistrza przez przepisy prawa .

Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00 .

Sekretarz Gminy

Imie i NazwiskoEmilia Filik
Kontakt/POK. 207 / , TEL. 362 47 07
Zakres czynnosci

Do zadań w szczególności należy :

-         nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie , zapewnienie sprawnego

funkcjonowania Urzędu ,

-         planowanie i rozliczanie kosztów utrzymania Urzędu ,

-         przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy ,

-         wykonywanie innych zadań z upoważnienia Burmistrza .

Skarbnik Gminy

Imie i NazwiskoBarbara Zajączkowska
Kontakt/POK. 205 A / , TEL. 362 47 16
Zakres czynnosci

Do zadań w szczególności należy :

-         wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu ,

-         nadzór nad wykonaniem budżetu ,

-         składanie kontrasygnaty na dokumentach zawierających zobowiązania pieniężne Gminy ,

-         nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości ,

-         opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu .

Referat Finansowy

Imie i NazwiskoJózefa Przybyłek  - Inspektor Urzędu
Kontakt/POK. 205 / , TEL. 362 47 14
Zakres czynnosci

sprawy księgowości budżetowej i pozabudżetowej .

Imie i NazwiskoAlina Rosa – Inspektor Urzędu
Kontakt/POK. 205 / , TEL. 362 47 15
Zakres czynnosci

sprawy płac , składek ZUS , podatku dochodowego i VAT .

Imie i NazwiskoMarzena Brzezińska - Inspektor Urzędu
Kontakt/POK. 205 / , TEL. 362 47 13
Zakres czynnosci

sprawy podatków i opłat lokalnych , udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom .

Imie i NazwiskoBożena Zielińska – Referent Urzędu
Kontakt/POK. 14 / , TEL. 362 47 06
Zakres czynnosci

prowadzi kasę Urzędu Miejskiego .

Referat ds. Targowiska i Parkingów

Imie i NazwiskoAndrzej Walter - kierownik
Jolanta Włodarczyk – Inspektor Urzędu
Anna Janowska – Referent Urzędu
Kontakt/POK. 13 / , TEL. 362 47 10 , 362 47 11 , 362 47 12
Zakres czynnosci

Referat prowadzi wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem targowiska i parkingów . W tym m.in. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku , prowadzenie prac modernizacyjnych  i remontowych , dzierżawa gruntów na targowisku i parkingach , opłata targowa i windykacja należności .

Urząd Stanu Cywilnego

Imie i NazwiskoJanina Ledzianowska 
Kontakt/POK. 106 / , TEL. 362 47 19
Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy :

-         rejestracji stanu cywilnego / urodzin , małżeństw , zgonów i innych zdarzeń mających

-         wpływ na stan cywilny osoby / ,

-         przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń

-         zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ,

-         zadań wynikających z Konkordatu ,

-         wskazywanie kandydatów na opiekuna  prawnego ,

-         prowadzenie ewidencji ludności z wyłączeniem cudzoziemców ,

-         wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość ,

-         rejestr przedpoborowych i poboru ,

-         prowadzenie stałego rejestru wyborców ,

-         sporządzanie spisów  uprawnionych do głosowania ,

-         zadań z zakresu profilaktyki i patologii społecznej w tym także profilaktyki

-         przeciwalkoholowej ,

-         wydawanie zezwoleń na organizacje zbiórki publicznej na terenie gminy .

Stanowisko ds. Ogólnoorganizacyjnych

Imie i NazwiskoBarbara Smużniak - Inspektor Urzędu
Kontakt/POK. 102 / , TEL. 362 47 00
Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy :

-         obsługa Sekretariatu Burmistrza ,

-         prowadzenie ewidencji korespondencji ,

-         załatwianie skarg i wniosków ,

-         prowadzenie spraw osobowych , socjalnych i szkoleniowych pracowników ,

-         archiwum zakładowe ,

-         współdziałanie Gminy z organami administracji państwowej , jednostkami samorządu terytorialnego i innych instytucji .

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Współpracy Zagranicznej i Promocji

Imie i NazwiskoWiesław Zieliński - Z-ca. Kierownika USC
Kontakt/POK. 202 / , TEL. 362 47 17
Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy :

-         obrony cywilnej i świadczeń na rzecz obrony ,

-         realizacji zadań wynikających z zagrożeń nadzwyczajnych ,

-         ochrony przeciwpożarowej miasta ,

-         obsługa kontaktów zagranicznych oraz kontaktów w ramach euroregionów ,

-         promocja miasta  ,

-         kancelaria tajna ,

-         zezwolenia na imprezy masowe .

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Imie i NazwiskoEwa JaślanekInspektor Urzędu
Kontakt/POK. 206 / , TEL. 362 47 09
Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy :

-         gospodarowania nieruchomościami gminnymi (zbywanie , oddawanie w użytkowanie wieczyste , użytkowanie , dzierżawę , najem ,użyczenie , zarząd ) ,

-         organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie,

-         wywłaszczenia gruntów,

-         ściąganie należności wynikających z gospodarki nieruchomościami,

-         ochrony gruntów rolnych i leśnych,

-         podziałów nieruchomości,

-         rolnictwa, łowiectwa, gospodarki leśnej, zadrzewień oraz ochrony zwierząt,

-         nadawanie numeracji nieruchomościom oraz nazewnictwa ulic, placów, osiedli

Stanowisko ds. Infrastruktury Technicznej

Imie i NazwiskoWiesław Fudali - Inspektor Urzędu
Kontakt/POK. 206 / , TEL. 362 47 08
Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

-         planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów i wyrysów z planu,

-         ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

-         ochrony zabytków,

-         prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,

-          ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska,

-         ewidencji dróg gminnych,

-         organizacji ruchu drogowego w mieście i komunikacji,

-         zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

-         zaopatrzenie miasta w energie elektryczną, ciepło, wodę, gaz,

Stanowisko ds. Społecznych, Rozwoju Lokalnego, Ochrony Informacji Niejawnych

Imie i Nazwisko
Danuta Pietrzak
  - Referent Urzędu
Kontakt/POK. 101 / , TEL. 362 47 02
Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

-         ewidencji działalności gospodarczej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla przedsiębiorstw,

-         wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

-         wydawanie zezwoleń na usługi przewozowe taksówkami osobowymi,

-         tworzenia, funkcjonowania i likwidacji szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

-         awansu zawodowego nauczycieli, powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej,

-         tworzenia, łączenia, przekształceń bibliotek, placówek kultury, sportu, rekreacji,

-         współdziałanie, koordynacja i nadzór nad działalnością placówek oświatowych, kultury, sportu,

-         nadzór nad ochroną zdrowia ludności,

-         sprawy związane z ustawą o cudzoziemcach w tym również meldowanie cudzoziemców,

-         ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie postępowania sprawdzającego,

-         zadań z ustawy o repatriacji,

Stanowisko ds. Obsługi Rady i jej Organów

Imie i NazwiskoJolanta CielińskaReferent Urzędu
Kontakt/POK. 101 A / , TEL. 362 47 03
Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

-         obsługi administracyjnej i techniczno – kancelaryjnej Rady Miejskiej, komisji stałych i niestałych Rady,

-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich zainteresowanym,

-         przekazywanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza do realizacji oraz do badania legalności i publikacji,

-         wyborów do organów przedstawicielskich (wybory Prezydenta, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),

-         wyborów ławników,

-         organizacji referendów,

-         koordynowanie i prowadzenie spraw z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych krajowych.

Stanowisko ds. Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych

Imie i NazwiskoErwin HenkeInspektor Urzędu
Kontakt/POK. 203 / , TEL. 362 47 18
Zakres czynnosci

Prowadzi sprawy:

-         planowania zadań inwestycyjno – remontowych na terenie gminy,

-         przygotowania dokumentacyjnego zadań inwestycyjno – remontowych,

-         prowadzenie zamówień publicznych na zakupy towarów i usług wraz z przygotowaniem umów,

-         prowadzenie inwestycji i remontów na etapie wykonastwa wraz z rozliczeniem finansowym,

-         pozyskiwanie środków na inwestycje i remonty z dostępnych funduszy pomocowych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 01.01.1970 01:00
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2005 13:16
Liczba wyświetleń: 330

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 wersja archiwalna 10.06.2005 12:53 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI