2005-11-17 13:43:41

Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny RM w Łęknicy.


Protokół

Z przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny RM w Łęknicy.

1.      Podmiot kontrolowany: Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1.

2.      Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

 

1. Bartłomiej Jeziorski - kierownik zespołu kontrolnego

2.       Marian Kopytek - członek

3.       Piotr Magierski - członek

4.       Ryszard Starzyk - członek                         ;

 

3.      Kontrolę rozpoczęto w dniu 20.01.2005r., a zakończono w dniu 27.01.2005r.

4.      Kontrolą objęto:

1. Kontrola wybranych zakładów i jednostek budżetowych w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych.

5.      Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Jan Bieniasz - Burmistrz
Łęknicy.

6.      Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielili:

1. Emilia Filik - Sekretarz Gminy.

7. W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

-  w UM funkcjonuje centrala analogowa,

-  wyjścia na tel. komórkowe, poza strefowe i zagraniczne mogą być dokonywane
przez wydzielone stanowiska,

-  dokonywane są przez Sekretarz Gminy miesięczne analizy przeprowadzanych
rozmów,

-  są 2 służbowe telefony komórkowe, z których korzystają Burmistrz i Kier. Ref.
ds. targowiska.

Kontrolowano następujące dokumenty :

- bilingi rozmów telefonicznych za m-c listopad 2004r.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, pomijając rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatu Prze w. RM, gdzie stwierdzono nieprawidłowości.

8. Wnioski oraz propozycje , co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

Zdaniem zespołu aparat telefoniczny na stanowisku Przew. RM powinien służyć wyłącznie do rozmów służbowych związanych z bezpośrednio pełnioną funkcją.

9. Kierownik kontrolowanej jednostki Burmistrz Pan Jan Bieniasz - został poinformowany o przysługującym mu prawie przewidywanym w art.94 ustl i 2 Statutu Gminy Łęknica, zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego uwag dotyczących kontroli i jej wyników, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łęknicy.

Zgodnie z art.93 ust.l i 2 Statutu Gminy Łęknica w przypadku odmowy podpisania protokołu przez Burmistrza - kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie to składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Protokół niniejszy został sporządzony w 3 egzemplarzach, podpisanych po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz otrzymał kierownik kontrolowanego podmiotu.

Łęknica, dnia 27.01.2005r.

Podpisy Kontrolujących

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 17.11.2005 13:43
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2005 13:43
Liczba wyświetleń: 712

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI